Как се определя процентът от ТЕЛК при хирургични заболявания

 Съдови заболявания на горните крайници СИНДРОМ НА КАТОАШ

 Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, дистална ултразвукова Доплерова сонография, (при необходимост - лазерна Доплерова флоуметрия), вегетологични изследвания — капиляроскопия, (при необходимост — студов провокационен тест на горните крайници, термисторна термография на горни крайници). 

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ, Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници

 

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (ако има такава в последните 12 месеца).

ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ (Постфлебитен синдром)

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на горните крайници, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (ако има такава в последните 12 месеца), СТ флебография

Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници, периферна артериална болест (ПАБ), стадиране по Фонтен

 

Консултативен преглед от съдов хирург — подробен ангиологичен статус и Доплерова сонография на долните крайници с регистриран АВ1 (стъпално-брахиален индекс), стадиране на ПАБ по Фонтен; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение (с описана скенер-ангиография, ако има такава в последните 12 месеца).

Хронична венозна болест (ХВБ), (Варикозни вени, посттромботичен синдром), класификация по СЕАР

Лимфедем, класификация по Брунер

Консултативен преглед от съдов хирург - подробен ангиологичен статус с описание по синдроми - оточен, кожен (локализация, разпространение и стадий на трофичните изменения), стадиране на ХВБ по СЕАР; Доплерова сонография на долните крайници; етапна епикриза, епикриза от болнично лечение с описана флебография, (ако има такава в последните 12 месеца).

Следва при оценката по т.2.2 елефантиаза (безформен крайник, тежки изменения на епидермиса), IV стадий по Брунер - 71 % ТНР/ВСУ да се оцени и възможността за пожизнен срок на инвалидността, като в случая оценката може да се даде и по Част I - Ортопедични заболявания, тогава когато вследствие на тежките изменения в засегнатия крайник се стига до силно ограничени до невъзможност за движенията в ставите.

Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули

АНЕВРИЗМИ (без мозъчните)

Консултативен преглед от съдов хирург, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, (ако има такава в последните 12 месеца), ТЕЕ (трансезофагеална ехография) и СТ ангиография.

ПЕРИФЕРНА АРТЕРИО-ВЕНОЗНА АНОМАЛИЯ

Консултативен преглед от съдов хирург — подробен статус, УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография.

ТРОМБОЗА НА ПОРТА.ЛГНАТА ВЕНА

Консултативен преглед от хирург и гастроентеролог — УЗ Доплер, етапна епикриза, епикриза от болнично лечение, ангиография.

ДРУГИ ХИРУРГИЧНИ, УРОЛОГИЧНИ И ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ

 

Наличие на гастростома, Наличие на друг изкуствен отвор на стомашно-чревния тракт (Езофагостома, Неоезофаг) и урогениталната система (Кожно-уретерални фистули, Чревно-уретерални фистули, Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома, шщни фистули)

Епикриза от болнично лечение и/или етапна епикриза от гастроентеролог, респективно - гинеколог, уролог.

Пояснение към т. 3.3, Раздел XI, Женски полови органи - липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50-годишна възраст:

Оценката не се дава за липса на органи, а се определя за функционалния дефицит при клинично доказан Посткастрационен синдром - комплекс от различни заболявания, явяващи се отделни нозологични единици. Всяко от тези заболявания самостоятелно може да обуславя процент. Следва ТЕЛК да изиска консултации (етапни епикризи), съответно - от гинеколог, ендокринолог, кардиолог и пр.

Хернии

1.                  Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии

Консултативен преглед от хирург - подробен статус с параметри (в см.) на хернията

2.                  Диафрагмална херния

Консултативен преглед от гастроентеролог - етапна епикриза и/или епикриза от болнично лечение (с описана ФГС /ако има такава в последните 12 месеца)

Забележка: В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични медицински документи при общопрактикуващия лекар, съответно при лекаря специалист, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

За всички злокачествени новообразувания, оценявани по НМЕ/2021 г.:

Епикриза за проведено оперативно или друго лечение и/или етапна епикриза от КОЦ (СБАЛО), с регистриран хистологичен резултат, решение на Онкологична комисия.

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

I.         В случаите, когато се освидетелстват лица със Злокачествени новообразувания, включени в Част УШ от НМЕ/2021 г. през петгодишния период

на активно наблюдение, оценката се извършва по отправните точки в съответните раздели. Определеният процент за петата година от верификацията на онкологичното заболяване, при липса на придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, се постановява за пожизнен срок (по чл. 69, ал. 4 от НМЕ).

Примери за определяне на процент

Пример I: Експертизираното лице има едно увреждане, както следва:

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур в късен стадий, Състояние след парциална резекция, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 2.2.4, Раздел IX, Част VIII от НМЕ - 75 % с пожизнен срок.

Пример II: Експертизираното лице има две увреждания, както следва:

Злокачествено новообразувание на бъбрека в ранен стадий, Състояние след тотална левостранна нефректомия, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 3.1.4, Раздел IX, Част VIII от НМЕ - 60 % с пожизнен срок.

Състояние след ампутация на крак на ниво подбедрица - по т. 7, Раздел IX, Част I от НМЕ - 75 % с пожизнен срок.

Крайна оценка - 87 % (75 % + 12% (20 % от 60 %) с пожизнен срок.

Когато са налице придружаващи състояния/заболявания, които имат динамичен характер на развитие и подлежат на активно проследяване, срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

В случаите,, когато се освидетелстват лица с едно или повече дефинитивни заболявания, но имат и придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, може да възникнат няколко варианта:

Пример III: Експертизираното лице има три заболявания:

1.  Злокачествено новообразувание на млечната жлеза в петата година след операцията — по т. 1.1.4, Раздел XI, Част VIII от НМЕ — 50 % със срок пожизнен.

2.  Състояние след едностранно ендопротезиране на една тазобедрена става, следва оценка по т. 1.1, Раздел IX, Част I от НМЕ — 50 % със срок пожизнен.

3.  Хронична тромбоза на а. феморалис суперфициалис на един долен крайник, Периферна артериална болест (ПАБ) II а стадий по Фонтен (АВ1>0,5) - следва оценка но т. 2.1.1, Раздел П, Част VIII на НМЕ - 30 %.

 

Вариант I: Съгласно чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) лицето може да представи към заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ медицински документи, свързани само за дефинитивните увреждания. В случая се определя крайна оценка 60 % (50% + 10 % (20 % от 50 %) за пожизнен срок на инвалидност.

 

Вариант II: Оценката на трайно намалената работоспособност се определя в съответствие с т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ. В случая се определя крайна оценка 66 % (50 % + 16 % (20 % от 50 % + 30 %). Срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

Пример IV: Експертизираното лице има три заболявания:

1.    Злокачествено новообразувание на дебелото черво (ТЗ-4 N1 МО), Състояние в петата година след проведено оперативно лечение, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 2.3.4, Раздел VI, Част VIII от НМЕ - 75 % със срок пожизнен.

2.  Частична загуба на ходило, едностранно, с добър ампутационен чукан - по т.

10.1.1,    Раздел IX, Част I от НМЕ - 50 % със срок пожизнен.

3.  Постфлебитен синдром на долен крайник с траен оток и хиперпигментация, Хронична венозна болест (ХВБ) ГУ-а клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.3.1.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ - 30 %.

 

Вариант I: Съгласно чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.) лицето може да представи към заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 от ПУОРОМЕРКМЕ медицински документи, свързани само за дефинитивните увреждания. В случая се определя крайна оценка 85 % (75 % + 10 % (20 % от 50 %) за пожизнен срок на инвалидност.

 

Вариант II: Оценката на трайно намалената работоспособност се определя в съответствие с т. IV от Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ. В случая се определя крайна оценка 91%(75%+16% (20 % от (50% + 30%). Срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ.

Пример V:

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, Състояние след радикална мастектомия, в петата година от установяване на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - по т. 1.1.4, Раздел XI, Част VIII от НМЕ - 50 %;

Варикозни вени на долен крайник с траен оток, пигментация, трофични изменения и белези от заздравели рани, с наличие на активен улкус, Хронична венозна болест VI клас по СЕАР — следва оценка по т. 1.4.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ — 60 %

Крайна оценка - 70 % (60 % + 10% (20 % от 50) за срок една година, с оглед динамично клинико-експертно проследяване на състоянието.

 

Примери за определяне на процент при лица със Злокачествени новообразувания, включени в Част VIII от НМЕ/2021 г. след петгодишния период

на активно наблюдение (при давност, надвишаваща пет години от верификацията на онкологичното заболяване), без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII от НМЕ - 50 %. При липса на придружаващи състояния/заболявания, които не са дефинитивни, се постановява пожизнен срок на инвалидността (по чл. 69, ал. 4 от НМЕ).

Пример I:

Злокачествено новообразувание на простатата, на хормонални терапия, В седмата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка съгласно Забележка от Раздел XII, Част УШ на НМЕ - 50 % за пожизнен срок.

Пример II:

Злокачествено новообразувание на маточната шийка, Състояние след проведено комплексно лечение, в шестата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII на НМЕ - 50 %;

Състояние след едностранно ендопротезиране на коленна става, следва оценка по т. 1.1, Раздел ГХ, Част I от НМЕ - 50 %.

Крайна оценка - 60 % (50 % + 10% (20 % от 50 %), за срок пожизнен.

Когато са налице придружаващи състояния/заболявания, които имат динамичен характер на развитие и подлежат на активно проследяване, срокът на инвалидността се определя съгласно чл. 69, ал. 5 от НМЕ, освен в случаите когато лицето с увреждания е поискало само оценка за дефинитивното си заболяване по чл.69а от НМЕ (нов — 16.07.2021 г.).

