Как лице с увреждане да получи карта за преференциално паркиране от Столична община

Лица с увреждания могат да получат карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

Кой издава картата

Картата за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, се издава от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

Кой може да получи карта за преференциално паркиране

Карта може да получи лице с увреждане, което: 

- Вследствие на увреждането не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ. Това са лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. 

Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

- Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК и НЕЛК.

- Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Условие за получаването на карта за преференциално паркиране е лицето с увреждания да има постоянен адрес на територията на Столична община.

Може ли друг да подаде заявлението

Заявлението може да се подаде освен от самия кандидат за картата и от  законен представител или трето лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Необходими документи

  •  заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;
  •  лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или пребиваване по чл.4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
  •  валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
  • документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо)  - оригинал (за сверяване);
  •  актуална цветна снимка - паспортен формат;

 Такси, срокове, валидност

Няма такса за издаване на карта за преференциално паркиране: безплатно;

Издаването на заповед за предоставяне на правото става до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване.

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва картата за преференциално паркиране, която се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене - след 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване.

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени