Право на платен годишен отпуск

Съгласно чл. 319 от Кодекса на труда работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.

Това удължаване не касае правата на лицата на други видове отпуски, които им се полагат по Кодекса на труда или друг нормативен акт, тъй като се удължава основния платен годишен отпуск, а не се предоставя допълнителен отпуск.

Размерът на отпуска установен в чл. 319 КТ се ползва само за периода, за който е установена трайната неработоспособност с експертното решение на ТЕЛК. / Въпроси и отговори МТСП 

Виж още: 

Платен годишен отпуск за лица с намалена работоспособност при ненормиран работен ден

Платен годишен отпуск на учител със загубена работоспособност над 50 на сто

Най-четени