Задължения на личния лекар при подготовка на ТЕЛК

Оказва се, че често личните лекари отказват да дадат направления за прегледи и изследвания, свързани с подготовка за ТЕЛК, въпреки че съгласно чл. 107 (2) от Закона за здравето „високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.

Какви направления издава общопрактикуващия лекар можем да видим в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. (впрочем, текстовете са едни и същи от много години).

В чл. 74 и 75 на НРД е посочено, че:

По преценка на общопрактикуващия лекар или лекар – специалист от лечебно заведение за СИМП, за нуждите на медицинската експертиза на  работоспособността същият издава:

1. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато  нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК.

2. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;

3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А)
– при необходимост от такива дейности.

  •    Издава се от лекар – специалист от изпълнител на извънболнична медицинска помощ; 
  •    ОПЛ издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ, и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“;

4. При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна
неработоспособност или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно Правилника.

Когато лекарят насочва към ЛКК, той трябва да представи необходимата медицинска документация.

При подготовката за ЛКК лицето се насочва за прегледи към специалисти с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).

Лекарската консултативна комисия може да назначи допълнителни специализирани медицинско-диагностични изследвания или високоспециализирани дейности, или консултации, ако са необходими, с „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и/или с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).

Важно!

Член на ЛКК няма право да насочи лицето за допълнителни медико-диагностични изследвания или консултации към самия себе си.


Тъй като от години Националната здравноосигурителна каса получава сигнали и запитвания относно задълженията на ОПЛ при подготовка на документи за явяване на ЛКК или ТЕЛК, от там периодично изпращат писмо, в което напомнят на личните лекари, че:

"Неизпълнението на разпоредбите на 78 от НРД 2018 за медицинските дейности е нарушение на изискванията за работа на лечебните заведения във връзка с експертиза на работоспособността и подлежи на контрол от РЗОК."

Ето и снимка на последното изпратено писмо (кликнете на снимката, за да я видите в по-голям размер):


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени