Как се определя от ТЕЛК процентът при нервни болести. Примери.

 За уврежданията на нервната система процентът за трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от:

1.  Степента на функционалния неврологичен дефицит.

2.   Вида на заболяването - ход, стадий, протичане, еволюция, прогноза.

При извършване на медицинската експертиза на заболяванията на нервната система се следват три основни насоки:

Анамнеза - давност на заболяването, провеждано лечение, давност на оперативни интервенции, честота на пристъпи при хронично заболяване, терапия, ефект от лечението, фамилна анамнеза.

Неврологичен статус: пълен след преглед във връзка с увреждане на централната или периферната нервна система, а по документи - неврологичен статус от последната приложена консултация от невролог, при неприложена такава, следва да се изиска лицето да представи актуален неврологичен статус преди освидетелстването от ТЕЛК.

Изследванията се изискват от ТЕЛК съгласно съответното увреждане, но възможност актуални.

Медицинските документи следва да бъдат в две направления:

  • Първо - доказващи диагнозата
  •  Второ - обективизиращи степента на функционалния дефицит - степента на увреждане в проценти спрямо здравия човек.

Когато процентът на трайно намалената работоспособност се завишава при непроменено здраво словно състояние, се прави подробна мотивировка.

 

Решение за причинна връзка се взема от ТЕЛК и НЕЛК само при определяне на процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане и при временна неработоспособност по повод: трудова злополука, гражданска инвалидност, военна инвалидност, професионална болест, както и за последствията или усложненията, обусловени от тях.

 

При съкратен срок и при понижена оценка в ЕР следва да се опише подробен мотив за това.

Съгласно чл.78, ал. 1 от НМЕ - ТЕЛК и НЕЛК определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на лицето.

 

1.    Злокачествени и доброкачествени новообразувания на нервната система.

 

От т. 1.1 до т. 1.4. - оценката се определя, съобразена с времето от установяване на заболяването до деня на освидетелстването.

При установени увреждания, мотивиращи по-висок процент от определения по т, 1.2. и т.1.3 следва да се определи оценка по функционален дефицит, т.е. прилага се по- високата оценка според установения функционален дефицит на увредения орган или система.

По т.1.4. 

 - при доброкачествени новообразувания до втората година от диагностициране, последен рецидив или оперативно лечение -50 %; след втората година

-   според остатъчния неврологичен дефицит; при доброкачествени новообразувания с хронично-рецидивиращ ход, многократни оперативни интервенции или нарастване при частична екстирпация на тумора - се приравнява към т.1.3, т.е. 50 % с пожизнен срок.

 

Изисквания за медицински документи: епикриза, етапна епикриза от невролог с пъден и прецизен неврологичен статус, степен на неврологичния дефицит при дехоспитализация, ефект от лечението, давност от проведените интервенции и описан остатъчен функционален неврологичен дефицит.

Медицински изследвания: КТ или МРТ, аншография при аневризмите и други.

Увреждания на главен и гръбначен мозък с различна етиология и характер - с функционален неврологичен дефицит - плегии и парези - от последните медицински документи следва да е обективизирана степента на увреждането, в неврологичен статус

-       пълно отразена двигателна функция.

При увреждане на доминантен крайник - следва да се повиши оценката с 10 % (съгл. Заб.1, Част VII), При оценката по т. 2, Част VII следва да се определи и пожизнен срок съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ, както и необходимостта от чужда помощ съгласно чл. 68 от НМЕ, когато ТНР/ВСУ отговарят на критериите, заложени в цитираните членове.

Т.2.10. Говорни нарушения - оценката е на базата на количествени и качествени нарушения, съчетани с еволюцията и етапа на обратното развитие на афазията и по възможност с афазиологично изследване.

Т.З. Хронични нервни болести: Изискване на епикризи, етапни епикризи, консултации от невролог с описани стадии на развитие и тежест на симптоматиката, обективизиращи хронично или хронично-рецидивиращо протичане, мотивиращо определяне на трайно намалена работоспособност, изследвания според естеството на заболяването.

Във връзка с дискоординационния синдром - диагностично уточняване със съответните изследвания: КТ на главен мозък, отоневрологично, доплерсонография, рьо графия на шийни прешлени, епикризи или консултации от невролог в годините след предходното ЕР на ТЕЛК или НЕЛК, обективизиращи хронично-рецидивиращо заболяване, актуален пълен неврологичен статус със степен на тежест.

По отношение на експертизата на заболяването Множествена склероза е приложима оценката на инвалидния статус по скалата на Курцке:

-  От 0 до 4.0 - слаба инвалидизация

-   От 4.5 - относително тежък дефицит, напълно подвижен, без чужда помощ;

-    От 6.0 и 6.5 - ходене с бастун или патерици, възможно от 20 до 100 метра;

-   При 7.0 - неспособен да ходи повече от 5 метра, на инвалиден стол;

-    От 8.0 - на легло, стол, инвалидна количка

-    При 9.0 и 9.5 - напълно безпомощен

Относно определянето на пожизнен срок при заболяването Множествена склероза (МС) „както и при всички други неврологични заболявания“ свързани със степен на увреждане, е приложима Забележка 6 към Част VII, а именно при увреждане на нервната система с дефинитивен характер се определя пожизнен срок. Тази Забележка е пряко свързана с чл. 69, ал. 4 от НМЕ като самото определение за дефинитивно състояние е въведено в § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на НМЕ - дефинитивни състояния са състоянията, които не търпят позитивна или негативна еволюция във времето.

