Обжалване на решение на ТЕЛК

Правно основание
Закон за здравето
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ

Необходими документи:
Жалба/молба

Ксерокопие на „експертно решение”

Ход на процедурата: 

Обжалването се прави в НЕЛК в 14-дневен срок от получаването на решението на ТЕЛК
Срокът започва да тече от датата на връчване на експертното решение. НЕЛК се произнася при всички случаи на обжалвани решения на ТЕЛК и взема решение в 45-дневен срок от датата на получаване на необходимите документи.

При обжалване на експертни решения на ТЕЛК Националната експертна лекарска комисия се произнася по всички поводи, предвидени в наредбата по чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето, които са посочени в жалбата, включително по състоянието на работоспособността/вида и степента на увреждане на лицето към момента на постановяване на обжалваното решение.

При заболявания, по които ТЕЛК не се е произнесла и са съществували към момента на постановяване на експертното решение, НЕЛК отменя и връща експертното решение на ТЕЛК за ново произнасяне.

При обжалване на експертни решения на ТЕЛК Националната експертна лекарска комисия не се произнася по заболявания, възникнали след постановяване на експертното решение.

При обжалване на решения на ТЕЛК по експертизата на временната неработоспособност НЕЛК се произнася по всички приложени от жалбоподателя болнични листове, които са обсъждани в решението на ТЕЛК.

Националната експертна лекарска комисия постановява своите решения в срок 3 месеца от датата на постъпване на медицинските документи.

В случаите, когато се провеждат допълнителни амбулаторни или болнични изследвания или се изискват допълнителни документи, срокът започва да тече от датата на получаването им.

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) може:

1. да потвърди решението на ТЕЛК;
2. да го отмени и да издаде ново решение;
3. да го отмени изцяло или отчасти и да го върне за ново освидетелстване на лицето с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението.

НЕЛК изпраща по един екземпляр от своето решение на освидетелстваното лице, на ТЕЛК, на дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес на лицето, на НЦОЗА, на ТП на НОИ, на работодателя, ако лицето работи, и на други организации съобразно конкретния случай.


ЖАЛБА ДО НЕЛК



                                                                                                                            
Вх. № ................/................                            ЧРЕЗ
                                                                       РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА
НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА /РКМЕ/
                                                                       ГР. ХАСКОВО

ДО
                                                                       НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА
                                                                       ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ  /НЕЛК/
                                                                       ГР. СОФИЯ

Ж А Л Б А

От.............................................................................................
                                      /име, презиме, фамилия/

ЕГН:...................................Адрес:гр./с/........................................

Община................................Област..................................
        
кв./ул./.........................................бл.№..........вх.......ап.......ет....
Телефон за връзка     ...........................GSM..............................

СРЕЩУ:ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ №................от дата...............
На ТЕЛК за......................... ЗАБОЛЯВАНИЯ гр.............................

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЛК,

На ......................г. получих горепосоченото Експертно решение на ТЕЛК, с което ми бе определен ................%
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Считам, че горепосоченото решение е неправилно и го обжалвам в срок, съгласно разпоредбите на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето.

МОЛЯ, да насрочите дата на която да се явя пред Вас, съгласно разпоредбите на чл.45, ал.1 от ПУОРОМЕРРКМЕ.
                                    
                                     
................................г.                               С уважение:.................................
Гр./с..........................                 

Най-четени