Указания на НЕЛК за начина на работа на ТЕЛК

Редовно освидетелстване по време на болничен

В случаите, когато се касае за редовно преосвидетелстване на лице с увреждания поради изтичане на срока на инвалидността, но лицето, е във временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване и има качествата на временно неработоспособно лице с увреждания, не е допустимо преосвидетелстването да се отлага от ТЕЛК, до приключване на временната неработоспособност.

Следва лицето своевременно да се преосвидетелства, като в ЕР на ТЕЛК да се посочи, че извън определения процент трайно намалена работоспособност за хроничните заболявания, лицето се намира в състояние на временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване, като продължителността на временната неработоспособност е от компетенцията на ЛКК.

След стабилизиране на състоянието, лицето, може да бъде насочено за предсрочно преосвидетелстване за влошено състояние към ТЕЛК, в случай, че се касае за новоприбавило се хронично заболяване, обуславящо процент ТНР.

Прегледи за подготовка на документи за ТЕЛК

При подготовката за медицинска експертиза на лицата е увреждания следва да се изхожда от регламента на Наредба № 3 от 20.03.2018 г. (обн. ДВ бр. 2 от 01.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г.) на министъра на здравеопазването, за определяне на Основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Приложение № 4 и Приложение № 5 към чл. 1, ал.1, касаещи обхвата на медицинските дейности необходими за насочване на лица до и над 18 г. към ТЕЛК по заболявания. 

Посочения в Наредбата обхват по същество е минимума от прегледи, консултации, медико-диагностични дейности и др,, върху които стъпва последващата експертиза на вида и степента на увреждане на органите и системите на заболелия и увреден човешки организъм. 

Наредбата пряко кореспондира и с чл.107, ал. 2 от ЗЗдр., а именно

високоспециализираните и скъпо струващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния им бюджет.


Когато има налични изследвания

 В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца, предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар/лекаря по дентална медицина, съответно при лекаря специалист, медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекарят подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Определяне на противопоказани условия на труд

За определяне на противопоказните условия на труд следва да се прилага точно и коректно текста на чл. 78, ал. 4 от НМЕ - при дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си. Практиката да се изписва текста „Противопоказан за всякакъв вид труд” е незаконосъобразен от нормативна гледна точка и не съществува такъв текст в НМЕ.

Следва да се изписват всички противопоказни условия на труд, при съобразяване с конкретния характер на заболяването, характеристиката на работното място и величината на определения процент.

Определяне на срок на инвалидност

Съгласно чл. 69, ал.1 /НМЕ - срокът на инвалидността е от една до три години. При дефинитивни състояния, съгласно чл.69% шЛ се определя пожизнен срок. Съгласно чл.69а (нов 16.07.2021 г.) - изключение от случаите по чл.69, ал.5 се допуска при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. 

Лицето може да представи заявление-декларация с представяне на съответните медицински документи, свързани само с увреждането с дефинитивен характер и в тези случаи се определя пожизнен срок.

В заключение обръщаме внимание на това, че при експертизата при заболявания, които отговарят на дефиницията за дефинитивни заболявания съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ се определя пожизнен срок, като този основен принцип важи за всички части, раздели и отправни точки на НМЕ. Също така задължително се определя и необходимостта от чужда помощ за деца до 16-годишна възраст и лица с увреждания над 16 години при спазване на критериите, залегнали по чл. 68 от НМЕ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени