Как се извършва експертиза на трайно намалената работоспособност

Експертизата на трайно намалената работоспособност се прави от ТЕЛК и НЕЛК.

Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене. 

Медицинската експертиза включва:
- експертиза на временната и трайно намалената неработоспособност на лица в трудоспособна възраст;

- експертиза на временната и трайно намалената работоспособност на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, които упражняват трудова дейност и не са им определени вид и степен на увреждане,
- определяне на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на заболявания.

Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.

Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на лекар с призната специалност по педиатрия.

Експертизата на професионалните болести се извършва от ТЕЛК, и от НЕЛК и включва потвърждаването или отхвърлянето на професионалния характер на заболяването. Формата и съдържанието на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК са по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са отдели в Дирекция „Медицински дейности” на РЗИ.

Най-четени