Как се обработват жалбите срещу решение на ТЕЛК

Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК.

Един от реквизитите за допустимост на жалбата е спазване на указаният 14- дневен срок.

В тази връзка, при подаване на жалба в РКМЕ на хартиен носител, следва върху всяка жалба да се поставя входящ номер и дата на входирането й. 

Този номер следва да бъде поставен в момента на подаването й в РКМЕ. 

Завеждането на жалбата на хартиен носител е номер и дата от РКМЕ е задължително, независимо от това, че същата ще бъде въведена и в информационната система, която също генерира номер и дата. 

Това е задължително изискване, тъй като при необходимост подадената жалба да бъде обработена през информационната система в последващ ден, различен от деня на подаването й, системата ще генерира номер и дата, които ще бъдат различни от тези, поставени на хартиеният носител. 

Това обстоятелство има пряко отношение към определяне на гореописаният реквизит на допустимост на жалбата по срок. 

Неговото несъблюдаване би могло да доведе до нарушаване правата на хората с увреждания по отношение спазване на 14-дневния срок на подаване на жалбата срещу експертните решения на ТЕЛК.

Когато саморъчно написаната и подадена на място в РКМЕ жалба се регистрира в информационната система в същия ден, автоматично генерираната дата, следва да съвпада с датата поставена върху самата жалба. 

При подадена генерирана бланка-жалба чрез информационната система ( в случаите, когато не е подписана електронно от подателят), следва жалбоподателят да положи върху нея саморъчен подпис, като подписаният екземпляр от жалбата бъде приложен в МЕД на лицето и сканиран в системата като прикачен файл към генерираната жалба. 

Единствено подписаният документ представлява доказателство за изразената от подателят воля.

Запазването само на документ (в случая- жалба), без положен върху него подпис, представлява нарушение на чл.85, ал.1, т.8 от Администратавнопроцесуалния кодекс, регламентиращ задължителното съдържание на жалбата, което води до процедура по отстраняване на нередовност.

Това значително би удължило процеса по освидетелстване на лицето, което пък от своя страна пряко рефлектира върху правата, които дадено лице с увреждания би могло да упражни при наличие на влязло в сила експертно решение на ТЕЛК, респ. НЕЛК.

ЕР на ТЕЛК, както и ЕР на НЕЛК са официални документи - те представляват индивидуални административни актове, които пораждат съответните права и задължения за определен кръг субекти. 

Съгласно чл.4 от Наредбата за медицинската експертиза /НМЕ/, тяхното съдържание и форма са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването. 

Реквизитите, които съдържат се попълват по точно определен начин и от овластени за това лица (лекарите-експерти от ТЕЛК и НЕЛК). 

В този смисъл, попълването на даден реквизит от лице, на което законодателят не е вменил подобна власт, компрометира верността на документа (напр, лекар от НЕЛК дописва реквизит в експертно решение на ТЕЛК; технически сътрудник от РКМЕ попълва пропусната дата, ЕГН или друго в експертно решение и т.н.). 

В тази връзка, върху експертното решение на ТЕЛК не следва да бъдат поставяни отметки и отбелязвания, излизащи извън неговите нормативно определени реквизити. 

Например: върху ЕР на ТЕЛК на мястото: „ПОЛУЧИХ ЕР НА ТЕЛК: __(дата)  “ и „ПОДПИС НА ЛИЦЕТО: “ следва да се поставя само дата и подпис на лицето, получило решението или на упълномощеното лице/ законният представител. 

При наличие на ЕР на ТЕЛК, които са изпратени на лицата по пощата, датата на получаване, изведена от обратната разписка може да се отбелязва чрез прикачване на допълнителна бележка към решението, но не и върху самият екземпляр на решението, намиращ се в МЕД на лицето.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени