Как лице с увреждане да получи карта за преференциално паркиране от Столична община

Лица с увреждания могат да получат карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

Кой издава картата

Картата за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, се издава от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

Кой може да получи карта за преференциално паркиране

Карта може да получи лице с увреждане, което: 

- Вследствие на увреждането не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ. Това са лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. 

Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

- Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК и НЕЛК.

- Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Условие за получаването на карта за преференциално паркиране е лицето с увреждания да има постоянен адрес на територията на Столична община.

Може ли друг да подаде заявлението

Заявлението може да се подаде освен от самия кандидат за картата и от  законен представител или трето лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Необходими документи

  •  заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;
  •  лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или пребиваване по чл.4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
  •  валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
  • документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо)  - оригинал (за сверяване);
  •  актуална цветна снимка - паспортен формат;

 Такси, срокове, валидност

Няма такса за издаване на карта за преференциално паркиране: безплатно;

Издаването на заповед за предоставяне на правото става до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване.

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва картата за преференциално паркиране, която се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене - след 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване.

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години

Указания на НЕЛК за начина на работа на ТЕЛК

Редовно освидетелстване по време на болничен

В случаите, когато се касае за редовно преосвидетелстване на лице с увреждания поради изтичане на срока на инвалидността, но лицето, е във временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване и има качествата на временно неработоспособно лице с увреждания, не е допустимо преосвидетелстването да се отлага от ТЕЛК, до приключване на временната неработоспособност.

Следва лицето своевременно да се преосвидетелства, като в ЕР на ТЕЛК да се посочи, че извън определения процент трайно намалена работоспособност за хроничните заболявания, лицето се намира в състояние на временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване, като продължителността на временната неработоспособност е от компетенцията на ЛКК.

След стабилизиране на състоянието, лицето, може да бъде насочено за предсрочно преосвидетелстване за влошено състояние към ТЕЛК, в случай, че се касае за новоприбавило се хронично заболяване, обуславящо процент ТНР.

Прегледи за подготовка на документи за ТЕЛК

При подготовката за медицинска експертиза на лицата е увреждания следва да се изхожда от регламента на Наредба № 3 от 20.03.2018 г. (обн. ДВ бр. 2 от 01.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г.) на министъра на здравеопазването, за определяне на Основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Приложение № 4 и Приложение № 5 към чл. 1, ал.1, касаещи обхвата на медицинските дейности необходими за насочване на лица до и над 18 г. към ТЕЛК по заболявания. 

Посочения в Наредбата обхват по същество е минимума от прегледи, консултации, медико-диагностични дейности и др,, върху които стъпва последващата експертиза на вида и степента на увреждане на органите и системите на заболелия и увреден човешки организъм. 

Наредбата пряко кореспондира и с чл.107, ал. 2 от ЗЗдр., а именно

високоспециализираните и скъпо струващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния им бюджет.


Когато има налични изследвания

 В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца, предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар/лекаря по дентална медицина, съответно при лекаря специалист, медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекарят подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Определяне на противопоказани условия на труд

За определяне на противопоказните условия на труд следва да се прилага точно и коректно текста на чл. 78, ал. 4 от НМЕ - при дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си. Практиката да се изписва текста „Противопоказан за всякакъв вид труд” е незаконосъобразен от нормативна гледна точка и не съществува такъв текст в НМЕ.

Следва да се изписват всички противопоказни условия на труд, при съобразяване с конкретния характер на заболяването, характеристиката на работното място и величината на определения процент.

Определяне на срок на инвалидност

Съгласно чл. 69, ал.1 /НМЕ - срокът на инвалидността е от една до три години. При дефинитивни състояния, съгласно чл.69% шЛ се определя пожизнен срок. Съгласно чл.69а (нов 16.07.2021 г.) - изключение от случаите по чл.69, ал.5 се допуска при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. 

Лицето може да представи заявление-декларация с представяне на съответните медицински документи, свързани само с увреждането с дефинитивен характер и в тези случаи се определя пожизнен срок.

В заключение обръщаме внимание на това, че при експертизата при заболявания, които отговарят на дефиницията за дефинитивни заболявания съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ се определя пожизнен срок, като този основен принцип важи за всички части, раздели и отправни точки на НМЕ. Също така задължително се определя и необходимостта от чужда помощ за деца до 16-годишна възраст и лица с увреждания над 16 години при спазване на критериите, залегнали по чл. 68 от НМЕ.

Как се определя от ТЕЛК процентът при вътрешни болести. Примери.

 За освидетелстване/преосвидетелстване в ТЕЛК трябва да са приложени медицински документи от общо практикуващ лекар и специалисти, доказващи хроничност на заболяването - амбулаторни листове, изследвания, консултации.

Захарен диабет

За да се приемат усложнения от Захарен диабет тип 1 и Захарен диабет тип 2 е необходимо:

-                     за полиневропатия - консултация с невролог и извършване на ЕМГ;

-                     за макроангиопатия - консултация със съдов хирург и Доплер на долни крайници;

-                     за ретинопатия - консултация с офталмолог и ФА;

-                     за нефропатия - проследяване на микроалбуминурия неколкоратно в рамките на една година и консултация с нефролог.

Заболявания на ендокринните жлези

1.     Проследяване на хормоните, провеждано лечение, оказване на усложнения с изследвания и консултации, прилагане на епикризи.

 

При карцином на щитовидната жлеза т.3.3.3, Раздел II, Част IX — 50 %. След отстраняване на недефиринциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази след петата година - 50 % ТНР с пожизнен срок и т.3.4.2, Раздел П, Част IX, т.е. задължително се прилага чл. 69, ал. 4 от НМЕ.

 

Нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином е локщши и/или далечни метастази се следват 50 % ТНР след петата година се пожизнен срок.

 

По отношение на оценката на т.2, Раздел V, Част IX - Нанизъм се определя пожизнен срок за цялата точка 2.2 съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ, като част от групата на генетичните заболявания, при които след завършването на растежа състоянието отговаря на дефиницията за дефинитивно заболяване, т.е. състояние без възможност за пълно и частично възстановяване.

 

Пример: Жена без други заболявания с височина от 140 см до 131 см с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие се следват 50 % ТНР по т.2.2.1, Раздел V, Част IX с пожизнен срок.

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1 .Начин на хранене

2. Параклинични изследвания -хемоглобин, серумно желязо, общ белтък, албумин

3.  Антропометрични показатели

Генерализирана остеопороза

1.0стеодензитометрично изследване на прешлени или шийка на бедрена кост, като при хора над 60 години е по-информативно изследването на шийка на бедрена кост.

Генетични аномалии

1 .Прилагане на генетично изследване.

Болести на хранопровода

1 .Прилагане на актуално контрастно Ро изследване.

1.   Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

Болести на червата


1. За доказаване на малабсорбция при грлутенова ентеропатия да се прилагат - 1ЖК, елекролити, албумин, серумно желязо и да се отразяват антропометрични показатели.

2. За Улцерозен колит и Болест на Крон да се спазват описаните указания в отправните точки на НМЕ

Други болести на кръвта и кръвотворните органи  

 

1.Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

При експертизата по т.2, раздел XVIII, Част IX - наследствени и придобити хемолитични анемии с подточка 2.2, раздел XVIII, Част IX касае всички случаи на хемолитична анемия, отговарящи на изискванията на отправната точка без таласемия майор, която се оценява само по т.2.3, Раздел XVIII, Част IX.

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1.  Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

2. Приемането на хронична бъбречна недостатъчност трябва да е подкрепено с няколкократни изследвания на азотните тела, пикочната киселина и хемоглобин в рамките на една година.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1.   Спазване на описаните указания в отправните точки на НМЕ.

2. Да се описва подробен ставен статус в ЕР по установената методика.

3. Да има актуален имунологичен статус при автоимунните заболявания.

4. Да са приложени Ро изследвания на засегнатите стави на опорно-двигателния апарат.

5.  Да има приложени амбулаторни листове за системен контрол от ревматолог или хоспитализации и провеждано лечение.

 

При експертизата по т.7, Раздел ХХШ, Част VI при деца се определя задължително и необходимостта от чужда помощ по чл. 68 по НМЕ.

Примери за определяне на процент

Пример I: Експертизираното лице има 1 увреждане, както следва:

 

1. Захарен диабет тип I, с две усложнения - 71 % с пожизнен срок по т.2.2.2, раздел I, Раздел IX или Муковисцидоза - 100 % с пожизнен срок по т.1, Раздел X, Част VI.

 

Съгласно чл. 69, ал.4 от НМЕ - при дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване се определя пожизнен срок на инвалидността.

Пример II: Експертизираното лице има 3 увреждания, както следва:

 

Захарен диабет тип 1, с две усложнения - 71 % по т.2.2.2, Раздел I, Част IX или Саркоидоза - увреждане на торакалните лимфни възли, с лека степен на функционални нарушения - 30 % по т. 1.1, Раздел VII, Част VI.

Артериална хипертония I ст. - 10 % по т.1, Раздел VI, Част IV.

 

Краен процент 71 % за срок от една до три години. Независимо, че в случая за захарен диабет в НМЕ е определен пожизнен срок, са налице няколко увреждания и лицето отговаря на чл. 69, ал. 5 - при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1, освен в случаите когато лицето е подало молба-декларация по чл.69а от НМЕ (нов в сила от 16.07.2021 г.), като в тази декларация то изрично заявява желанието си да бъде освидетелствано само за заболяването, което отговаря на отправната точка за пожизнен срок, в този случаи ще бъде приложена т.2.2.2, Раздел I, Част IX - 71% с пожизнен срок.

Как се определя процентът от ТЕЛК при хирургични заболявания

 Съдови заболявания на горните крайници СИНДРОМ НА КАТОАШ

 Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, дистална ултразвукова Доплерова сонография, (при необходимост - лазерна Доплерова флоуметрия), вегетологични изследвания — капиляроскопия, (при необходимост — студов провокационен тест на горните крайници, термисторна термография на горни крайници). 

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ, Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници

 

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (ако има такава в последните 12 месеца).

ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ (Постфлебитен синдром)

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (ако има такава в последните 12 месеца), СТ флебография

Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници, периферна артериална болест (ПАБ), стадиране по Фонтен

 

Консултативен преглед от съдов хирург — подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на долните крайници с регистриран АВ1 (стъпално-брахиален индекс), стадиране на ПАБ по Фонтен; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (с описана скенер-ангиография, ако има такава в последните 12 месеца).

Хронична венозна болест (ХВБ), (Варикозни вени, посттромботичен синдром), класификация по СЕАР

Лимфедем, класификация по Брунер

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус с описание по синдроми - оточен, кожен (локализация, разпространение и стадий на трофичните изменения), стадиране на ХВБ по СЕАР; Доплерова сонография на долните крайници; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение с описана флебография, (ако има такава в последните 12 месеца).

Следва при оценката по т.2.2 елефантиаза (безформен крайник, тежки изменения на епидермиса), IV стадий по Брунер - 71 % ТНР/ВСУ да се оцени и възможността за пожизнен срок на инвалидността, като в случая оценката може да се даде и по Част I - Ортопедични заболявания, тогава когато вследствие на тежките изменения в засегнатия крайник се стига до силно ограничени до невъзможност за движенията в ставите.

Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули

АНЕВРИЗМИ (без мозъчните)

Консултативен преглед от съдов хирург, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, (ако има такава в последните 12 месеца), ТЕЕ (трансезофагеална ехография) и СТ ангиография.

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИО-ВЕНОЗНА АНОМАЛИЯ

Консултативен преглед от съдов хирург — подробен статус, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография.

ТРОМБОЗА НА ПОРТА.ЛГНАТА ВЕНА

Консултативен преглед от хирург и гастроентеролог — УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография.

ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ, УРОЛОГИЧНИ И ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ

 

Наличие на гастростома, Наличие на друг изкуствен отвор на стомашно-чревния тракт (Езофагостома, Неоезофаг) и урогениталната система (Кожно-уретерални фистули, Чревно-уретерални фистули, Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома, шщни фистули)

Епикриза от болнично лечение и/или етапна епикриза от гастроентеролог, респективно - гинеколог, уролог.

Пояснение към т. 3.3, Раздел XI, Женски полови органи - липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50-годишна възраст:

Оценката не се дава за липса на органи, а се определя за функционалния дефицит при клинично доказан Посткастрационен синдром - комплекс от различни заболявания, явяващи се отделни нозологични единици. Всяко от тези заболявания самостоятелно може да обуславя процент. Следва ТЕЛК да изиска консултации (етапни епикризи), съответно - от гинеколог, ендокринолог, кардиолог и пр.

Хернии

1.                  Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии

Консултативен преглед от хирург - подробен статус с параметри (в см.) на хернията

2.                  Диафрагмална херния

Консултативен преглед от гастроентеролог - етапна епикриза и/или епикриза от болнично лечение (с описана ФГС /ако има такава в последните 12 месеца)

Забележка: В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични медицински документи при общопрактикуващия лекар, съответно при лекаря специалист, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

За всички злокачествени новообразувания, оценявани по НМЕ/2021 г.:

Епикриза за проведено оперативно или друго лечение и/или етапна епикриза от КОЦ (СБАЛО), с регистриран хистологичен резултат, решение на Онкологична комисия.

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

I.         В случаите, когато се освидетелстват лица със Злокачествени новообразувания, включени в Част УШ от НМЕ/2021 г. през петгодишния период

на активно наблюдение, оценката се извършва по отправните точки в съответните раздели. Определеният процент за петата година от верификацията на онкологичното заболяване, при липса на придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, се постановява за пожизнен срок (по чл. 69, ал. 4 от НМЕ).

Примери за определяне на процент

Пример I: Експертизираното лице има едно увреждане, както следва:

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур в късен стадий, Състояние след парциална резекция, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 2.2.4, Раздел IX, Част VIII от НМЕ - 75 % с пожизнен срок.

Пример II: Експертизираното лице има две увреждания, както следва:

Злокачествено новообразувание на бъбрека в ранен стадий, Състояние след тотална левостранна нефректомия, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 3.1.4, Раздел IX, Част VIII от НМЕ - 60 % с пожизнен срок.

Състояние след ампутация на крак на ниво подбедрица - по т. 7, Раздел IX, Част I от НМЕ - 75 % с пожизнен срок.

Крайна оценка - 87 % (75 % + 12% (20 % от 60 %) с пожизнен срок.

Когато са налице придружаващи състояния/заболявания, които имат динамичен характер на развитие и подлежат на активно проследяване, срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

В случаите,, когато се освидетелстват лица с едно или повече дефинитивни заболявания, но имат и придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, може да възникнат няколко варианта:

Пример III: Експертизираното лице има три заболявания:

1.  Злокачествено новообразувание на млечната жлеза в петата година след операцията — по т. 1.1.4, Раздел XI, Част VIII от НМЕ — 50 % със срок пожизнен.

2.  Състояние след едностранно ендопротезиране на една тазобедрена става, следва оценка по т. 1.1, Раздел IX, Част I от НМЕ — 50 % със срок пожизнен.

3.  Хронична тромбоза на а. феморалис суперфициалис на един долен крайник, Периферна артериална болест (ПАБ) II а стадий по Фонтен (АВ1>0,5) - следва оценка но т. 2.1.1, Раздел П, Част VIII на НМЕ - 30 %.

 

Вариант I: Съгласно чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) лицето може да представи към заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ медицински документи, свързани само за дефинитивните увреждания. В случая се определя крайна оценка 60 % (50% + 10 % (20 % от 50 %) за пожизнен срок на инвалидност.

 

Вариант II: Оценката на трайно намалената работоспособност се определя в съответствие с т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ. В случая се определя крайна оценка 66 % (50 % + 16 % (20 % от 50 % + 30 %). Срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

Пример IV: Експертизираното лице има три заболявания:

1.    Злокачествено новообразувание на дебелото черво (ТЗ-4 N1 МО), Състояние в петата година след проведено оперативно лечение, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 2.3.4, Раздел VI, Част VIII от НМЕ - 75 % със срок пожизнен.

2.  Частична загуба на ходило, едностранно, с добър ампутационен чукан - по т.

10.1.1,    Раздел IX, Част I от НМЕ - 50 % със срок пожизнен.

3.  Постфлебитен синдром на долен крайник с траен оток и хиперпигментация, Хронична венозна болест (ХВБ) ГУ-а клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.3.1.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ - 30 %.

 

Вариант I: Съгласно чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) лицето може да представи към заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ медицински документи, свързани само за дефинитивните увреждания. В случая се определя крайна оценка 85 % (75 % + 10 % (20 % от 50 %) за пожизнен срок на инвалидност.

 

Вариант II: Оценката на трайно намалената работоспособност се определя в съответствие с т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ. В случая се определя крайна оценка 91%(75%+16% (20 % от (50% + 30%). Срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

Пример V:

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, Състояние след радикална мастектомия, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 1.1.4, Раздел XI, Част VIII от НМЕ - 50 %;

Варикозни вени на долен крайник с траен оток, пигментация, трофични изменения и белези от заздравели рани, с наличие на активен улкус, Хронична венозна болест VI клас по СЕАР — следва оценка по т. 1.4.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ — 60 %

Крайна оценка - 70 % (60 % + 10% (20 % от 50) за срок една година, с оглед динамично клинико-експертно проследяване на състоянието.

 

Примери за определяне на процент при лица със Злокачествени новообразувания, включени в Част VIII от НМЕ/2021 г. след петгодишния период

на активно наблюдение (при давност, надвишаваща пет години от верификацията на онкологичното заболяване), без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII от НМЕ - 50 %. При липса на придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, се постановява пожизнен срок на инвалидността (по чл. 69, ал. 4 от НМЕ).

Пример I:

Злокачествено новообразувание на простатата, на хормонални терапия, В седмата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка съгласно Забележка от Раздел XII, Част УШ на НМЕ - 50 % за пожизнен срок.

Пример II:

Злокачествено новообразувание на маточната шийка, Състояние след проведено комплексно лечение, в шестата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII на НМЕ - 50 %;

Състояние след едностранно ендопротезиране на коленна става, следва оценка по т. 1.1, Раздел ГХ, Част I от НМЕ - 50 %.

Крайна оценка - 60 % (50 % + 10% (20 % от 50 %), за срок пожизнен.

Когато са налице придружаващи състояния/заболявания, които имат динамичен характер на развитие и подлежат на активно проследяване, срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ, освен в случаите когато лицето с увреждания е поискало само оценка за дефинитивното си заболяване по чл.69а от НМЕ (нов — 16.07.2021 г.).

Пример Ш:

Злокачествено новообразувание на яйчник, Състояние след проведено комплексно лечение, в седмата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII на НМЕ - 50 % с пожизнен срок.

Генерализирана остеопороза без спонтанни фрактури, при Т-скор над - 2,5, оценена по т. 1, Раздел Х,Част ГХ на НМЕ - 30 %.

Постфлебитен синдром на долен крайник с умерено изразени застойни явления - траен периартикуларен оток, без трофични изменения, Хронична венозна болест (ХВБ) III клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.2.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ - 20 %.

 

Вариант I: Крайна оценка - 50 % за срок три години - оценява се най-високият процент за най-тежкото увреждане, а придружаващите заболявания които са под 50 % се вписват само в мотивната част по т. III от Методиката.

 

Вариант II: Крайна оценка - 50 % с пожизнен срок съгласно чл.69а от НМЕ (нов 16.07.2021г.).

 

III.      В случаите, когато се установи рецидив или дисеминация на Злокачествено новообразувание, включително и след петгодишния период на активно наблюдение, лицето може да се преосвидетелства за влошено състояние на основание чл. 56, ал. 1, т. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ. Състоянието следва да е документирано в епикриза за проведено оперативно или друго лечение и/или етапна епикриза от КОЦ (СБОЛО), стадирано с решение на Онкологична комисия, с регистрирани хистологичен резултат и/или резултат от образни изследвания (КТ, сцинтиграфия и пр.). Към датата на освидетелстването в

ТЕЛК оценката се определя по отправните топки в съответните раздели и части от НМЕ, само за съответната годината след верифициране на рецидива/дисеминацията.

IV. В случаите, когато след петгодишния период на активно Наблюдение на Злокачественото заболяване, без данни за рецидив и дисеминация, се установят късни усложнения, вследствие на проведеното лечение, лицето може да се преосвидетелства за влошено състояние, на основание чл. 56, ал. 1, т. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ.

 

Към датата на освидетелстването в ТЕЛК оценката се определя по отправните точки в съответните раздели и части от НМЕ, с оглед доказаните усложнения, като се дава оценка по съответната отправна точка и за онкологичното заболяване след петата година.

Пример I: Освидетелстваното лице има три увреждания:

Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 1.1.1, Раздел XI, Част VIII на НМЕ - 80 % за първите две години от установяване на заболяването^

Инсулинозависим Захарен диабет с едно усложнение, следва оценка по т. 2.3.1, Раздел I, Част IX на НМЕ — 60 %.

Варикозни вени на един долен крайник, без съществени застойни явления — динамичен периартикуларен оток, без трофични изменения, Хронична венозна болест (ХВБ) II клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.1.1, Раздел III, Част УШ на НМЕ -10 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане - 80 % и към него се прибавят 14 % (представлява 20 % от (60 % + 10 %), краен % - 94 %.

Пример II: Освидетелстваното лице има четири увреждания:

Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на яйчника, в петата година след верифициране на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 3.1.4, Раздел XI, Част VIII на НМЕ - 65 %.

Варикозни вени на двата долени крайник с траен оток, пигментация, трофични изменения, без рани, Хронична венозна болест IV клас по СЕАР - следва оценка по т.

1.3.1,     Раздел III, Част VIII на НМЕ - 60 %.

Ограничени движения в една тазобедрена става тежка степен, с флексионна контактура по Томас над 30 гр., следва оценка по т. 17.3.1, Раздел ЕХ, Част I от НМЕ - 50 %.

Артериална хипертония П стадий, умерена степен, е левокамерна хипертрофия, следва оценка по т. 2.1, Раздел VI, Част IV от НМЕ — 20 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане - 65 % и към него се прибавят 26 % (представлява 20 % от (60 % + 50 % + 20 %), краен % — 91 %.

Пример III: Освидетелстваното лице има две увреждания:

Състояние след левостранна хемиколектомия по повод Злокачествено новообразувание на колон десценденс в ранен стадий (Т1-2И0М0), в петата година след верифициране на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 2.2.4, Раздел VI, Част VIII на НМЕ - 65 %;

Състояние след Ендопротезиране на една тазобедрена става, следва оценка по т. 1.1, Раздел IX, Част I от НМЕ - 50 %.

За основа се взима по-тежкото увреждане - 65 % и към него се прибавят 10 % (представлява 20 % от 50 %), краен % - 75 % за срок пожизнен.

 

 

Как се определя от ТЕЛК процентът при нервни болести. Примери.

 За уврежданията на нервната система процентът за трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от:

1.  Степента на функционалния неврологичен дефицит.

2.   Вида на заболяването - ход, стадий, протичане, еволюция, прогноза.

При извършване на медицинската експертиза на заболяванията на нервната система се следват три основни насоки:

Анамнеза - давност на заболяването, провеждано лечение, давност на оперативни интервенции, честота на пристъпи при хронично заболяване, терапия, ефект от лечението, фамилна анамнеза.

Неврологичен статус: пълен след преглед във връзка с увреждане на централната или периферната нервна система, а по документи - неврологичен статус от последната приложена консултация от невролог, при неприложена такава, следва да се изиска лицето да представи актуален неврологичен статус преди освидетелстването от ТЕЛК.

Изследванията се изискват от ТЕЛК съгласно съответното увреждане, но възможност актуални.

Медицинските документи следва да бъдат в две направления:

  • Първо - доказващи диагнозата
  •  Второ - обективизиращи степента на функционалния дефицит - степента на увреждане в проценти спрямо здравия човек.

Когато процентът на трайно намалената работоспособност се завишава при непроменено здраво словно състояние, се прави подробна мотивировка.

 

Решение за причинна връзка се взема от ТЕЛК и НЕЛК само при определяне на процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане и при временна неработоспособност по повод: трудова злополука, гражданска инвалидност, военна инвалидност, професионална болест, както и за последствията или усложненията, обусловени от тях.

 

При съкратен срок и при понижена оценка в ЕР следва да се опише подробен мотив за това.

Съгласно чл.78, ал. 1 от НМЕ - ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на лицето.

 

1.    Злокачествени и доброкачествени новообразувания на нервната система.

 

От т. 1.1 до т. 1.4. - оценката се определя, съобразена с времето от установяване на заболяването до деня на освидетелстването.

При установени увреждания, мотивиращи по-висок процент от определения по т, 1.2. и т.1.3 следва да се определи оценка по функционален дефицит, т.е. прилага се по- високата оценка според установения функционален дефицит на увредения орган или система.

По т.1.4. 

 - при доброкачествени новообразувания до втората година от диагностициране, последен рецидив или оперативно лечение -50 %; след втората година

-   според остатъчния неврологичен дефицит; при доброкачествени новообразувания с хронично-рецидивиращ ход, многократни оперативни интервенции или нарастване при частична екстирпация на тумора - се приравнява към т.1.3, т.е. 50 % с пожизнен срок.

 

Изисквания за медицински документи: епикриза, етапна епикриза от невролог с пъден и прецизен неврологичен статус, степен на неврологичния дефицит при дехоспитализация, ефект от лечението, давност от проведените интервенции и описан остатъчен функционален неврологичен дефицит.

Медицински изследвания: КТ или МРТ, аншография при аневризмите и други.

Увреждания на главен и гръбначен мозък с различна етиология и характер - с функционален неврологичен дефицит - плегии и парези - от последните медицински документи следва да е обективизирана степента на увреждането, в неврологичен статус

-       пълно отразена двигателна функция.

При увреждане на доминантен крайник - следва да се повиши оценката с 10 % (съгл. Заб.1, Част VII), При оценката по т. 2, Част VII следва да се определи и пожизнен срок съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ, както и необходимостта от чужда помощ съгласно чл. 68 от НМЕ, когато ТНР/ВСУ отговарят на критериите, заложени в цитираните членове.

Т.2.10. Говорни нарушения - оценката е на базата на количествени и качествени нарушения, съчетани с еволюцията и етапа на обратното развитие на афазията и по възможност с афазиологично изследване.

Т.З. Хронични нервни болести: Изискване на епикризи, етапни епикризи, консултации от невролог с описани стадии на развитие и тежест на симптоматиката, обективизиращи хронично или хронично-рецидивиращо протичане, мотивиращо определяне на трайно намалена работоспособност, изследвания според естеството на заболяването.

Във връзка с дискоординационния синдром - диагностично уточняване със съответните изследвания: КТ на главен мозък, отоневрологично, доплерсонография, рьо графия на шийни прешлени, епикризи или консултации от невролог в годините след предходното ЕР на ТЕЛК или НЕЛК, обективизиращи хронично-рецидивиращо заболяване, актуален пълен неврологичен статус със степен на тежест.

По отношение на експертизата на заболяването Множествена склероза е приложима оценката на инвалидния статус по скалата на Курцке:

-  От 0 до 4.0 - слаба инвалидизация

-   От 4.5 - относително тежък дефицит, напълно подвижен, без чужда помощ;

-    От 6.0 и 6.5 - ходене с бастун или патерици, възможно от 20 до 100 метра;

-   При 7.0 - неспособен да ходи повече от 5 метра, на инвалиден стол;

-    От 8.0 - на легло, стол, инвалидна количка

-    При 9.0 и 9.5 - напълно безпомощен

Относно определянето на пожизнен срок при заболяването Множествена склероза (МС) „както и при всички други неврологични заболявания“ свързани със степен на увреждане, е приложима Забележка 6 към Част VII, а именно при увреждане на нервната система с дефинитивен характер се определя пожизнен срок. Тази Забележка е пряко свързана с чл. 69, ал. 4 от НМЕ като самото определение за дефинитивно състояние е въведено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на НМЕ - дефинитивни състояния са състоянията, които не търпят позитивна или негативна еволюция във времето.

 

От изключително важно значение за експертизата на МС имат решенията на специално действащите комисии към Клиниките по неврология, въз основа на чиито решения и издадени протоколи се разрешава и провежда съответното безплатно лечение на МС, финансирано от НЗОК. Споменатите комисии извършват пълен преглед и оценка, като ползват скалата на Курцке, която е общовалидна и стандартна на територията на цялата страна, и дава много точна и ясна представа за степента и тежестта на увреждането независимо от формата на МС, от която боледува съответния пациент.

 

Т.4. Епилепсия - оценката се определя според вид, тежест и честота на пристъпите, обективизация на пристъпите. Следва да се изискат всички епикризи, епикриза от Университетска неврологична клиника или експертно становище от Комисия по епилепсия от Университетска болница за диагностично уточняване и терапевтично поведение, етапна епикриза, поне за едногодишен период, консултации или диспансерно наблюдение от невролог съобразно критериите на т. 4, обективизиране на състоянието, лечение и ефект от лечението, рецептурна книжка, Протокол за изписване на лекарства, заплащани от НЗОК и по възможност дневник за получени пристъпи, подробно описани от лицето или близките му през периода от предходното ЕР на ТЕЛК до следващото освидетелстване.

По възможност да се приложи амбулаторен лист за наблюдавани пристъпи с характер на пристъпа. Звената необходими за изпълнение на алгоритъма за диагностика на епилепсия: клиника/отделение по неврология или детски болести, кабинети за диагностично уточняване. , необходими за изпълнение на

Високоспециализирани медицински изследвания алгоритъма за диагностика на епилепсия; Доплерсонография; ЕЕГ; КТ или МРТ или Еднофотонна емисионна томография, Евокирани потенциали на Ц.Н.С.; Трансфонтанелна ехография.

Клинична лаборатория: хематологично, биохимично, имунологично, хормонално изследване, туморни маркери, вирусология, генетично и микробиологично изследване.

Проследява се ефекта от системното антиконвулсивно лечение, с изследване на серумни нива и задължително се провежда ЕЕГ контрол.

 

Т.5. Състояние след мозъчен инсулт. Медицински документи след първата година с отразен подробен и прецизен неврологичен статус и остатъчен неврологичен дефицит и степента му, проведени контролни изследвания.

От Забележка 4 - заболявания от друго естество - травматично и нетравматично, протичащи с общо мозъчна симптоматика и без двигателен дефицит, се приравнят към т.5, Част VII.

Т.6. Аневризми и артериовенозни малформации (АВМ) - при неоперирани - 50 %, след операция - 40 %

По т. 6.3 - при високостепенни стенози (над 70 %) - 30 % ТНР

По т.7, 8,9 - според степента на функционален неврологичен дефицит.

Т.10.Комплицирана мигрена, невралгии, главоболие - медицински документи, отразяващи и обективизиращи честота, тежест и характер на пристъпите, системно лечение и ефект от лечението.

 

Т.11. Увреждане на периферните нерви - оценка според степента на функционален неврологичен дефицит като задължително се извършва ЕМГ.

 

Т.12. Вибрационни болест и вегетативна полиневропатия - първи, втори и трети стадий, определен в зависимост от проведеното клинично изследване в клиника по професионални болести - изискване на епикризи, изследвания, бързо известие, протокол на НОИ за разследване на професионална болест, производствена характеристика; копие от трудова книжка или друг документ за трудов стаж до момента на освидетелстването. Определянето на стадия на болестта следва де се съобрази с професионалния маршрут на лицето като се отчете теста на елиминация.

Т.13. Менингоцеле - 100 %

Т.14. Хидроцефалия - оценка според степента, определена от образните изследвания; епикриза с описани изследвания, проведено оперативно лечение, контролни изследвания и контролни консултации от неврохирург.

При деца провежданите оперативни интервенции с цел удължаване на дисталетия край на катетъра не следва да се интерпретират като неповлияващи се от лечението състояния.

 

Т.15. Дискогенни заболявания - оценка в зависимост от неврологичния дефицит, обективизирано хронично или хронично рецидивиращо заболяване, проведено оперативно лечение - епикризи, консултации от невролог, обективизиращи изследвания за дискогенно заболяване и зарадикулопатия: КТ; МРТ; ЕМГ.

По Забележка 6 - при увреждания на нервната система с дефинитивен

характер се определя срок - пожизнен.

Примери за определяне на процент

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Пример I:

Състояние след операция на мозъчен тумор - злокачествен, след петата година - т.1.3, Част VII — 50 % с пожизнен срок.

Латентна хемипареза т. 2.4.1, Част УП-ЗО %. Крайна оценка 50% с пожизнен срок.

Пример II:

Състояние след иехемичен мозъчен инсулт с остатъчна левостранна лека хемипареза - т.2.4.2, Част VII - 50 % ТНР.

Дискова херния Л5-Ес1 с радикулопатия с хронично-рецидивиращ характер - по т.15.2., Част VII - 30 % ТНР

Захарен диабет тип II с диабетна полиневропатия по т. 1.2, Раздел I, Част XI - 40

% ТНР

Крайния процент се определя като се взема най-високия процент по отправната точка на най-тежкото увреждане - 50%. Останалите проценти на съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката тъй като са под 50 %, но се изписват в мотивната част на ЕР.

Пример III:

Състояние след иехемичен мозъчен инсулт в БДСМА с левостранна хемипареза - средно тежка степен по т.2.4.3, Част VII - 75 % ТНР

Алопластика на бедрената шийка т.17.3.1, Раздел IX, Част I - 50 % ТНР

Контрактура на лява раменна става т.10.2, Раздел VIII,Част I - 20 % ТНР

Краен процент - 89 %: Взима се най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане - 75 % и към него се прибавят 14 % (представлява 20 % от (50 % + 20 %) на всички съпътстващи увреждания).