Пример Ш:

Злокачествено новообразувание на яйчник, Състояние след проведено комплексно лечение, в седмата година след верификацията на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация - съгласно Забележка от Раздел XII, Част VIII на НМЕ - 50 % с пожизнен срок.

Генерализирана остеопороза без спонтанни фрактури, при Т-скор над - 2,5, оценена по т. 1, Раздел Х,Част ГХ на НМЕ - 30 %.

Постфлебитен синдром на долен крайник с умерено изразени застойни явления - траен периартикуларен оток, без трофични изменения, Хронична венозна болест (ХВБ) III клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.2.1, Раздел III, Част VIII на НМЕ - 20 %.

 

Вариант I: Крайна оценка - 50 % за срок три години - оценява се най-високият процент за най-тежкото увреждане, а придружаващите заболявания които са под 50 % се вписват само в мотивната част по т. III от Методиката.

 

Вариант II: Крайна оценка - 50 % с пожизнен срок съгласно чл.69а от НМЕ (нов 16.07.2021г.).

 

III.      В случаите, когато се установи рецидив или дисеминация на Злокачествено новообразувание, включително и след петгодишния период на активно наблюдение, лицето може да се преосвидетелства за влошено състояние на основание чл. 56, ал. 1, т. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ. Състоянието следва да е документирано в епикриза за проведено оперативно или друго лечение и/или етапна епикриза от КОЦ (СБОЛО), стадирано с решение на Онкологична комисия, с регистрирани хистологичен резултат и/или резултат от образни изследвания (КТ, сцинтиграфия и пр.). Към датата на освидетелстването в

ТЕЛК оценката се определя по отправните топки в съответните раздели и части от НМЕ, само за съответната годината след верифициране на рецидива/дисеминацията.

IV. В случаите, когато след петгодишния период на активно Наблюдение на Злокачественото заболяване, без данни за рецидив и дисеминация, се установят късни усложнения, вследствие на проведеното лечение, лицето може да се преосвидетелства за влошено състояние, на основание чл. 56, ал. 1, т. 4 от ПУОРОМЕРКМЕ.

 

Към датата на освидетелстването в ТЕЛК оценката се определя по отправните точки в съответните раздели и части от НМЕ, с оглед доказаните усложнения, като се дава оценка по съответната отправна точка и за онкологичното заболяване след петата година.

Пример I: Освидетелстваното лице има три увреждания:

Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 1.1.1, Раздел XI, Част VIII на НМЕ - 80 % за първите две години от установяване на заболяването^

Инсулинозависим Захарен диабет с едно усложнение, следва оценка по т. 2.3.1, Раздел I, Част IX на НМЕ — 60 %.

Варикозни вени на един долен крайник, без съществени застойни явления — динамичен периартикуларен оток, без трофични изменения, Хронична венозна болест (ХВБ) II клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.1.1, Раздел III, Част УШ на НМЕ -10 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане - 80 % и към него се прибавят 14 % (представлява 20 % от (60 % + 10 %), краен % - 94 %.

Пример II: Освидетелстваното лице има четири увреждания:

Състояние след комплексно лечение по повод Злокачествено новообразувание на яйчника, в петата година след верифициране на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 3.1.4, Раздел XI, Част VIII на НМЕ - 65 %.

Варикозни вени на двата долени крайник с траен оток, пигментация, трофични изменения, без рани, Хронична венозна болест IV клас по СЕАР - следва оценка по т.

1.3.1,     Раздел III, Част VIII на НМЕ - 60 %.

Ограничени движения в една тазобедрена става тежка степен, с флексионна контактура по Томас над 30 гр., следва оценка по т. 17.3.1, Раздел ЕХ, Част I от НМЕ - 50 %.

Артериална хипертония П стадий, умерена степен, е левокамерна хипертрофия, следва оценка по т. 2.1, Раздел VI, Част IV от НМЕ — 20 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане - 65 % и към него се прибавят 26 % (представлява 20 % от (60 % + 50 % + 20 %), краен % — 91 %.

Пример III: Освидетелстваното лице има две увреждания:

Състояние след левостранна хемиколектомия по повод Злокачествено новообразувание на колон десценденс в ранен стадий (Т1-2И0М0), в петата година след верифициране на заболяването, без данни за рецидив и дисеминация, следва оценка по т. 2.2.4, Раздел VI, Част VIII на НМЕ - 65 %;

Състояние след Ендопротезиране на една тазобедрена става, следва оценка по т. 1.1, Раздел IX, Част I от НМЕ - 50 %.

За основа се взима по-тежкото увреждане - 65 % и към него се прибавят 10 % (представлява 20 % от 50 %), краен % - 75 % за срок пожизнен.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени