Пенсии за гражданска и военна инвалидност

Кои лица имат право на пенсия за гражданска инвалидност?

Право на пенсия за гражданска инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали:
 1. при изпълнение на граждански дълг;
 2. случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи.
Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.1 се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице.
Документът, удостоверяващ обстоятелството по т.2 се съставя от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието.

Как се определя размерът на пенсията за гражданска инвалидност?

Размерът на пенсиите за гражданска инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
 1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто - 150 на сто;
 2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 140 на сто;
 3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто.
На лицата, които са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест, пенсията се изчислява по реда, установен за пенсиите за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях.

Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?

1. Право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на:
 • наборната военна служба;
 • службата в запаса или в резерва.
2. Право на пенсия за военна инвалидност имат и лицата, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили.
Пострадали по смисъла на т. 1 и 2 се считат и загиналите и безследно изчезналите.

Как се определя размерът на пенсията за военна инвалидност?

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина.
Първи случай - пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост в определен табличен размер в зависимост от процента загубена работоспособност и военния чин на лицето, като:
1) за редници и сержанти:
 • с над 90 на сто намалена работоспособност - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
 • с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто от социалната пенсия за старост;
 • с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто от социалната пенсия за старост.
2) за офицери:
 • с над 90 на сто намалена работоспособност - 160 на сто от социалната пенсия за старост;
 • с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 150 на сто от социалната пенсия за старост;
 • с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 120 на сто от социалната пенсия за старост.
Втори случай, когато лицата са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях. В този случай при определяне размера на пенсията, оказват влияние годините осигурителен стаж и дохода, върху които са правени осигурителни вноски.

Източник: www.noi.bg

Най-четени