 

От изключително важно значение за експертизата на МС имат решенията на специално действащите комисии към Клиниките по неврология, въз основа на чиито решения и издадени протоколи се разрешава и провежда съответното безплатно лечение на МС, финансирано от НЗОК. Споменатите комисии извършват пълен преглед и оценка, като ползват скалата на Курцке, която е общовалидна и стандартна на територията на цялата страна, и дава много точна и ясна представа за степента и тежестта на увреждането независимо от формата на МС, от която боледува съответния пациент.

 

Т.4. Епилепсия - оценката се определя според вид, тежест и честота на пристъпите, обективизация на пристъпите. Следва да се изискат всички епикризи, епикриза от Университетска неврологична клиника или експертно становище от Комисия по епилепсия от Университетска болница за диагностично уточняване и терапевтично поведение, етапна епикриза, поне за едногодишен период, консултации или диспансерно наблюдение от невролог съобразно критериите на т. 4, обективизиране на състоянието, лечение и ефект от лечението, рецептурна книжка, Протокол за изписване на лекарства, заплащани от НЗОК и по възможност дневник за получени пристъпи, подробно описани от лицето или близките му през периода от предходното ЕР на ТЕЛК до следващото освидетелстване.

По възможност да се приложи амбулаторен лист за наблюдавани пристъпи с характер на пристъпа. Звената необходими за изпълнение на алгоритъма за диагностика на епилепсия: клиника/отделение по неврология или детски болести, кабинети за диагностично уточняване. , необходими за изпълнение на

Високоспециализирани медицински изследвания алгоритъма за диагностика на епилепсия; Доплерсонография; ЕЕГ; КТ или МРТ или Еднофотонна емисионна томография, Евокирани потенциали на Ц.Н.С.; Трансфонтанелна ехография.

Клинична лаборатория: хематологично, биохимично, имунологично, хормонално изследване, туморни маркери, вирусология, генетично и микробиологично изследване.

Проследява се ефекта от системното антиконвулсивно лечение, с изследване на серумни нива и задължително се провежда ЕЕГ контрол.

 

Т.5. Състояние след мозъчен инсулт. Медицински документи след първата година с отразен подробен и прецизен неврологичен статус и остатъчен неврологичен дефицит и степента му, проведени контролни изследвания.

От Забележка 4 - заболявания от друго естество - травматично и нетравматично, протичащи с общо мозъчна симптоматика и без двигателен дефицит, се приравнят към т.5, Част VII.

Т.6. Аневризми и артериовенозни малформации (АВМ) - при неоперирани - 50 %, след операция - 40 %

По т. 6.3 - при високостепенни стенози (над 70 %) - 30 % ТНР

По т.7, 8,9 - според степента на функционален неврологичен дефицит.

Т.10.Комплицирана мигрена, невралгии, главоболие - медицински документи, отразяващи и обективизиращи честота, тежест и характер на пристъпите, системно лечение и ефект от лечението.

 

Т.11. Увреждане на периферните нерви - оценка според степента на функционален неврологичен дефицит като задължително се извършва ЕМГ.

 

Т.12. Вибрационни болест и вегетативна полиневропатия - първи, втори и трети стадий, определен в зависимост от проведеното клинично изследване в клиника по професионални болести - изискване на епикризи, изследвания, бързо известие, протокол на НОИ за разследване на професионална болест, производствена характеристика; копие от трудова книжка или друг документ за трудов стаж до момента на освидетелстването. Определянето на стадия на болестта следва де се съобрази с професионалния маршрут на лицето като се отчете теста на елиминация.

Т.13. Менингоцеле - 100 %

Т.14. Хидроцефалия - оценка според степента, определена от образните изследвания; епикриза с описани изследвания, проведено оперативно лечение, контролни изследвания и контролни консултации от неврохирург.

При деца провежданите оперативни интервенции с цел удължаване на дисталетия край на катетъра не следва да се интерпретират като неповлияващи се от лечението състояния.

 

Т.15. Дискогенни заболявания - оценка в зависимост от неврологичния дефицит, обективизирано хронично или хронично рецидивиращо заболяване, проведено оперативно лечение - епикризи, консултации от невролог, обективизиращи изследвания за дискогенно заболяване и зарадикулопатия: КТ; МРТ; ЕМГ.

По Забележка 6 - при увреждания на нервната система с дефинитивен

характер се определя срок - пожизнен.

Примери за определяне на процент

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Пример I:

Състояние след операция на мозъчен тумор - злокачествен, след петата година - т.1.3, Част VII — 50 % с пожизнен срок.

Латентна хемипареза т. 2.4.1, Част УП-ЗО %. Крайна оценка 50% с пожизнен срок.

Пример II:

Състояние след иехемичен мозъчен инсулт с остатъчна левостранна лека хемипареза - т.2.4.2, Част VII - 50 % ТНР.

Дискова херния Л5-Ес1 с радикулопатия с хронично-рецидивиращ характер - по т.15.2., Част VII - 30 % ТНР

Захарен диабет тип II с диабетна полиневропатия по т. 1.2, Раздел I, Част XI - 40

% ТНР

Крайния процент се определя като се взема най-високия процент по отправната точка на най-тежкото увреждане - 50%. Останалите проценти на съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката тъй като са под 50 %, но се изписват в мотивната част на ЕР.

Пример III:

Състояние след иехемичен мозъчен инсулт в БДСМА с левостранна хемипареза - средно тежка степен по т.2.4.3, Част VII - 75 % ТНР

Алопластика на бедрената шийка т.17.3.1, Раздел IX, Част I - 50 % ТНР

Контрактура на лява раменна става т.10.2, Раздел VIII,Част I - 20 % ТНР

Краен процент - 89 %: Взима се най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане - 75 % и към него се прибавят 14 % (представлява 20 % от (50 % + 20 %) на всички съпътстващи увреждания).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени