Често задавани въпроси

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?
Трябва ли да платя някакви такси, за да получа експертизата си?  
В какви срокове се получават документите от комисиите?  
Лично ли трябва да се получат документите?  
Какви са възможностите за обжалване на решенията?  
Колко са съставите на ТЕЛК и НЕЛК в страната? 
Добре ли е да се явя на ТЕЛК? Няма ли това по някакъв начин да ме ощети?  
Получих решение на ТЕЛК. Трябва ли да го покажа на работодателя си и няма ли да загубя работата си? 
Получих решение на ТЕЛК с определени под 50% загубена работоспособност. Какви са моите права? 
Срокът на ТЕЛК-решението ми изтече, а още не са ме викнали на ново явяване пред комисията! Какво да направя?Ще продължа ли да получавам пенсия?


Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от джипито им. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

Трябва ли да платя някакви такси, за да получа експертизата си?

При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.

Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК?

Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите назначени от личния лекар или специалиста за целите на медицинската експертиза.
Здравнонеосигурените лица трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации.
При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.
В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването освен в случаите, когато е било необходимо извършването на допълнителни консултации и изследвания.

Експертизите на НЕЛК се постановяват в срок от три месеца от датата на постъпването на медицинските документи и извършването на прегледите.

С Постановление № 179 от 27.06.2014г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести, считано от 08.07.2014г. Лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания.

Лично ли трябва да се получат документите?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Съгласно чл.112 ал.1 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят в 14 дневен срок от получаването на експертните решения пред по-горе стоящия административен орган. Това означава, че решението на ТЕЛК може да се обжалва пред НЕЛК, а неговото решение пред Административен съд - град София. Такси за това не се дължат.

Колко са съставите на ТЕЛК и НЕЛК в страната?

ТЕЛК в страната са 98, НЕЛК е само една.


Добре ли е да се явя на ТЕЛК? Няма ли това по някакъв начин да ме ощети? 

Явяването на ТЕЛК е една ваша правна възможност, която вие можете да изберете да ползвате или не. Никой не може насила да ви накара да се явите на преглед, но получаването на ТЕЛК-решение е свързано с редица права и облекчения за вас. Нещо повече – ако получите право на пенсия за инвалидност, ще можете да добавите тази пенсия към размера на получаваната от вас заплата. Така че явяването пред ТЕЛК не може да ви навреди, като изключим неприятните моменти, свързани с чакането по опашки и извършването на редица процедури.

Получих решение на ТЕЛК. Трябва ли да го покажа на работодателя си и няма ли да загубя работата си?

Това е най-трудният въпрос. Много често в решението на ТЕЛК изрично се записва, че човекът може да работи сегашната си работа при съответно намалено работно време или облекчени условия на труд. В този случай той не само не е заплашен от уволнение, но дори попада под закрилата на закона като трудоустроен (чл. 333 от Кодекса на труда). За неговото съкращение се изисква изричното съгласие на Инспекцията по труда и мнението на ТЕЛК, което го прави по-защитен от работниците без увреждане.
Възможно е обаче сегашната ви работа наистина да не е подходяща за здравословното ви състояние. В този случай работодателят е длъжен да ви премести на подходяща работа, ако има такава в предприятието, и едва след това, ако подходящо място не се намери, да прекрати трудовия ви договор по здравословни причини. Сами разбирате, че и без решението на ТЕЛК рано или късно ще си проличи затруднението или невъзможността ви да се справяте с поставените ви задачи. Така че и в тоя случай показването на решението не вреди – иначе рискувате да ви уволнят просто поради баналното „несправяне с работата“.
Колкото до задължението да „кажете“ за решението от ТЕЛК на работодателя си, то ако не го направите, не ви грози санкция, но за сметка на това няма да можете да ползвате правата си. Единственото, което не трябва да правите, е да попълвате декларация, в която да твърдите, че нямате увреждане и противопоказни на работата ви заболявания.

Получих решение на ТЕЛК с определени под 50% загубена работоспособност. Какви са моите права?

Както вече стана дума, почти нямате такива – няма да получавате пенсия, нито пък социални придобивки. Можете обаче да се ползвате с известна защита от Кодекса на труда, а така също, ако естеството на увреждането ви го налага, да получите помощ-но-техническо средство.

Срокът на ТЕЛК-решението ми изтече, а още не са ме викнали на ново явяване пред комисията! Какво да направя?Ще продължа ли да получавам пенсия?

По принцип хората получават съобщение за повторно явяване пред ТЕЛК около два месеца преди изтичането на решението им. Това се прави именно с цел да се получи застъпване в сроковете на старото и новото решение и оттам да няма прекъсване на пенсията. Понякога обаче съобщението не идва. Това може да се дължи както на пропуск, така и на загубване по пощите или други организационни неуредици. Няма нищо лошо, ако вие сам се поинтересувате кога трябва да се явите и при необходимост подадете нова молба. Ако ТЕЛК-решението ви е изтекло, вашата пенсия ще бъде спряна до получаване на новото. Неслучайно сроковете за произнасяне от органите на ТЕЛК са кратки, за да не бъде оставен човекът без средства за съществуване. За съжаление, поради големия брой инвалидизирани хора в България и недотам добрата организация на работа, може да се получи и по-сериозно забавяне.
Важно е да знаете – ако ТЕЛК потвърди вашето увреждане и ви издаде ново ТЕЛК-решение, вие ще получите със задна дата всички неизплатени пенсии. Или иначе казано – ако първото ви решение е изтекло в края на август, а новото се получи в края на декември, то в края на декември вие ще получите наведнъж пенсията за месеците от август до декември.

Източник: http://www.mh.government.bg и http://www.cil.bg

Най-четени