Разяснения на НОИ за новите правила за инвалидни пенсии и/или добавки за чужда помощ


Пенсиите за инвалидност и добавките за чужда помощ са плащания, извършвани от Националния осигурителен институт (НОИ) на хора с увреждания, на които органите за медицинска експертиза ( ТЕЛК и НЕЛК) са установили вид и степен на увреждане/ процент на трайно намалена работоспособност (ТНР/ВСУ) 50 и над 50 на сто и/или са определили потребност от чужда помощ.

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) ясно са регламентирани условията за отпускане и изплащане на различните видове пенсии за инвалидност, съответно – на добавката за чужда помощ, като същите се отпускат за срока на инвалидността, определен от ТЕЛК/НЕЛК при експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане.

Единствено на лицата с трайни увреждания, навършили основната пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ се отпускат пожизнено.

В случаите, в които пенсията за инвалидност и/или добавката за чужда помощ са отпуснати до определения в експертното решение срок на инвалидността, е необходимо лицата с увреждания да бъдат преосвидетелствани от органите на медицинската експертиза, които се произнасят с ново експертно решение.

Именно въз основа на новоиздаденото експертно решение с определени 50 и над 50 на сто ТНР/ВСУ, съответно – определена потребност от чужда помощ, НОИ продължава изплащането на инвалидната пенсия/добавката за чужда помощ до новия срок на инвалидността.

Издаването на ново експертно решение от органите на медицинската експертиза и влизането му в законна сила изисква определен период от време, през който лицата с трайни увреждания може да останат без плащания от НОИ, поради това че получаваните от тях пенсии и/или добавки за чужда помощ са спрени или прекратени.

За да могат правата на хората с трайни увреждания да не бъдат прекратявани до издаване на новото експертно решение, когато има забавяне на медицинската експертиза, както и те да продължат да получават плащанията си от НОИ и от другите компетентни органи в страната, 48-то Народно събрание на Република България извърши промени в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и в Закона за здравето (ЗЗ).

Промените са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (ЗИДЗХУ), обн. ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г., в сила от 29.01.2023 г.

С § 4 – § 7 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДЗХУ за първи път е въведен срок, в който регионалната здравна инспекция (РЗИ) е задължена служебно да уведоми лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване, като този срок е не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане.

Същевременно и лицата с увреждания е необходимо да подават своите заявления-декларации за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на  експертните им решения.

Отделно от това срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК.

За случаите, при които териториалните експертни лекарски комисии са в обективна невъзможност да се произнесат с ново експертно решение в тримесечен срок от подаване на заявлението-декларация, в допълнителните разпоредби на ЗЗ е въведен терминът „забавяне в медицинската експертиза“.

Забавяне в медицинската експертиза е налице, когато в тримесечен срок от подаване от лицето на необходимото заявление-де¬кларация за преосвидетелстване, органът на медицинската експертиза не е установил вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, съответно – степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и потвърждаването на професионална болест.

Последицата от наличието на такова забавяне е, че се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение от органите на  медицинската експертиза, както и се запазват правата на хората с увреждания, произтичащи от експертното решение с изтекъл срок.

Удължаването на валидността на последното експертно решение и на произтичащите от него права на лицата, както се разбира от изложеното, не е безусловно.

  • От една страна има изискване лицето да е подало заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното му решение срок на ТНР/ВСУ, а
  • от друга – да има забавяне в медицинската експертиза, т.е. ТЕЛК да не се е произнесъл в тримесечен срок от подаване на това заявление-декларация.

Само за лицата, за които тези две изисквания са налице, е въведено задължението (чл. 101б, ал. 3 от ЗЗ) регионалните здравни инспекции до 20-то число на месеца да изпращат информация на заинтересованите органи – НОИ, Националната здравно-осигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за приходите и общината по настоящия адрес на лицето, като се посочи и насрочената дата за преосвидетелстване.

По искане на преосвидетелстваните лица е създадена възможност тази информация да се изпраща и до осигурители или други органи и организации с цел упражняване на права от лицето в рамките на удължения срок на инвалидност на издадените експертни решения.

За да бъдат защитени в максимална степен правата на лицата и с цел ускоряване на процеса по изплащане на дължимите суми на правоимащите лица от заинтересованите органи, е взето решение необходимата информация в обобщен вид за страната да се изпраща от Министерството на здравеопазването, в чиято структура са регионалните здравни инспекции, до заинтересованите органи, включително и НОИ.

Обменът на данни по чл. 101б, ал. 3 от ЗЗ реално ще стартира след 28.05.2023 г., а до тази дата ще постъпва информация за лицата, които са включени в персоналния обхват на § 5 от ПЗР на ЗИДЗХУ.

Законът урежда с две  преходни разпоредби заварените случаи, като това е първата от тях. С цитираната специална норма са обхванати лицата, за които е налице забавяне в медицинската експертиза, като е важно да се отбележи, че за тези лица е без значение в какъв срок е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, т.е. не се съблюдава изискването същото да е подадено не по-късно от три месеца преди изтичане на определения в експертното им решение срок.

В обхвата на § 5 от ПЗР на ЗИДЗХУ са включени лицата със:

  1. Започнати и неприключени до влизането в сила на ЗИДЗХУ (до 28.01.2023 г. включително) производства по преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза;
  2. Започнати и неприключени производства до 4 месеца след влизането на закона в сила (до 28.05.2023 г. включително).

Както вече беше отбелязано, при заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация за преосвидетелстване, като същото може да бъде подадено и в деня преди изтичане на срока на експертното решение на лицето.

Тази разпоредба ще се прилага до 28.05.2023 г. и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило по чл.101б от ЗЗ.

За лицата по т. 1 и т. 2 ежемесечно се получава информация от Министерството на здравеопазването, въз основа на която служебно се удължава валидността на последното издадено експертно решение на лицата до насрочената им дата за преосвидетелстване.

Заварени от влизането в сила на ЗИДЗХУ случаи

Втората разпоредба, регламентираща заварените от влизането в сила на ЗИДЗХУ случаи, е нормата на § 6 от ПЗР на ЗИДЗХУ. Тя предвижда, че ако за лицата с увреждания с прекратени пенсионни права поради изтекъл срок на експертните им решения, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането на промените в сила, има забавяне в медицинската експертиза, същите се включват в съответните списъци, изпращани до заинтересованите органи от страна на регионалните здравни инспекции и техните права се възобновяват, като пенсиите и/или добавките за чужда помощ им се изплащат до насрочената дата за преосвидетелстване.

Следва да се има предвид, че промените поставиха сериозни предизвикателства пред Министерството на здравеопазването и заинтересованите органи и институции, на които то трябва да предоставя информация – от кратките срокове за изпълнение до обработка на значителните масиви с данни.

С промените в закона са въведени критерии, на които лицата с увреждания трябва да отговарят, за да бъде удължена валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново, съответно – да бъде възстановено или продължено изплащането на инвалидните им пенсии и/или добавките за чужда помощ.

В първоначално подадените от МЗ списъци през февруари 2023 г. са включени над 3000 души, но на нормативните изисквания отговарят и са възстановени пенсионните плащания на 971 лица с увреждания, получаващи пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ.

В изпратените списъци фигурират някои лица, които не попадат в обхвата на приложимите норми по различни причини:

  • не са пенсионери и нямат отпуснати пенсии от държавното обществено осигуряване, но имат други права, компетентни за които са други от заинтересованите институции;
  • лица, които междувременно са преминали процедурата за редовно преосвидетелстване и в НОИ е постъпило ново експертно решение от органите на медицинската експертиза за тях, което изключва ползване на права по решението с изтекъл срок;
  • други случаи, за които е необходимо допълнително изясняване на обстоятелствата, за да бъдат защитени в максимална степен правата на лицата;
  • починали лица.

С оглед старта на тази изцяло нова процедура за обмен на данни между няколко институции списъците се изпращат и обработват поетапно. Информация с нови списъци с  правоимащи лица постъпи в НОИ на 7 и на 9 март 2023 г., по които е възобновена валидността на експертните решения и са извършени плащания на още около 4000 пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ до насрочената от ТЕЛК дата на преосвидетелстване.

По силата на закона в следващите месеци чрез Министерството на здравеопазването до 20-то число всеки месец ще се изпращат регулярни списъци за правоимащите лица при забавяне в медицинската експертиза.

Освен списъци с правоимащи лица, на които се удължава валидността на последното издадено им експертно решение до издаването на ново такова, с чл. 101б, ал. 5 от ЗЗ е регламентирано заинтересованите органи да получават информация и за подалите заявление-декларация за преосвидетелстване лица, които след редовното им призоваване не са се явили за преглед в ТЕЛК.

Това са лицата, които (въпреки че са известени) не са се явили на насрочената им дата за преосвидетелстване.

Цитираната норма предвижда след неявяването им за преосвидетелстване, тяхната медицинска документация да бъде върната в регионалните картотеки на медицинската експертиза, като удължаването на срока на експертните им решения се счита за прекратено от датата на неявяването.

Информацията с лицата, които не са се явили за преглед в ТЕЛК се изпраща на заинтересованите лица и органи (включително и НОИ) в 14-дневен срок от датата на неявяването.

Въз основа на получените данни за лицата, които не са се явили на насрочената дата за преосвидетелстване, длъжностните лица по пенсионното осигуряване в НОИ прекратяват изплащането на пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, поради отпаднало законово основание за тяхното получаване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени