Как се определя процента при очни заболявания. Примери.

 Основен принцип в медицинската експертиза е освидетелстване да се извършва на доказано хронично очно заболяване, проследявано и лекувано във времето, описано в представените медицински документи.

Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се определя по доказан функционален дефицит, а не само по диагноза.

  1. Зрителната острота се отчита след най-добра корекция за всяко око поотделно с корекционни очила или лещи.
  2.  Периферното зрение се определя след изследване на пълно поле 180 градуса с компютърен или Кугел периметър. Стеснението се изчислява сумарно, с изключение на посочените в отделни отправни точки промени в зрителното поле.
  3.  Атрофични промени в палилата или самия зрителен нерв се оценяват след доказване със съответни изследвания - ФА, ОСТ или ЯМР при необходимост. Предвид се вземат и промените в централното и периферно зрение.
  4. Оценката при онкологични заболявания зависи от началото на заболяването, вида му и функционалния дефицит на засегнатото око.
  5. При деца, на които не може да се извърши преглед по обичайния начин, при оценката се вземат предвид описаните прегледи и изследвания в съответната клиника, в която е лекувано или се лекува детето. Наблюдава се поведението на детето в непознатата обстановка - следи ли присъстващите, заглежда ли се, рисува ли ако е по- голямо.

Пожизнен срок се определя в съответствие с дефиницията на чл. 69, ал. 4 от НМЕ, а чужда помощ в съответствие чл. 68 от НМЕ, като при деца - чужда помощ се определя в зависимост от функционалния дефицит на зрителния орган, а не от възрастта.

Забележка: При оценката на невъзвратими морфологични изменения на органа на зрението - окото се определя пожизнен срок при спазването на чл. 5, Раздел VIII, Част V и чл. 69, ал. 4 от НМЕ, а в съответствие с чл. 68 от НМЕ се определя и необходимостта от чужда помощ.

Пример за определяне на процент

Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Експертизираното лице има две увреждания, както следва:

  1. За непоправима птоза на двете очи, следва оценка по т.1.2, Раздел VI, Част V 
  2.  За хронична венозна болест на двата крака, следва оценка по т. 1,1.2, Раздел III, Част VIII -20%.

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане - 91 %, краен процент - 91 %.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени