Как се извършва експертиза на трайно намалената работоспособност

Експертизата на трайно намалената работоспособност се прави от ТЕЛК и НЕЛК.

Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене. 

Медицинската експертиза включва:
- експертиза на временната и трайно намалената неработоспособност на лица в трудоспособна възраст;

- експертиза на временната и трайно намалената работоспособност на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, които упражняват трудова дейност и не са им определени вид и степен на увреждане,
- определяне на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболявания.

Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.

Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.

Експертизата на професионалните болести се извършва от ТЕЛК, и от НЕЛК и включва потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването. Формата и съдържанието на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са отдели в Дирекция „Медицински дейности” на РЗИ.

Изисква ли се съгласие от инспекция по труда при освобождаване на трудоустроен пенсионер?

Прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т . 10а от Кодекса на трудасе извършва, същото е възникнало в момент, последващ придобиването и упражняването на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това означава, че правоотношението е възникнало с лице, което не само че отговаря на условията за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и което е упражнило това свое право, т.е. пенсията е отпусната и затова в практиката се използва понятието „освобождаване на работещ пенсионер”. Възникналото правоотношение може да бъде както безсрочно, така и срочно.

Прекратяването не е допустимо, когато е придобито и упражнено право на друг вид пенсия (напр. пенсия за инвалидност или наследствена пенсия).

Освобождаването на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ на работещия пенсионер се извършва по преценка на работодателя, с отправянето на писмено предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ.

При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага, тъй като не е сред основанията посочени като такива, които изискват разрешение от инспекция по труда.

Право на допълнителен платен годишен отпуск

Съгласно  чл. 319 от Кодекса на труда - Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност от 50 и над 50% имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Тоест тези лица имат право на 6 дни повече от нормалния основен платен годишен отпуск установен в минимален размер от кодекса на труда на 20 работни дни заради това, че са с трайно намалена работоспособност.

Отпускът по чл. 319 от КТ, на който имат право работници и служители с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, по съществото си е основен платен годишен отпуск и се ползва на специално предвидено за това правно основание (в 26 –те работни дни са включени и 20- те работни дни по чл. 155, ал. 4 от КТ).

По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

Вижте още:

Платен годишен отпуск на учител със загубена работоспособност над 50 на сто

Платен годишен отпуск за лица с намалена работоспособност при ненормиран работен ден

 

Право на помощни средства, проспособления и медицински изделия

Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Закупуването им става само от лицензираните лица и фирми .

Помощта е в размер определен от МТСП за всяко помощно средство. Необходимите документи заедно с молба-декларация се подават в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на нуждаещото се лице.

Целевата помощ за покупка и ремонт помощни средства се отпуска в 3-месечен срок от одобряването на молбата. Паричните средства, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане директно по сметката на лицензираните лица , откъдето се получава помощното средство. Лице, купило за своя сметка отпуснатото му помощно средство има право на парична помощ в размера на лимитите от МТСП.

При преустановяване ползването на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения те се връщат в Дирекция “Социално подпомагане”.