Как лице с увреждане да получи карта за преференциално паркиране от Столична община

Лица с увреждания могат да получат карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

Кой издава картата

Картата за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, се издава от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

Кой може да получи карта за преференциално паркиране

Карта може да получи лице с увреждане, което: 

- Вследствие на увреждането не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ. Това са лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. 

Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

- Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.

Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ТЕЛК и НЕЛК.

- Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Условие за получаването на карта за преференциално паркиране е лицето с увреждания да има постоянен адрес на територията на Столична община.

Може ли друг да подаде заявлението

Заявлението може да се подаде освен от самия кандидат за картата и от  законен представител или трето лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Необходими документи

  •  заявление по образец - приложение към Наредба за административното обслужване;
  •  лична карта - за българските граждани, документ за самоличност или пребиваване по чл.4, ал. 2 и 3 от Закона за българските лични документи - за чуждите граждани;
  •  валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
  • документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо и в случай, че не е издаден от Столична община) - оригинал (за сверяване) или нотариално заверено пълномощно (ако е приложимо)  - оригинал (за сверяване);
  •  актуална цветна снимка - паспортен формат;

 Такси, срокове, валидност

Няма такса за издаване на карта за преференциално паркиране: безплатно;

Издаването на заповед за предоставяне на правото става до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване.

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва картата за преференциално паркиране, която се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене - след 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване.

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години

Указания на НЕЛК за начина на работа на ТЕЛК

Редовно освидетелстване по време на болничен

В случаите, когато се касае за редовно преосвидетелстване на лице с увреждания поради изтичане на срока на инвалидността, но лицето, е във временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване и има качествата на временно неработоспособно лице с увреждания, не е допустимо преосвидетелстването да се отлага от ТЕЛК, до приключване на временната неработоспособност.

Следва лицето своевременно да се преосвидетелства, като в ЕР на ТЕЛК да се посочи, че извън определения процент трайно намалена работоспособност за хроничните заболявания, лицето се намира в състояние на временна неработоспособност по повод новоприбавило се остро или подостро заболяване, като продължителността на временната неработоспособност е от компетенцията на ЛКК.

След стабилизиране на състоянието, лицето, може да бъде насочено за предсрочно преосвидетелстване за влошено състояние към ТЕЛК, в случай, че се касае за новоприбавило се хронично заболяване, обуславящо процент ТНР.

Прегледи за подготовка на документи за ТЕЛК

При подготовката за медицинска експертиза на лицата е увреждания следва да се изхожда от регламента на Наредба № 3 от 20.03.2018 г. (обн. ДВ бр. 2 от 01.01.2019 г. в сила от 01.01.2019 г.) на министъра на здравеопазването, за определяне на Основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Приложение № 4 и Приложение № 5 към чл. 1, ал.1, касаещи обхвата на медицинските дейности необходими за насочване на лица до и над 18 г. към ТЕЛК по заболявания. 

Посочения в Наредбата обхват по същество е минимума от прегледи, консултации, медико-диагностични дейности и др,, върху които стъпва последващата експертиза на вида и степента на увреждане на органите и системите на заболелия и увреден човешки организъм. 

Наредбата пряко кореспондира и с чл.107, ал. 2 от ЗЗдр., а именно

високоспециализираните и скъпо струващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния им бюджет.


Когато има налични изследвания

 В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца, предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК, и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар/лекаря по дентална медицина, съответно при лекаря специалист, медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекарят подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Определяне на противопоказани условия на труд

За определяне на противопоказните условия на труд следва да се прилага точно и коректно текста на чл. 78, ал. 4 от НМЕ - при дефинитивни състояния, при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването, в експертното решение се записва, че лицето е в състояние да работи според квалификацията и възможностите си. Практиката да се изписва текста „Противопоказан за всякакъв вид труд” е незаконосъобразен от нормативна гледна точка и не съществува такъв текст в НМЕ.

Следва да се изписват всички противопоказни условия на труд, при съобразяване с конкретния характер на заболяването, характеристиката на работното място и величината на определения процент.

Определяне на срок на инвалидност

Съгласно чл. 69, ал.1 /НМЕ - срокът на инвалидността е от една до три години. При дефинитивни състояния, съгласно чл.69% шЛ се определя пожизнен срок. Съгласно чл.69а (нов 16.07.2021 г.) - изключение от случаите по чл.69, ал.5 се допуска при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. 

Лицето може да представи заявление-декларация с представяне на съответните медицински документи, свързани само с увреждането с дефинитивен характер и в тези случаи се определя пожизнен срок.

В заключение обръщаме внимание на това, че при експертизата при заболявания, които отговарят на дефиницията за дефинитивни заболявания съгласно чл. 69, ал. 4 от НМЕ се определя пожизнен срок, като този основен принцип важи за всички части, раздели и отправни точки на НМЕ. Също така задължително се определя и необходимостта от чужда помощ за деца до 16-годишна възраст и лица с увреждания над 16 години при спазване на критериите, залегнали по чл. 68 от НМЕ.