Как се определя процента при заболявания на опорно-двигателния апарат - примери

За определянето на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (ТНР/ВСУ) по НМЕ, основно изискване е наличието на трайни функционални нарушения от страна на съответния орган или система. 

Приета диагноза, преживяно счупване или оперативни интервенции сами по себе си не обуславят трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. 

Трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се определят въз основа на останалите трайни функционални нарушения след проведено лечение, въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, лабораторни и функционални изследвания от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.


Начинът на определянето на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по Част I от НМЕ изисква представяне на образни изследвания 

  • Рьо-графии, МРТ (при асептичните некрози), КТ - на хартиен носител, с приложено разчитане и на хартиен носител; 
  • подробен ортопедичен преглед на лицето със съответните измервания - ъглометрии и сантиметрии на обема на движение в съответната става, разлика в дължината на крайниците, симптомите на От и Шобер за гръбначния стълб и др. 
Пациентът се преглежда съблечен, а измерванията се извършват според установената Методика.

Указанията на Отправните точки към Част I от НМЕ са достатъчно конкретизирани и пояснени в Раздел I - Общи правила, и в съответните забележки, включени в текста и в края на всеки раздел. 

За изключителни случаи се допуска използването на най-близката, според функционалния дефицит и тежестта на увредата, отправна точка, което обаче трябва да бъде съответно аргументирано и да отговаря на действителното състояние на лицето.

Методика и основни параметри за изследване на опорно-двигателния апарат при освидетелстване от ТЕЛК и НЕЛК.

Обемът на движенията в ставите е основен параметър на двигателната функция. 

Извършва се с класическа ъглометрия по системата С, Ф, Р, със стандартен универсален ъгломер, при стандартни изходни (нулеви) позиции на всяка става и при стандартно положение на раменете на ъгломера. 

При измерването тялото е в анатомични позиция — долните крайници са приближени един към друг, като ходилата са допрени да началото на пръстите, горните крайници висят свободно покрай тялото с длани обърнати напред. 

Главата стои така, че равнината прекарана през долния ръб на орбитите и горния ръб на външните слухови отвори лежи хоризонтално.

По системата С, Ф, Р движенията се обозначават кодово с началната буква на равнината, в която се извършва движението: С - сагитална, Ф — фронтална и Р - ротация.

Обемът на движение се регистрира с три цифри, които обозначават изходната позиция (в средата) и обемът на движение в едната и в другата посока в съответната равнина (записват се пред и след цифрата на изходната позиция).

Обемите на екстензията, абдукцията и външната ротация се отбелязват първи (преди изходната позиция), а обемите на флексията, аддукцията и вътрешната ротация - последни (след изходната позиция). Например: нормален обем в раменна става в сагиталната равнина (екстензия - флексия) се записва С=60-0-180.

При налична контрактура измереният ъгъл на контрактурата се записва в средата. Например: флексионна контрактура по Томас в тазобедрена става от 20 градуса при възможна флсксия 90 градуса в сагиталната равнина се означава като 0=0-20-90.

Хроничен остеомиелит

Оценката се аргументира е описан клинико-експертен преглед и документация от клинично проследяване на състоянието е епикризи, амбулаторни листа от прегледи, рентгенография, лабораторни и микробиологични изследвания.

Гръбначни и тазови увреди

Гръбначните увреждания се оценяват по Част I само по ортопедичен функционален дефицит и рентгенография. Не се допуска обща оценка по Част I и Част VII за неврологична патология.
Шиен отдел на гръбначен стълб се оценява само по ортопедичен функционален дефицит, като се има предвид, че това е най-подвижната част на гръбначния стълб. Обикновено патологията е от неврологичен характер, който се оценява по Част VII.

При остео синтезирани, фиксирани прешлени с остеосинтезен материал, състоянието може да се приравни към Блок прешлени, независимо от причината за остеосинтезата.

Туморни заболявания на опорно-двигателния апарат

При оценката по т.1 - неоперабилни и тумори е далечни метастази - 100 % се препоръчва приложението на чл. 69, ал. 4 — пожизнен срок на инвалидността при спазване на определението - при дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване.

Асептични некрози
Болест на Чандлър

Оценките за асептична некроза на бедрените глави в остър стадий се оценяват по Раздел УП, независимо, че функционалният дефицит все още може да не е тежък.
Основанието е профилактика на разрушаване на бедрената глава в този период.

След завършване на процеса оценката е като за вторична коксартроза по Част IX т.17. Препоръчва се образно изследване - МРТ като част от алгоритъма за диагностика и откриване на ранния стадий на асептичната некроза с последващо определяне процент ТНР/ВСУ.
Раздел VIII - Увреждания на горните крайници и Раздел IX - Увреди на долните крайници
Оценката се извършва според установения и описан ортопедичен функционален дефицит на ставите, документиран задължително и с рентгенография с име и дата (или копие от диск).
Адекватните за възрастта дегенеративни промени не се оценяват по НМЕ.

Към ампутирани пръсти могат да се приравнят също тежка контрактура на пръсти в нефункционално положение, крайна екстензия или флексия, водеща до невъзможен захват, документирани с описан статус и рентгенография.

В останалите случаи оценката е по функционален дефицит.
Ендопротезирани две тазобедрени стави се оценяват със 75 % с пожизнен срок по т. I, Раздел IX, Част I.

Забележка: Основно правило, което се прилага при всички увреждания на опорно-двигателната система с дефинитивен характер съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ е определянето на пожизнен срок.

Примери за медицинска експертиза

Пример за НМЕ - Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 - Методика за прилагане на отправните точки за определяне на ТНР/ВСУ в проценти.

Пример I: Освидетелстваното лице има три увреждания:

  • Състояние след ендопротезиране на една тазобедрена става и една колянна - следва оценка по т. 1.3, Раздел ЕХ, Част I от НМЕ - 75 %.
  • Периферна артериална болест на един долен крайник (ПАБ) II стадий по Фонтен (АВ1>0,5) - следва оценка по т. 2.1.1, Раздел II, Част VIII от НМЕ - 30 %;
  • Доброкачествена простатна хиперплазия с остатьчна урина 80 мл., следва оценка по т. 5.1, Раздел X, Част VIII от НМЕ - 10 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане — 75 %, а останалите оценки които са под 50 % не се прибавят към 75 %, а се вписват в мотивната част на ЕР съгласно т.Ш.

Пример II: Освидетелстваното лице има три увреждания:

  • Състояние след едностранно ендопротезиране на тазобедрена става, следва оценка по т. 1.1, Раздел IX, Част I от НМЕ - 50 %.
  • Варикозни вени на двата долни крайника с тежки застойни явления — траен оток и трофични изменения, без рани, Хронична венозна болест 1У-6 клас по СЕАР - следва оценка по т. 1.3.2.2, Раздел III, Част VIII от НМЕ - 50 %
  • Генерализирана остеопороза без спонтанни фрактури, при Т-скор над - 2,5, оценена по т. 1, Раздел X, Част IX от НМЕ - 30 %.

За основа се взима най-тежкото увреждане - 50 % и към него се прибавят 16 % (20 % от (50 % + 30 % = 80 %), краен % - 66 %.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени