Онлайн проверка за удължаване на решение на ТЕЛК

Във връзка с новите правила за удължаване на експертното решение на ТЕЛК, ако има забавяне от страна на органа за медицинска експертиза, в сайта на НОИ има нова електронна услуга.

Чрез нея можете да првоерите дали органите на медицинската експертиза са подали данни за забавеното им експертно решение към осигурителния институт. 

Също така можете да се информирате и дали към НОИ има подадена информация за вашето преосвидетелстване от ТЕЛК.

За да направите справка, трябва да отидете на страницата: Административно обслужване » Е-услуги и справки » Справки » Справки по ЕГН и ПИК на НОИ: https://www.nssi.bg/administrativno-obslujvane/e-uslugi-i-spravki/spravki/po-egn-i-pik/

Най-долу има линкове за три справки под заглавието "В услуга на пенсионера"

Чрез „Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания“ можете в реално време да се информирате дали за вас има подадена информация за преосвидетелстване.

Ако има подадена информация и изпълнение на другите изисквания (като напр. подадено заявление поне 3 месеца преди крайния срок на решението на ТЕЛК), то в електронната справка ще има данни и за срока на продълженото изплащане, както и за подлежащата на изплащане сума за времето от спирането на плащането до неговото последващо възстановяване.


Платен годишен отпуск на лице с ТЕЛК над 50%

 Относно: ползване на основен платен годишен отпуск от служители с трайно намалена работоспособност над 50 процента.

Писмо № 26-00-645 от 01.07.2021 г. на МТСП

Член 319 КТ

Съгласно чл. 319 КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни.

Състоянието на трайно намалена работоспособност се установява от здравните органи. 

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие, при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на чл. 319 КТ.

Отпускът се ползва за срока на инвалидизирането, установен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което е определен процент – 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

С оглед на горното:

  1. Когато работникът или служителят представя експертното решение при сключване на трудовия договор, размерът на отпуска по чл. 319 КТ (26 работни дни) се определя пропорционално на трудовия стаж от постъпването на работа до края на календарната година.
  2. Работникът или служителят няма право на отпуск по чл. 319 КТ за минало време, когато експертното решение не е предоставено на работодателя.
Следователно правото на отпуск по чл. 319 КТ възниква след представяне на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на работодателя, като размерът на отпуска се определя пропорционално на трудовия стаж.

Най-четени