Платен годишен отпуск на учител със загубена работоспособност над 50 на сто

Писмо № 94-СС-100 от 13.02.2004 г. на МТСП относно удължения платен годишен отпуск на учител със загубена работоспособност над 50 на сто.

Специалната разпоредба на чл. 319 КТ предвижда, че работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат правото на платен годишен отпуск в размер, не по-малко от 26 работни дни, който за тези лица се явява основен платен годишен отпуск.

Разпоредбата на чл. 155, ал. 5 от КТ определя, че някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен основният платен годишен отпуск. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск са определени от Министерския съвет в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).

Съгласно чл. 24, ал. 1 НРВПО, учителите имат правото на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни.

Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. З КТ, в този размер се включва и платеният годишен отпуск по чл. 319 КТ, поради което работникът или служителят има правото на 48 дни платен годишен отпуск.

Най-четени