Основен платен годишен отпуск на служители с ТЕЛК над 50 процента

Писмо № 26-00-645 от 01.07.2021 г. на МТСП

Член 319 КТ

Съгласно чл. 319 КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни.

Състоянието на трайно намалена работоспособност се установява от здравните органи.

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да бъде представено на работодателя при сключването на трудовия договор или впоследствие, при издаването му, за да бъде възможно при определяне размера на основния платен годишен отпуск работодателят да спази разпоредбата на чл. 319 КТ.

Отпускът се ползва за срока на инвалидизирането, установен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което е определен процент - 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

С оглед на горното:

1. Когато работникът или служителят представя експертното решение при сключване на трудовия договор, размерът на отпуска по чл. 319 КТ (26 работни дни) се определя пропорционално на трудовия стаж от постъпването на работа до края на календарната година.

2. Работникът или служителят няма право на отпуск по чл. 319 КТ за минало време, когато експертното решение не е предоставено на работодателя.

Следователно правото на отпуск по чл. 319 КТ възниква след представяне на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на работодателя, като размерът на отпуска се определя пропорционално на трудовия стаж.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени