Право на помощни средства, проспособления и медицински изделия

Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Закупуването им става само от лицензираните лица и фирми .

Помощта е в размер определен от МТСП за всяко помощно средство. Необходимите документи заедно с молба-декларация се подават в дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на нуждаещото се лице.

Целевата помощ за покупка и ремонт помощни средства се отпуска в 3-месечен срок от одобряването на молбата. Паричните средства, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане директно по сметката на лицензираните лица , откъдето се получава помощното средство. Лице, купило за своя сметка отпуснатото му помощно средство има право на парична помощ в размера на лимитите от МТСП.

При преустановяване ползването на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения те се връщат в Дирекция “Социално подпомагане”.

Най-четени