Съдебна практика: Уволнение по чл. 325, т. 9 КТ на трудоустроен

Нормативната база, свързана с трудоустрояването е твърде неясна и противоречаща си и се оказва, че понякога както и да постъпи работодателят, винаги може да бъде обвинен в нарушение. Оказа се дори, че МТСП и съдебните органи имат различно виждане за понятието „трудоустроено лице“.

Според съда, всеки с решение на ТЕЛК е защитен по чл. 333 от Кодекса на труда, независимо дали здравословното състояние на работника е наложило устройването му на нова подходяща работа или изпълняваната е без противопоказания за здравето му.

Това съдебно решение извежда на преден план още едно противоречие:

Съгласно чл. 330, ал. 2 т. 5 „Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато: работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване“.

Според Великотърновският съд обаче тази ситуация се явява спор между работодател и работник относно подходящата работа за трудоустрояване по смисъла на чл.3, ал.1 от Наредба за трудоустрояването и уволнението е незаконно.

Извадка от Решение на Великотърновски районен съд от 25.02.2011 год. по гражданско дело № 5479/2010 г.

С експертно решение на ТЕЛК №3001 от 04.11.2009г. ищецът е бил инвалидизиран с 61% трудова неработоспособност за срок от една година. С експертно решение на ТЕЛК №2533 от 18.10.2010г. срокът на инвалидността се продължава до 01.10.2011г., като оценката на работоспособността на ищеца е: инвалид 52%.

Със заповед №ТД 150/07.10.2010г. трудовото правоотношение е прекратено на основание чл.325, т.9 от КТ или поради невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност /инвалидност/, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК.

За причина се посочва, че работникът или служителят не може да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност съгласно заключение на ТЕЛК №1840/01.07.2010 на МОБАЛ „д.р Стефан Черкезов” АД и липса на подходяща за здравословното му състояние работа в ТД”Мизия”.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, съобразно разпоредбите на закона, приема за установено следното:

С писмо рег.№0094-1447/23.06.2010г. ИА „ЕСМИС” отправя запитване съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 от НТ до здравния орган издал ЕР, тъй като е възникнал спор между работодател и подлежащ на трудоустрояване служител относно подходаща работа за трудоустроянване. В отговора си с ЕР №1840/123/01.07.2010г., ТЕЛК допълва мотив №3: Лицето подлежи на процедура по смисъла на П 287 МС от 18.12.2001г., като работодателят се съобрази с т.12 на предходното и настоящото ЕР, т.е. следва да е трудоустроен на приспособено работно място при условията на труд, които при изпълнение на т.12 на ЕР да не обуславят риск за влошаване на здравословното състояние на лицето.

Със Заповед от № 0094-189/26.01.2010г., при ответника са одобрени работни места, подходящи за трудоустрояване на служители по трудово правоотношение, с намалена трудоспособност, съгласно чл. 315 КТ и чл. 2, ал. 2 от НТ. В структурното звено на работа на ищеца – ТД”Мизия” определените такива длъжности са: младши техник „ИТС”; инженер „КИС”; главен специалист и главен специалист по ПМС № 66/1996г., като всичките към момента са заети.

Със заповед №ТД-150/07.10.2010г. на основание чл. 325,т.9 КТ е прекратено трудовото правоотношение с Д.П.И., възникнало по силата на трудов договор №1265/30.11.2010г. Като причини за прекратяване на трудовия договор са посочени “ невъзможност на служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, домела до трайна неработоспособност и липса на подходяща за здравословното му състояние работа в ТД”Мизия”.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът е мотивиран да приеме от правна страна следното:
Предявеният иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ – за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна е основателен и следва да бъде уважен. Съображенията за това са следните:

За да бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл.325, т.9 от КТ, трябва да съществуват кумулативно следните три елемента:

  1. Невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност, или поради здравни показания.
  2. заключение на ТЕЛК, като в него трябва не само да се определи болестта, довела до инвалидност или съответните здравни противопоказания, но и изрично да се посочи, че това състояние на работника или служителя поражда невъзможността му да изпълнява точно определената работа по трудовото правоотношетние.
  3. както и липсата на подходяща за здравословното състояние на работника или служителя работа в предприятието.

От представените доказателства по делото е видно, че липсва установено от здравен орган становище, че здравословното състояние на ищеца поражда невъзможността му да изпълнява точно определената му работа по ТПО.

В експертното си решение ТЕЛК № 3001/173 от 04.11.2009г. е определил противопоказните условия на труд: ненормиран дневен работен график, нощен и извънреден труд, обща физическа работа, неблагоприятен микроклимат, ниски температури, психическо напрежение.

В мотив 3 от ЕР №1840/123/01.07.2010г. е посочено, че ищеца следва да бъде трудоустроен на приспособено работно място при условия на труд, при условията на труд, които при изпълнение на противопоказните условия на труд да не обуславят риск за влошаване на здравословното състояние на лицето.

Ответника е предлагал на ищеца да заеме длъжност, подходяща за трудоустрояване на служители с намалена трудоспособност, но същият е отказал да заеме длъжността „главен специалист”, поради което е налице спор между работодател и работник относно подходящата работа за трудоустрояване по смисъла на чл.3, ал.1 от НТ.

Ответникът се е обърнал с искане до здравния орган за изясняване и допълване на ЕР. Компетентният орган е можело да измени или допълни предписанието за трудоустрояване, когато намери искането за основателно, то това не е направено, тъй като и в ЕР №1840/123/01.07.2010г. на ТЕЛК отново липсва лекарска оценка, че ищеца не може да работи на длъжност „измерител на линийни трактове”.

В случай, че ответникът не е бил съгласен с решението на ТЕЛК, съгласно чл.3, ал.3 на НТ е следвало да го обжалва пред съответния орган на работоспособността.

В чл.61, ал.1 на Наредбата за медицинската експертиза са определени реквизитите, които трябва да съдържа експертното решение. Съгласно т.8 експертизата трябва да даде заключение относно това трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимостта от трудоустрояване.

Ответника, в отговора на исковата молба, сам изказва мнение, че ЕР е непълно. Следователно същият е следвало да приложи разпоредбата на чл.3, ал.3 от НТ.

При липсата на предписание за преместване на друга работа и без указания каква да е длъжността от списъка на работните места за трудоустроени, ответникът не може да премести ищеца на друга работа.

Той не може законосъобразно да прекрати трудовия договор и на основанията на чл.325, ал.9 КТ поради здравни противотпоказания, защото макар и очевидно, че посочените противотоказни условия на труд са именно такива, при които ищеца работи, ТЕЛК не се произнася каква друга работа може да изпълнява.

Тъй като в случая липсва едната от трите предпоставки, посочени по-горе от хипотезата на чл.325, т.9 от КТ, искът на ищеца за признавсне на уволнението му за незаконно и отмяната му, е основателен и следва да бъде уважен.

Най-четени