Необходими документи за ТЕЛК

І. Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК чрез подаване на документи в РКМЕ при РЗИ:

1. По района на постоянния им адрес, като това се удостоверява с документ за самоличност.
2. Настоящият им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ, като за същото се представя удостоверение от общината.

ІІ. Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:

 А. Личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва пациента към ТЕЛК, когато приеме, че е налице трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност. Насочването се извършва чрез “Медицинско направление за ТЕЛК”, като в РКМЕ се предоставя оригинал.

Б. ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с “Медицински протокол на ЛКК” при  предхождаща временна неработоспособност, като в РКМЕ се предоставя оригинал.

ІІІ. Необходими документи: предоставят се оригинали!

При първоначално освидетелстване (на освидетелстване подлежат лицата, които за първи път се явяват на ТЕЛК за оценка на работоспособността/ вид и степен на увреждане, или се явяват след изтичането на определеният им с постановено експертно решение на ТЕЛК срок на инвалидността, или се явяват по повод продължаване на временна неработоспособност):

 - “Медицинско направление за ТЕЛК”( “Медицински протокол на ЛКК” при  предхождаща временна неработоспособност).

 - Етапна епикриза от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар.

 - Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

 - Епикризи от болнични заведения.

 - Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР - изискват се само при определени заболявания (напр. Rо-графии се изискват при заболявания на белия дроб, на костите и др.).

 - Заявление - декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ) и Декларация за съхраняване и обработка на лични данни.

 - Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст – копие
Когато лицето се явява за продължаване на временна неработоспособност (напр. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност) е необходимо да предостави и копие на първия и последен болничен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск (360 дни) за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодател за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност.

При  преосвидетелстване от ТЕЛК поради влошено (или подобрено) здравословно състояние на лицето и/ или по повод ползване на социални придобивки:

 - Етапна епикриза от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния.

  - Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи новопоявило се заболяване или влошаване на предишно. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

  - Нови епикризи от болнични лечебни заведения, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния.

 - Заявление - декларация (по образец на МЗ - попълва се в РКМЕ) и Декларация за съхраняване и обработка на лични данни.

Необходимите документи се представят в картонена папка с плъзгач.Такси: не се дължат такси за приемане на молби за освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК.


Забележки:
Документи за ТЕЛК се подават в РКМЕ лично от лицето или от законните му представители, с представяне на документи за самоличност – за справка на място.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да подадат лично документите за ТЕЛК, същите се подават от законови представители, което удостоверяват с пълномощно с нотариална заверка (представя се оригинал за справка, а заедно с документите за ТЕЛК се предоставя копие) и представяне на документи за самоличност – за справка на място (както на лицето, което ще се явява на ТЕЛК, така и на упълномощеното лице).

При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане – оригинал, за справка на място.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), като това обстоятелство задължително се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ). 

В “Медицинско направление за ТЕЛК” и/или етапната епикриза от ОПЛ е необходимо да се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (напр. комбиниран тоалетен стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек и др.)

Източник: http://www.rzi-starazagora.org

Най-четени