Има ли изменения в процедурата по преосвидетелстване?

С Постановление № 225 на МС от 12.07.2021 г. бяха направени изменения и допълнения на Наредбата за медицинската експертиза (ДВ, брой 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.).

Измененията бяха свързани с въвеждането на доживотен ТЕЛК за някои видове заболявания - вижте кои тук

Тези, които са освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК до влизането в сила на измененията и които вече имат право на доживотен ТЕЛК имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в двумесечен срок от влизането в сила, т.е. до 16.09.2021 г.
 

Тези изменения влияят ли на процедурата по преосвидетелстване?

В самата процедура по преосвидетелстване няма изменения.

Тези, които смятат, че промените са такива, че ще имат по-добри условия в решението на ТЕЛК, могат да подадат заявление – декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК по сегашния ред.

Към заявлението се прилага Медицинско направление за преосвидетелстване от ТЕЛК, издадено от личния/лекуващия лекар и медицински документи, доказващи здравословното им състояние към момента.

Документите за преосвидетелстване се подават лично от лицата или от законните им представители/упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно по един от следните начини:

- чрез лицензиран пощенски оператор с известие за доставяне, на адреса на съответното областно РЗИ;

- на e-mail-а на съответното РЗИ;

- лично в сградата на съответното РЗИ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени