Нови заболявания с определен пожизнен срок

В брой бр.10 на Държавен вестник от 31.1.2023 е обнародвано Постановление № 13 от 26 януари 2023 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

С нова ал. 3 на чл. 68 е определено, че:

При децата чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им извън семейството (детска ясла, детска градина, училище и други).

С редица заболявания е определен пожизнен срок, а за някои и с чужда помощ. За някои заболявания е увеличен процента. Ето кои са те:

Заболявания на опорно-двигателния апарат

Пожизнен срок за следните гръбначни и тазови увреди (част 1, раздел IV, т. 5.2 и 5.3.):

 • средностепенни функционални нарушения при сколиоза, с отклонение от 35° до 70°, клиновиден прешлен, пеперудовиден прешлен, фиксиран объл гръбнак, блок-прешлен с гибус на гръбнака (част 1, раздел IV, т. 5.2)
 • тежки функционални ограничения, с продължително обездвижване, обхващащо трите сегмента на гръбнака, екстремна деформация при сколиоза, с ротационно плъзгане, спондилолистеза, с хлъзване повече от 2/3 на прешленното тяло (част 1, раздел IV, т.5.3.)

Изменения в процентите за:

 • за криво краче тежка степен за едно стъпало - от 10 на 50% (част 1, раздел IX, т. 40.2.2.)
 • за криво краче тежка степен на двете стъпала - от 50% става 71% (част 1, раздел IX, т. 40.2.3.)

Психични заболявания

Пожизнен срок с чужда помощ се определя за:

 • Органично-мозъчни психични смущения тежки - 80 % (липса на критичност и необходимост от частичен контрол на поведението
 • Органично-мозъчни психични смущениямного тежки - 95 % (напреднал разпад на личността, с необходимост от ежедневни грижи)
 • Органично-мозъчни психични смущениятежки невъзвратими - 100 % (тежък и необратим разпад на личността)
  • при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане (частичен успех при обучение в специално училище, в центрове за специална образователна подкрепа или с ресурсно подпомагане, възможности за елементарни дейности) - 80 %
  • при по-силно изразени ограничения на възможностите за вграждане в обществото, с тежка липса на самостоятелност, със затруднен до липсващ говор, възможност за занимание само в заведения за лица с психични заболявания - 100 %
 • Хронични състояния при ендогенни психози със значителни затруднения при социалната адаптация - 80 % (при частична загуба на базисни социални умения и на ключови умения за намиране и извършване на всякаква професионална работа)
 • Хронични състояния при ендогенни психози с тежки затруднения при социалната адаптация - 95 % (пълна загуба на базисни социални умения
 • Хронични състояния при ендогенни психози - тежка и необратима социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за съществуване без контрол)
 • Аутистично разстройство при лица, навършили 16 години - Много тежка форма - 100 % (загуба на базисни социални умения за вграждане в обществото, свързани с общуването и преработването на информация и грижи за себе си).
 • Много тежки натрапливи състояния (невротични развития, с много тежки затруднения в социалната адаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно съществуване)
 • Токсикомания с тежка социална дезадаптация - 100 % (пълна загуба на базисни социални умения и невъзможност за самостоятелно оцеляване в обществото)

Пожизнен срок се определя за:

 • Хронични състояния при ендогенни психози с умерени затруднения при социалната адаптация - 60 % (при съхранени базисни социални умения за оцеляване в обществото - грижи за себе си, възпитано поведение и добър външен вид, при ограничени ключови умения за справяне с определен тип работа - според образованието, квалификацията, професионалната подготовка)
 • Аутистично разстройство при лица, навършили 16 години - Тежка форма - 80 % (частична загуба на базисни социални умения и на ключови умения за намиране и извършване на всякаква работа)
 • Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния със значителни затруднения в социалната адаптация - 80 % (загуба на умения за справяне с всякаква работа, независимо от специфичната ѝ природа)

Психични отклонения на лица до 16 години - пожизнен срок с чужда помощ се определя за:

 • нарушения на поведението - 80 % (наличие на агресия, самоувреждане или хиперактивност)
 • тежка умствена изостаналост - 95 % (с изразени двигателни нарушения и липсваща реч)
 • дълбока умствена изостаналост - 100 % (неподвижни, или със силно ограничена подвижност, липса на невербална комуникация)
 • Генерализирани разстройства на развитието:средно тежки - 85 % (по-тежко изразени нарушения в комуникациите и поведението, изразени стереотипии, импулсивна готовност, когнитивен дефицит)
 • Генерализирани разстройства на развитието:тежки форми - 100 % (липса на социална свързаност и комуникация, тежък когнитивен дефицит, изразени стереотипии)
 • Психози в детско-юношеската възраст: със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 80 %
 • Психози в детско-юношеската възраст:при невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %

Заболявания на сърдечно-съдовата система

Нови случаи с определен процент:

 • При инфаркт на миокарда след първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения - 50 %.
 • Оперираните с клапно протезиране, както и с аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения – 50 %.

Промени в проценти:

 • при сърдечна недостатъчност I клас по Росс (асимптоматични) - от 10% на 30 %;
 • вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят от лечение (хирургично и/или медикаментозно), а само от клинично наблюдение - от 10% на 30 %.
 • оперирани деца без субективни оплаквания, без нужда от лечение, добро психомоторно развитие, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, без артериална хипертония, с необходимост от медицинско наблюдение в интервал 4 - 5 години, без електрокардиографски (ЕКГ) промени, с изключение на непълен десен бедрен блок (ДББ), или единични екстрасистоли - от 10% на 30 %;

Нервни болести

Пожизнен срок за хронични нервни болести съобразно стадия на развитие на заболяванията и тежестта на симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза, координационни нарушения в рамките на дадено неврологично заболяване, в зависимост от тежестта му, екстрапирамидни синдроми, нарушения на стволовите функции и редки неврологични синдроми и др.):

 • средна степен (форма) - 75 %
 • тежка степен (форма) - 95 %

Пожизнен срок с чужда помощ:

 • епилепсия с много чести - генерализирани епилептични пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични) през интервали от седмици и фокални пристъпи (със или без нарушение на съзнанието) през интервали от дни - 80 %
 • епилепсия с много чести и тежки - Генерализирани конвулсивни епилептични пристъпи, включително фокални пристъпи с еволюция към двустранни тонично-клонични - ежеседмични - 95 %
 • епилептични синдроми, включително Епилептични енцефалопатии и медикаментозно-резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 %

Захарен диабет

Пожизнен срок за:

 • Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим) с две усложнения - 50 %
 • Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим) с повече от две усложнения - 60 %
 • Захарен диабет тип 1 и захарен диабет тип 2 (на инсулинолечение) с едно усложнение - 60 %

Болести на щитовидната жлеза

Пожизнен срок за:

 • диференциран карцином на щитовидната жлеза, с локални или далечни метастази след петата година - 50 %
 • нискодиференциран, недиференциран и медуларен карцином на щитовидната жлеза с локални и/или далечни метастази след петата година - 50 %

Хипофизарни нарушения

Пожизнен срок за телесна височина след приключване на растежа:

 • за жени от 140 до 131 cm, за мъже от 145 до 136 cm - 50 % (лека степен)
 • за жени от 130 до 120 cm, за мъже от 135 до 125 cm - 71 % (средна степен), с пожизнен срок;
 • за жени от 119 до 110 cm, за мъже от 124 до 115 cm - 91 % с чужда помощ, с пожизнен срок;
 • за жени под 110 cm, за мъже под 115 cm - 100 % с чужда помощ, с пожизнен срок.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

Пожизнен срок за:

 • Ревматоиден полиартрит: четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия) и тежък ортопедичен функционален дефицит на засегнатите стави - 95 %
 • Системни заболявания на съединителната тъкан - тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи - 100 %
 • Болест на Бехтерев централна форма с тежък функционален дефицит, с липса на движение, с оформена кифоза и лордоза - 95 %
 • При деца с доказан ювенилен хроничен артрит: тежки хронични форми, с тежък ортопедичен дефицит и/или съпътстващо усложнение - 100 %

Промени в начина на определяне на процентите

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания.

В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени