Как се получава безплатна винетка от хора с ТЕЛК

Правото на безплатна годишна винетка за лица с трайни увреждания е съгласно чл. 10в от Закона за пътищата.

Съгласно този член:

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.)

Право на безплатна винтка имат и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Наредбата, която опрделя реда за получаването на винетката, е Наредба № Х-19 от 2 декемвти 2008 г., чието пълно заглавие е:

НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Как се получава безплатната винетка?

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Трябва да се подаде подава заявление-декларация по образец за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния адрес (адресът по лична карта на лицето с трайно увреждане).

Ако се използва пълномощно, то трябва да бъде нотариално заверено.

Заявлението-декларация се подава от 1 декември на предходната година.

Към заявлението се прилагат:

  • копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК
  • копие от свидетелството за регистрация и оригинал на свидетелство за регистрация (част I– лице и гръб) 
  • копие от застраховката гражданска отговорност
  • копие от пълномощното (ако се пдоава с пълномпщно), на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;
На място се проверява личната карта на подаващия документите.

Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

Образецът  на декларацията може да изтеглите от тук:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/pravo-na-godishen-vineten-stiker/

Какво става, ако продадете автомобила?

Ако лице с трайно увреждане продаде автомобил с безплатна винетка, може да ползва такава за друг автомобил, който е на негово име.

За целта е задължително до три работни дни да се уведоми Агенция "Пътна инфраструктура".

Ако това не бъде направено , то се губи правото на нова безплатна електронна винетка до изтичане на валидността на първата (т.е. до края на годината) - въпреки че реално и тя също ще е невалидна вече.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени