Закрила при уволнение

Съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, трудоустроен работник или служител (с предписание за трудоустрояване от съответния здравен орган) може да бъде уволнен само с предварително разрешение на инспекция по труда, ако основанието е следното:

- чл. 328, ал. 1, точка 2 - при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
- чл. 328, ал. 1, точка 3 - при намаляване на обема на работата;
- чл. 328, ал. 1, точка 5 -  при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
- чл. 328, ал. 1, точка 11 - при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
- чл. 330, ал. 2, т. 6 - при дисциплинарно уволнение.

Закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 КТ - прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение.

На същата защита подлежат и работниците и служителите, които страдат от следните болести (като не е необходимо да има предписание за трудоустрояване):

- исхемична болест на сърцето;
- активна форма на туберкулоза;
- онкологично заболяване;
- психично заболяване;
- диабет;
- професионално заболяване.

Искането на разрешение от страна на работодателя за извършването на уволнение и разрешението трябва да бъдат в писмена форма. Устното разрешение е недействително, дори и да бъде потвърдено писмено след уволнението.

Необходими документи при подаване на искане до Инспекция по труда за разрешение за уволнение

  1. Писмено искане от предприятието (по образец или свободен текст).
  2. Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците (копие от акта за раждане на детето, когато се иска прекратяване на трудовия договор на майка на дате до 3-годишна възраст; експертно решение на ТЕЛК при прекратяване на трудовия договор на трудостроен работник или лице със заболяване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г., молби и заповеди за ползване на отпуск, болнични листове, доказващи бременността на служителя)
  3. Старо и ново щатни разписания, при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекс на труда.
  4. Списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година. Изискването е за фирми със средно списъчен състав над 50 човека.
  5. При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение и писмените обяснения, дадени от лицето, на което ще бъде наложено дисциплинарно наказание уволнение или документи, доказващи отказа на лицето да даде обяснения.
  6. При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради временна неработоспособност се представят копия от болничните листа.
  7. Стара и нова длъжностна характеристика на работника и документи, доказващи че той не отговаря на новите изисквания, при прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ.
  8. Документи за упражнено право на подбор от работодателя по чл. 329, ал. 1 от КТ.
  9. Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.


Най-четени