Проект за изменение на Правилника за работата на ТЕЛК и НЕЛК

В бр.18 на „Държавен вестник“ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който е изменен и допълнен чл. 106, даващ възможност на лекарите, упражняващи медицинска дейност, да участват и в работата на органите на медицинската експертиза.

С някои от пормените се постигa премахване на кадровия дефицит в органите на медицинската експертиза, създаване на равнопоставени условия на труд по отношение на лекарите, работещи в органите на медицинската експертиза, спрямо техните колеги от болничната и  извънболнична помощ.

Предлаганите изменения в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) са свързани с реда и условията, при които лекарите, упражняващи клинична дейност могат да участват и в медицинската експертиза, с възможностите за усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба с оглед нейното ефикасно прилагане и отстраняване на недействащи текстове и разпоредби.


Премахва се ограничаващото изискване за лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове.

Премахва се и изискването лекарите от ТЕЛК да са задължително на трудов договор, което дава възможност да се привличат много повече специалисти в състава на ТЕЛК, без ограничение на какъв договор ще осъществяват тази експертна дейност.

Изискването за задължително обучение на новопостъпилите специалисти в състава на ТЕЛК остава, но се предвижда промяна на неговия механизъм, като ще се даде възможност то да става дистанционно, чрез електронната страница на НЕЛК, без откъсване на специалистите от работа.

Съществена промяна в експертната дейност на ТЕЛК е предоставянето на възможността комисията да се произнесе предимно въз основа на предоставената медицинска документация и само при необходимост ще се осъществява клиничен преглед и ще се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти.

Уточнено е, че произнасянето по документи се извършва когато представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни изследвания и консултации.

По този начин се намалява прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, отсъствие от работа и други неблагоприятни последствия за тях, в случаите когато медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК и клиничният преглед няма да допринесе за определяне на степента на увреждане.

С уведомяването на лицата относно начина на произнасяне на ТЕЛК (по документи, необходимост от представяне на допълнителни изследвания и консултации, необходимост от явяване пред ТЕЛК за клиничен преглед), както и досега, се ангажира председателят на ТЕЛК.

Съществена промяна в допълненото задължение на ТЕЛК да се произнасят за необходимостта от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. 

Тази дейност остава и за ЛКК (както и до сега), тъй като след получаване на експертното становище от ТЕЛК могат да настъпят нови обстоятелства в здравословното състояние на освидетелстваните лица, които да изискват ползването на нови медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за което следва да се произнесат ЛКК.


Произнасянето на НЕЛК по обжалваните решения на ТЕЛК се предвижда да става изцяло въз основа на медицинската документация към момента на постановяване на обжалваното решение. 

В тази връзка отпада възможността НЕЛК да събира допълнителни данни за заболяването, вида и степента на увреждане на лицата, необходимостта НЕЛК да иска мнението на други специалисти, както и да насочва болните за диагностично уточняване в лечебните
заведения по своя преценка.

Променя се обхватът на произнасянето на НЕЛК при обжалване на експертни решения на ТЕЛК. До сега произнасянето е по всички поводи, предвидени в Наредбата за медицинската експертиза. Промяната въвежда изискването НЕЛК да се произнася само по поводите, посочени в жалбата и предвидени в цитираната наредба.


Най-четени