Основен платен годишен отпуск на служители с ТЕЛК над 50 процента

 Писмо № 26-00-645 от 01.07.2021 г. на МТСП

Член 319 КТ

Съгласно чл. 319 КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни.

Състоянието на трайно намалена работоспособност се установява от здравните органи. Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие, при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на
чл. 319 КТ.

Отпускът се ползва за срока на инвалидизирането, установен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което е определен процент - 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

С оглед на горното:

  1. Когато работникът или служителят представя експертното решение при сключване на трудовия договор, размерът на отпуска по чл. 319 КТ (26 работни дни) се определя пропорционално на трудовия стаж от постъпването на работа до края на календарната година.
  2. Работникът или служителят няма право на отпуск по чл. 319 КТ за минало време, когато експертното решение не е предоставено на работодателя.

Следователно правото на отпуск по чл. 319 КТ възниква след представяне на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на работодателя, като размерът на отпуска се определя пропорционално на трудовия стаж.

Как се получава безплатна винетка от хора с ТЕЛК

Правото на безплатна годишна винетка за лица с трайни увреждания е съгласно чл. 10в от Закона за пътищата.

Съгласно този член:

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.)

Право на безплатна винтка имат и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Наредбата, която опрделя реда за получаването на винетката, е Наредба № Х-19 от 2 декемвти 2008 г., чието пълно заглавие е:

НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Как се получава безплатната винетка?

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Трябва да се подаде подава заявление-декларация по образец за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния адрес (адресът по лична карта на лицето с трайно увреждане).

Ако се използва пълномощно, то трябва да бъде нотариално заверено.

Заявлението-декларация се подава от 1 декември на предходната година.

Към заявлението се прилагат:

  • копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК
  • копие от свидетелството за регистрация и оригинал на свидетелство за регистрация (част I– лице и гръб) 
  • копие от застраховката гражданска отговорност
  • копие от пълномощното (ако се пдоава с пълномпщно), на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;
На място се проверява личната карта на подаващия документите.

Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

Образецът  на декларацията може да изтеглите от тук:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/pravo-na-godishen-vineten-stiker/

Какво става, ако продадете автомобила?

Ако лице с трайно увреждане продаде автомобил с безплатна винетка, може да ползва такава за друг автомобил, който е на негово име.

За целта е задължително до три работни дни да се уведоми Агенция "Пътна инфраструктура".

Ако това не бъде направено , то се губи правото на нова безплатна електронна винетка до изтичане на валидността на първата (т.е. до края на годината) - въпреки че реално и тя също ще е невалидна вече.