Няма забрана за работа на ЛКК и ТЕЛК по време на епидемичната обстановка

Във връзка с увеличаващият се брой сигнали от заинтересовани лица за преустановена дейност на лекарски консултативни комисии и териториални експертни лекарски комисии на територията на страната, постъпващи в Министерство на здравеопазването, следва да имате предвид следното:

1. Относно функционирането на лекарските консултативни комисии (ЛКК):

Част от функциите на ЛКК са свързани с медицинската експертиза на временната неработоспособност - продължаване на отпуск за временна неработоспособност над 14 дни за едно или повече заболявания без прекъсване; насочване към териториални експертни лекарски комисии когато непрекъснатият отпуск по болест е необходимо да продължи след 180-ия ден; произнасяне при обжалване на решения на лекуващите лекари, свързани с временна неработоспособност, както и при обжалване решения на ЛКК пред регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето и други. 

Всички тези функции на ЛКК не могат да се отлагат във времето, тъй като са свързани с медико-социални потребности на населението в краткосрочен план.

В тази връзка преустановяването на дейността на ЛКК води до силно ограничаване възможностите да се удовлетворят интересите на хората, още повече че в настоящия момент необходимостта от медицинска експертиза на временната неработоспособност, по обясними причини, става все по-голяма.

Във връзка с горното обръщам внимание на факта, че сред ограничителните мерки, определени със заповеди на министъра на здравеопазването по повод извънредното положение, не е предвидено преустановяване дейността на ЛКК. По тази причина прекратяването й трябва да бъде много добре обосновано и да се подчинява на всички нормативни изисквания, основните от които са следните:

Съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника), в лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директорите на РЗИ и с тяхна заповед се закриват ЛКК. 

Директорът на РЗИ е длъжен да поддържа актуална информация на създадените общи и специализирани лекарски консултативни комисии на територията на съответната РЗИ, като списъкът на ЛКК следва да е достъпен на електронната страница на съответната РЗИ и на страницата на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Важно е да отбележим също така, че нормативната уредба позволява по изключение нови ЛКК да могат да бъдат създадени и извън посочените в Правилника нормативни срокове.

Следователно съгласно действащата нормативна уредба директорите на РЗИ в страната са тези, които организират дейността на ЛКК на своята територия, така че да бъдат удовлетворени потребностите на населението.

В тази връзка е необходимо да предприемете необходимите действия за координация с лечебните заведения относно осигуряване функционирането на ЛКК, които да осъществяват безпрепятствено медицинската експертиза на временната неработоспособност по отношение на нейното продължаване, както и да поддържате актуална информация за населението относно функционирането на ЛКК.

2. Относно функционирането на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК):

С § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се предвижда експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон, да продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

По този начин ТЕЛК в страната ще имат възможност да създадат необходимата организация и да планират за освидетелстване и преосвидетелстване лицата (за които е наложително да бъде извършен преглед) в двумесечния период след отмяната на извънредното положение и така ще се избегне струпването на хора и разнасянето на заразата от COVID 19.

С писмо изх. № 16-00-49 от 19.03.2020 г. Министерство на здравеопазването Ви даде указания относно осъществяването на медицинската експертиза за трайно намалена  аботоспособност/вид и степен на увреждане от ТЕЛК. 

Беше обърнато внимание, че съгласно действащото законодателство ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на лицата, 

в редица случаи, включително когато представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни изследвания и
консултации.

Беше поискано председателите на ТЕЛК да уведомяват своевременно лицата, че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация без да е необходимо лицата да се явяват за преглед пред ТЕЛК (когато това е допустимо), а в случай на необходимост от представяне на допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят (ако това е неизбежно) лицата да бъдат уведомявани за това обстоятелство с писмо с известие за доставяне.

От сигналите, които постъпват в Министерство на здравеопазването обаче, става ясно че на много места в страната тези разпореждания не се изпълняват, а липсата на  възможност за комуникация между пациенти и ТЕЛК (на някои места и с регионалните картотеки на медицинските експертизи - РКМЕ) създава допълнително напрежение и недоволство сред населението, което провокира немалка част от заинтересованите лица да ходят на място в ТЕЛК или РКМЕ за да търсят отговор на своите въпроси или да звънят по телефон директно в Министерство на здравеопазването, когато не получават необходимото съдействие от съответната РЗИ.

От друга страна ТЕЛК осъществява и дейности, свързани с експертизата на временната неработоспособност, които както отбелязахме по-горе, не могат да бъдат преустановени по време на извънредното положение.

Това обстоятелство, както и обстоятелството, че всички вече насрочени за периода на извънредното положение експертизи на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане не могат да се отложат за периода след приключването му, (което би породило обективна невъзможност за изготвяне на решенията в срок), налагат ТЕЛК да продължат своята дейност, още повече, че няма основание (заповед или нормативен акт) за прекратяването й.

Обръщам Ви внимание и на една категория лица, които имат определена дата за явяване на ТЕЛК по време на извънредното положение, но срокът на действие на предходните експертни решения е изтекъл преди неговото обявяване.

По тази причина е целесъобразно приоритизирането на случаите, които не могат да бъдат отложени във времето и следва да бъдат разглеждани без забавяне на експертизата, с цел да не се допускат неблагоприятни последствия за лицата от социална гледна точка.

Във връзка с горното следва да координирате с ръководителите на лечебни заведения, към които има разкрити ТЕЛК, необходимостта безотказно да осъществяват своите задължения по закон, като създадат необходимата организация, която се изисква във връзка с противоепидемичните мерки, включително и осигуряване на непрекъсната телефонна линия в работните дни и часове, за да се предоставя информация на заинтересованите лица.

Съгласно действащия Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, на РКМЕ е възложена основна координираща роля в процеса на медицинската експертиза и е недопустимо бюрократичното отношение на служители от някои конкретни РКМЕ, които отговарят на пациентите, че картотеката е „само едно деловодство и не може да съдейства във връзка с техните проблеми“.

В тази връзка Ви обръщам внимание, че е задължително да информирате заинтересованите лица за възможността да подават заявлението-декларация за явяване на ТЕЛК освен на място в РКМЕ, също така и чрез лицензиран пощенски оператор за случаите, предвидени в чл. 56, ал. 1 от Правилника.

Необходимо е също да организирате всички дейности на РЗИ, свързани с обслужване на населението на съответната територия по начин, който съответства на ситуацията и ограничава максимално контактите между хората, каквото Ви
беше указано с писмо изх. № 16-00-49 от 17.03.2020 г. относно противоепидемичните мерки.

3. Извън възложеното по-горе, следва да предприемете и следните действия в срок до 24 часа от получаване на настоящото писмо:

3.1. Изискайте информация от всички лечебни заведения с разкрити ТЕЛК относно: тяхното функциониране в периода на извънредното положение; причини за  преустановяване на дейността, ако това е факт; актът с който е разпоредено
преустановяването на дейността и мотивите, посочени в него; координацията, която сте осъществили за недопускане прекъсването на дейността на ТЕЛК.

3.2. Създайте организация за непрекъсната комуникация по телефон с определен от Вас служител и публично посочен телефон на РЗИ (РКМЕ), на който заинтересованите лица могат да получат отговори на въпросите, които ги  интересуват във връзка с медицинската експертиза.

3.3. Координирайте възложеното с т. 3.2. и с ръководителите на лечебните заведения по отношение на ТЕЛК.

3.4. Организирайте дейността на ЛКК, създадени с Ваши заповеди, така че да няма прекъсване и да се удовлетворяват потребностите на населението от медицинска експертизаот компетентността на ЛКК.

3.5. Поддържайте актуална публична информация относно функционирането на ЛКК и ТЕЛК на Вашата територия, предоставена на достъпен език.

3.6. Чрез РКМЕ уточнете броя на лицата, чието експертно решение за определяне на процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е изтекло преди обявяване на извънредното положение на 13.03.2020 г. и все още не са преосвидетелствани от ТЕЛК.

В срок до 48 часа от получаване на настоящото писмо докладвайте изпълнението на възложеното по-горе, като докладът следва да съдържа и подробна информация по т. 3,
включително обявените телефони и лица за контакти в РЗИ и ТЕЛК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Най-четени