Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.
Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане.
Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.
Пенсията за инвалидност се отпуска за срока на инвалидността.
Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта по чл. 68 от КСО, се отпускат пожизнено.

Какви са условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване?

Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94 от КСО, както следва:
  1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на действителния осигурителен стаж;
  2. до 25-годишна възраст – при 1 година, като не по-малко от 4 месеца са действителен осигурителен стаж;
  3. до 30-годишна възраст – при 3 години, като не по-малко от 1 година е действителен осигурителен стаж;
  4. над 30-годишна възраст – при 5 години, като не по-малко от 1 година и 8 месеца са действителен осигурителен стаж.
Инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година действителен осигурителен стаж.
Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?

Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
Когато към датата на инвалидизирането осигуреното лице е на възраст, по-ниска от възрастта по чл. 68, разликата между възрастта му, но не по-рано от навършване на 16 години, и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. При определяне на пенсията признатото време и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж се умножават с коефициент, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане на лицето, както следва:
  • над 90 на сто – 0,9;
  • от 71 до 90 на сто – 0,7;
  • от 50 до 70,99 на сто – 0,5.
Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде по-малък, според степента на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане, както следва:
над 90 на сто – 115 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
от 71 до 90 на сто – 105 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
от 50 до 70,99 на сто – 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
(Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 136,08 лв. за периода от 01.01.2012 г. до 30.05.2012 г., 145 лв. - от 01.06.2012 г. до 31.03.2013 г., 150 лв. - от 01.04.2013 г. до 30.06.2014 г., а от 01.07.2014 г. - 154,50 лв.)

Как се определя доходът и индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?
  • Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя като средномесечният осигурителен доход за страната по чл. 70, ал. 2 се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.
  • Индивидуалният коефициент за изчисляване на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 70, ал. 3 - 6 до датата на пенсионирането.

Социални пенсии за инвалидност

Кога се отпуска социална пенсия за инвалидност?
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Как се определя размерът на социалната пенсия за инвалидност?
Размерът на социалната пенсия за инвалидност за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост.

Източник: http://www.noi.bg

Най-четени