Как се определя процентът намалена работоспособност

Определяне на проценти намалена работоспособност при едно увреждане/заболяване


Установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно приложение No 1 на Наредба за медицинската експертиза. Ако приетата точка предвижда диапазон "от ... до", процентът на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) се съобразява със степента на установения дефицит.

Когато установеното увреждане не е посочено като отправна точка в приложение No 1, но обуславя значителен функционален дефицит, за критерий се взема най-близката по съдържание точка, като в експертното решение се вписва "във връзка с точка ..." и се прави подробна обосновка.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ

ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ

УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ (УНГ) ЗАБОЛЯВАНИЯ

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

КОЖНИ БОЛЕСТИ

I. Водеща при определяне степента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

II. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1.

III. (изм. от ДВ, бр. 64 от 2018 г. е отменено с Решение № 1632 от 31.01.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 63 от 2020 г., в сила от 17.07.2020 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.

IV. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Когато са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - 50 или над 50 на сто, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.

V. Процентът на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане не може да бъде по-висок от 100.

VI. Оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя поотделно за всеки осигурителен риск.VII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, оценката се определя по принципа, посочен в т. III, тъй като трудовата злополука и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.VIII. (нова - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) В експертното решение се вписва определеният по реда на т. III и IV процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и съответният МКБ код на заболяването, а в мотивите на експертното решение се посочват всички съпътстващи увреждания със съответния МКБ код на заболяването и процент по съответната отправна точка съгласно приложение № 1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени