Как се определя процент при заболявания на сърдечно-съдовата система. Примери.

Процентът на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане във връзка със заболяванията на сърдечно-съдовата система се определя в зависимост от:

 • степента на функционален дефицит (функционален клас) (ФК) на сърдечна недостатъчност (СН);
 • вида на заболяването - етиология, ход, протичане, стадий, еволюция, прогнозаи т.н.

При извършване на медицинската експертиза на заболяванията на сърдечно-съдовата система (ССС), в съответствие с чл. 62 от НМЕ, се следват три основни насоки, в зависимост от това, дали експертното решение (ЕР) се постановява въз основа на представената медицинска документация, или при необходимост след личен преглед на освидетелстваното лице:

 • подробна клинико-експертна анамнеза, касаеща състоянието на хемодинамиката (от посочените в медицинската документация данни или при личен преглед на лицето);
 • задълбочен клиничен преглед, обективизиращ състоянието на сърдечно-съдовата система (от посочените в медицинската документация данни или при личния преглед на лицето);
 • интерпретация на насочени лабораторни и функционални изследвания и данни от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на сърдечно - съдовата система и на организма като цяло.

Подробната клинико - експертна анамнеза, отразена в медицинските документи или при осъществяването на личен преглед на лицето, касаеща състоянието на хемо динамиката обхваща сегашна анамнеза, минала анамнеза, фамилна анамнеза и рискови фактори.

Сегашната анамнеза подробно дава представа за настоящите оплаквания на освидетелстваното лице по отношение на състоянието на сърдечно-съдовата система

 • давност на заболяването, 
 •  провеждано амбулаторно или стационарно изследване и лечение, 
 • оплаквания, касаещи физическия капацитет на лицето, 
 • обемът на физическо натоварване, който е във възможностите на лицето, 
 • пълна анамнестична характеристика на евентуална гръдна болка - по локализация, провокиращ момент, ирадиация, времетраене, придружаваща вегетативна симптоматика, 
 • нужда от бързодействащи нитрати, 
 • стойности на артериалното налягане - максимално и обичайно измервани, 
 • честота на евентуални пристъпи от ектопичен ритъм, междупристъпен интервал, начин на копирането им, 
 • противорецидивна терапия, 
 • давност на евентуална интервенция, 
 • вид на интервенцията, ефект от нея, провеждано лечение по вид на медикаментите. 
Особено внимание се обръща на фамилната обремененост и на рисковите фактори, тъй като те имат важно място при експертизирането на болестите на сърдечно-съдовата система. (Анамнезата е насочена, в зависимост от конкретното заболяване на сърдечно-съдовата система).

Задълбоченият клиничен преглед на сърдечно-съдовата система за нуждите на експертизата, отразен в приложената медицинска документация или осъществен при личния преглед на освидетелстваното лице съответства на общоприетите пропедевтични способи и не се отличава от този, провеждан за нуждите на диагностиката и терапията в клиничната практика. 

Особено внимание се обръща на наличието или на отсъствието на диспнея и цианоза в покой и при усилие, наличието на югуларен застой, на състоянието на белия дроб по отношение на застойна сърдечна недостатъчност, на сърдечния ритъм и честота, на характеристиката на сърдечните тонове и евентуална шумова находка, на стойностите на артериалното налягане, на наличието или на отсъствието на органомегалия (застоен нерен дроб, далак) на състоянието на долните крайници по отношение на периферен застой и т.н.

Таблицата за определяне на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при болестите на сърдечно-съдовата система, е изградена на функционален принцип. 

Тъй като процентът ТНР/СУ се определя в зависимост от вида на заболяването и степента на функционалния дефицит (функционален клас на сърдечна недостатъчност), медицинските документи, необходими за експертизата на болестите на сърдечно-съдовата система следва да бъдат обособени в две направления:

 1. Първо - доказващи диагнозата изследвания.
 2. Второ - обективизиращи степента на функционален дефицит изследвания при хемодинамичните отклонения в резултат на определени заболявания на сърдечно-съдовата система.

Когато ЕР на ТЕЛК се взима по документи следва да се обсъждат анамнестичните и данните за обективното състояние на лицето, отразени в приложената първична медицинска документация - епикризи, като се има предвид и състоянието при дехоспитализацията, амбулаторни листи от контролни прегледи от кардиолог и такива за проследяване на състоянието в следващите месеци и проведените инструментални изследвания, а не само по консултация от кардиолог, направена непосредствено преди освидетелстването. 

Не следва да се пише „виж епикриза“ или „виж консултация...“ .

Органични сърдечни увреди

Необходими медицински документи и изследвания, като се съобрази вида на конкретното заболяване на ССС:

-     Етапна епикриза
-     Консултация с кардиолог
-     ЕКГ
-     Ехокардиография с оценка на наличието или отсъствието на диастолна и/или систолна дисфункция
-     Работна проба (ВЕТ, тредмил-при контраинднкации, Холтер, ЕКГ) - оценката на коронарния резерв и физически капацитет е задължителна при клиничните форми на коронарна болест на сърцето. При необходимост и при липса на контраинднкации работна проба се провежда и с оглед обективизирането на синдром на сърдечна недостатъчност, чрез оценка на физическия капацитет на лицето
-     Епикриза от остра фаза на миокарден инфаркт (ако се обсъжда такъв)
-     Епикризи от болнично лечение по повод сърдечно заболяване (ако има такава в последните 12 месеца).

Сърдечни вмешателства

-     Етапна епикриза
-     Консултация с кардиолог
-     Ехокардиография с оценка на наличието или отсъствието на диастолна и/или
систолна дисфункция
-     Работна проба след интервенцията (при коронарно болни)
-     Епикриза от болнично лечение с описан оперативен протокол
-     Инвазивно изследване (ако има такова, проведено за нуждите на терапията).

Чуяеди тела в сърдечния мускул или перикарда без реакция

-     ЕКГ
-     Ехокардиография Раздел IV
Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции
-     По реда на Раздел I
Раздел V
Ритъмни и проводни нарушения
-ЕКГ
-     Ехокардиография с оценка на наличието или отсъствието на диастолна и/или систолна дисфункция
-     Холтер, ЕКГ
-     Консултация с кардиолог
-     Етапна епикриза
Раздел VI
Артериална хипертония (АХ)
-     Консултация с кардиолог
-     Етапна епикриза -ЕКГ
-     Ехокардиография с оценка на наличието, или отсъствието на диастолна и/или систолна дисфункция.
-     Холтер на РР (незадължително)
-     Очни дъна
-     креатинин, урея, йонограма
-     изследване за микроалбуминурия (незадължително, при насоченост)
-     Доплер на каротидните артерии (незадължително, при насоченост)
-     Доплер на периферните артериални съдове (незадължително при насоченост)
Оценката на Артериална хипертония следва да се прави по Раздел VI в зависимост от стадия на хипертонията и белезите за органно ангажиране при II стадий, съответно от степента на функционалния дефицит на прицелния орган при Ш стадий хипертония, а не да се прави оценка само по ехокардиограф ските данни за сърдечната функция ~ диастолна и /или систолна и по-точно по изчислената ФИ.
Напр. оценката по т.2.1 на Раздел I при АХ следва да бъде когато се обсъжда АХ със сърдечна недостатъчност при диастолна дисфункция.
Раздел VII
Функционални кардиоваскуларни синдроми
-     Етапна епикриза
-     Консултация с кардиолог
-     Пропедевтична проба за ортостатизъм с измерване на РР в легнало, седнало и право положение на тялото.

Неупоменати заболявания на сърцето

-     По аналогия с Раздел I
Част IV на Таблицата на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/степента на увреждане в проценти е изградена на функционален принцип, поради което оценката зависи не само от вида на съответното заболяване на сърдечно-съдовата система, но преди всичко от функционалния дефицит, установен във връзка е конкретното увреждане на ССС. ТЕЛК задължително следва да мотивира определения от нея процент, като посочи основанията си за избор на конкретен процент по конкретна отправна точка.

Органични сърдечни увреди

Мотивирането на конкретната оценка по този раздел, следва да бъде съобразено освен със съответния функционален клас на синдром на сърдечна недостатъчност (функционален клас стенокардия) и с необходимостта или липсата на необходимост от медикация, наличието или отсъствието на ефективност на хемодинамичния отговор при лечение, наличието или отсъствието на систолна и/или диастолна дисфункция, наличието или отсъствието на белези за периферен застой.

Сърдечни вмешателства

С изключение на т.1, която обхваща случаите на сърдечни вмешателства без хемодинамични нарушения и усложнения след интервенцията, процентът ТНР/СУ в останалите случаи се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечна недостатъчност или стенокардия след интервенцията по аналогия е Раздел I, т. 2-5 и от степенната изразеност на останалите усложнения, ако има такива.

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда оздравели без реакция

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда., оздравели без реакция, не обуславят процент ТНР/СУ.

Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции

Процентът на ТНР се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечна недостатъчност - по реда на Раздел I, т.1-5.

Ритъмни и проводни нарушения

Вземат се предвид както степента на функционален клас на сърдечна недостатъчност (във връзка с Раздел I) на фона на ритъмно-проводните нарушения, така и характера и вида на ритъмно-проводното нарушение и/или честотата на документираните рецидиви от ектопичен ритъм.

Артериална хипертония

Вземат се предвид степента и стадия и формата на Артериалната хипертония, броя на ангажираните таргетни органи, повлияването или неповлияването от медикаментозно лечение, рисковите фактори, вида и тежестта на основното заболяване в случаите на симптоматична Артериална хипертония.

Функционални кардиоваскуларни синдроми

Вземат се предвид наличието или липсата на ортостатизъм.

Неупоменати заболявания на сърцето

Оценката на работоспособността/степента на увреждането е в зависимост от степента на функционален дефицит - функционален клас на синдром на сърдечна недостатъчно ст.

Забележка I: По срока на инвалидност. Следва да има мотив за съкратения срок - 1 или 2 години. Например: заболяване, което е обсъждано и в предходно ЕР на ТЕЛК и е вписана същата диагноза и същия мотив, но е определен по-нисък % се определя срок 1 г. без да е мотивиран съкратения срок. Например: ВСМ. Комплекс на Фало е проведени оперативни корекции или състояние след клапно протезиране.

Забележка II: При заболявания е дефинитивен характер задължително се определя и пожизнен срок съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ, както и при определянето на необходимостта от чужда помощ оценката се съобразява с чл. 68 от НМЕ.

Примери за определяне на процент при заболявания на сърдечно-съдовата система

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Пример I:
Експертизираното лице има три увреждания, както следва:

 1.  Инфаркт на миокарда в първата година от реализирането му, следва оценка по т.4, Раздел I ,Част IV - 80 %.
 2. Загуба на ръка на ниво радиокарпална става, следва оценка по т.7, Раздел VIII, Част I — 60 % - пожизнен срок,
 3. Дегенеративни промени на гръбначния стълб с ограничени функционални нарушения, следва оценка по т.4.1, Раздел IV, Част 1-10%

Общата оценка на ТНР/ВСУ се определя, като за основа се взима най-високия процент на най-тежкото увреждане — 80 % и към него се прибавя 14 % (представлява 20 % от (60 % +10 %), краен % - 94 %.

Забележка: В случай, че лицето иска да бъде експертизирано само за дефинитивното заболяване по Част I, Раздел VIII, т.7 - се определя 60 % с пожизнен срок, т.е. прилага се чл. 69а (ДВ, бр. 59 от 2021 г,, в сила от 16.07.2021 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени