Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия поради трудова злополука и професионална болест?

Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест?

- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 КСО до датата на пенсионирането и по следните коефициенти, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане:
  • над 90 на сто – 0,40;
  • от 71 до 90 на сто – 0,35;
  • от 50 до 70,99 на сто – 0,30.
- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:
над 90 на сто – 125 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
от 71 до 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
от 50 до 70,99 на сто – 100 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
- Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Източник: www.noi.bg

Най-четени