Работа на НЕЛК по време на извънредната обстановка

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ, бр.28 от 24 март 2020 г.) и във връзка с изпълнението на Заповеди № РД-01-122/11.03.2020 г.,  № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са приети мерки при работа на служителите в Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) в ситуация на усложнена епидемиологична обстановка в страната и предотвратяване на заразяването с COVID-19:

  • За периода на извънредно положение и извънредната епидемична обстановка, за връзка с НЕЛК да се използват приоритетно официалните канали (телефони, ел. адреси, факс, системата за сигурно електронно връчване, публикувани на сайта на НЕЛК), като се избягва посещението на място, с цел осигуряване на социална дистанция.
  •  Външни посетители в НЕЛК да се посрещат само от служители на Деловодството, които да са обезопасени с маски и ръкавици, като се допускат само до гише „Пропуски“, с цел  максимално ограничаване на движението на посетителите в сградата.
  • Да се ограничат социалните активности, а ако се налага да се осъществява вербален контакт да се спазва разстояние от 2 м. между контактуващите.
  • Да не се допускат в НЕЛК служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
  • Хигиенистите в НЕЛК ежедневно да почистват пода, дезинфектират дръжките на врати, прозорци и шкафове, осветителни ключове, бутоните на тоалетните, кранчетата на чешмите и др.
  •  Хигиенистите ежедневно да извършват дезинфекция с уред за пръскане с дезинфектанти.

Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание, в условията на извънредната епидемична обстановка у нас, всички ТЕЛК и НЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед (когато това е приложимо).

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. 

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. се въвеждат и управляваt през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. 

С нея се гарантират проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. 

Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) могат да се подават заявления за
освидетелстване/преосвидетелстване. 

По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки
относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите
на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски
съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично генерира и съхранява експертните решения на комисиите и
ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е
необходимо, съгласно действащото законодателство. 

Чрез системата институциите генерират различни справки - на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.