Определяне на проценти намалена работоспособност при вътрешни болести

Раздел І
Захарен диабет
 
1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):
1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения: 10 %
1.2. захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им: 30 - 50 %
1.3. диабет в детската възраст: 50 %
2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):
2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 %
2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 - 80 %
2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 - 80 %
Забележка. При определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане/степен на увреждане за т. 1.2 и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи следствие на хроничните усложнения.
 
Раздел ІІ
Болести на щитовидната жлеза
 
1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:
1.1. средно тежка форма - рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без траен функционален дефицит: 50 - 60 %
1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин, тиреотоксично сърце, изявена (клас 4 - 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 - 80 %
Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.
2. Щитовидна хипофункция (микседем):
2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0 %
2.2. при незадоволителна компенсация (по клинични и лабораторни данни и рефрактерни на лечение форми, доказани в клинична обстановка) въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото състояние и усложненията: 30 %
2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца до 3-годишна възраст: 30 %
3. Карцином на щитовидната жлеза:
3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий:
3.1.1. до втората година: 70 %
3.1.2. до петата година: 50 %
3.1.3. след петата година: 30 %
3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий:
3.2.1. до втората година: 80 %
3.2.2. до третата година: 60 %
3.2.3. след петата година: 30 %
Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100 %. След петата година: 30 %.
4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 70 - 100 %
5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):
5.1. клас 4 - 5 - 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 %
5.2. клас 4 - 5 - 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 30 %
Забележка. В посочения по-горе процент се включва и функционалният дефицит на зрителния анализатор.
 
Раздел ІІІ
Болести на паращитовидните жлези
 
1. Хипопаратиреоидизъм:
1.1. лека степен - латентна тетания с леки органни спазми: 30 %
1.2. средна степен - манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми: 40 %
1.3. тежка степен - манифестна тетания с карпопедални и висцерални спазми и психични нарушения: 50 - 80 %
1.4. при деца - всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 - 80 %
2. Хиперпаратиреоидизъм:
2.1. компенсиран (без риск от фрактури): 10 - 20 %
2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна хиперкалциемия): 50 - 80 %
2.3. с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100 %
3. Карцином на паращитовидната жлеза - приравнява се с т. 3 от раздел II.
 
Раздел ІV
Болести на надбъбречните жлези
 
1. Хиперфункция на надбъбречната кора:
1.1. Синдром на Къшинг
Процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от мускулната слабост и от отражението върху различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични промени):
1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 - 80 %
1.1.2. тежък нелекуван, при невъзможност за повлияване от симптоматично лечение: 90 - 100 %
1.1.3. компенсиран след лечение: 40 - 50 %
1.2. Бенигнен феохромоцитом - оценката е във връзка със стойностите на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 - 100 %
Забележка 1. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от тежестта на остатъчната хипертония, ако има такава, и усложненията й.
2. Първичен хипералдостеронизъм:
2.1. Синдром на Кон - оценката е във връзка с тежестта на хипертонията и хипокалиемията и органните усложнения до оперативното лечение: 40 - 60 %
Забележка 2. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя от тежестта на остатъчната хипертония и усложненията й.
2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм - процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия: 40 - 60 %
2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 100 %
3. Хронична надбъбречна недостатъчност (Адисонова болест)
3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек ортостатизъм: 30 %
3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:
3.2.1. компенсирана с лечение: 40 %
3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 - 70 %
3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови кризи: 80 - 100 %
3.3. при деца до 16 години - всички форми на вродена надбъбречна хиперплазия със солева загуба: 70 - 100 %
3.4. при деца - хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100 %
4. Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):
4.1. при радикална операция без метастази:
4.1.1. до 2-рата година от отстраняване на тумора: 100 %
4.1.2. от 3-тата до 5-ата година: 80 %
4.1.3. след 5-ата година: 30 %
4.2. при метастази или при иноперабилни карциноми: 100 %
 
Раздел V
Хипофизарни нарушения
 
1. Акромегалия:
1.1. лека степен, без органни функционални нарушения, без засягане на зрението: 30 %
1.2. средно тежка степен - умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на опорно-двигателния апарат: 50 %
1.3. тежка степен - кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен диабет, остеоартропатия - в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните органи и системи: 70 - 100 %
2. Нанизъм:
2.1. в детска възраст:
2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0 %
2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни отклонения: 30 - 40 %
2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни отклонения: 60 - 80 %
2.1.4. при изоставане в растежа с повече от 4 стандартни отклонения: 90 - 100 %
2.2. телесна височина след приключване на растежа
2.2.1. за жени от 140 до 131 см, за мъже от 145 до 136 см: 20 - 60 %
2.2.2. за жени от 130 до 120 см, за мъже от 135 до 125 см: 50 - 70 %
2.2.3. за жени от 119 до 110 см, за мъже от 124 до 115 см: 80 % СЧП
2.2.4. за жени под 110 см, за мъже под 115 см: 100 % СЧП
Забележка 1. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения - непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения. За непропорционално телесно развитие оценката се завишава с 10 % чрез действие събиране.
3. Безвкусен диабет:
3.1. вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10 %
3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 - 50 %
4. Хипопитуитаризъм:
4.1. панхипопитуитаризъм: 80 - 95 %
Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм - процентът намалена работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от секторалната хормонална недостатъчност, касаеща периферните жлези.
5. Хопогонадизъм (първичен, вторичен) и гонадна дисгенезия - в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната система и общото състояние: 10 - 20 %.
 
Раздел VІ
Хипотрофии и дистрофии в детска възраст
 
1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20 на сто: 60 - 80 %
2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30 на сто: 100 %.
 
Раздел VІІ
Рахит
 
1. Тежка форма на рахит с патологични фрактури: 100 %
2. Витамин "Д" резистентен рахит с тежки необратими изменения в костите: 80 %.
 
Раздел VІІІ
Други болести на обмяната
 
1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на липидната обмяна; на обмяната на плазмените белтъци; минералната обмяна; във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс; други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.). При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.
За деца до 16 години процентът е от 50 до 100 %
2. Подагра
Степента на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно функционалния дефицит на прицелните органи - бъбреци и ставен апарат. При хронична подагра с образуване на тофи оценката се определя по т. 4.3, раздел ХХIII, част девета.
 
Раздел ІХ
Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса) (ИТМ) над 55 кг кв.м): 50 %
 
Забележка. Окончателният процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане у лица с екстремно затлъстяване се формира и от усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, изчислени по формулата. 
 
Раздел Х
 
1. Генерализирана остеопороза без реализирани спонтанни фрактури, но с висок фрактурен риск (Т-скор над -2,5), установен чрез остеодезитрометрия на гръбначен стълб или тазобедрени стави - 30 %
2. При генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно установения траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, отразен в първа част на таблицата
 
Забележка. Вторичната остеопороза се включва в процента на основното заболяване.
 
Раздел ХІ
Генетични аномалии
 
1. Бройни или структурни хромозомни аберации
2. Наследствени дефекти на метаболизма
3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) - ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на тази таблица.
 
Забележки:
1. За посочените по-горе генетичните аномалии се следват (за възраст над 3 години): 30 %.
2. За деца до 3 години: 50 %.
 
Раздел ХІІ
Болести на хранопровода
 
1. Дивертикули със задръжка на храна и усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние: 20 - 40 %
2. Органични стенози на хранопровода:
2.1. без изразени трудности в акта на гълтане: 0 %
2.2. с изразени трудности в преглъщането - повръщане, отслабване на тегло, увредено общо състояние и възпалителни промени при неповлияване от оперативно лечение: 30 - 80 %.
 
Раздел ХІІІ
Болести на стомаха
 
1. Язвена болест без усложнения: 0 %
2. Язвена болест с усложнения - чести кръвоизливи и перфорации на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние и хемопоезата): 20 - 40 %
3. Болест на оперирания стомах - Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и др.: 50 - 80 %.
 
Раздел ХІV
Болести на червата
 
1. Глутенова ентеропатия, частична резекция на черво, дивертикулити:
1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0 %
1.2. със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 - 70 %
2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):
2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 40 %
2.2. персистиращи, трудно влияещи се от лечение форми с консумативен, анемичен и адинамичен синдром: 50 - 70 %
2.3. напреднали форми с усложнения - изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитни нарушения и усложнения при ХУХК и Болестта на Крон (стенози и резекции): 71 - 100 %
3. Пострезекционни състояния в детската възраст:
3.1. синдром на късо тънко черво: 100 %
3.2. синдром на късо дебело черво: 70 %.
 
Раздел ХV
Болести на черния дроб
 
1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен, автоимунен) - след чернодробна биопсия, според хистологичната находка в стадий F3-F4: 10 - 40 %:
1.1. лека степен на активност: 10 %
1.2. умерена степен на активност: 20 - 30 %
1.3. висока степен на активност, преход към цироза: 40 %
2. Чернодробна цироза:
2.1. I стадий по Чайлд: 50 %
2.2. II стадий по Чайлд: 80 %
2.3. III стадий по Чайлд: 95 %
3. Първична билиарна цироза, хемохроматоза, болест на Уилсън:
3.1. без оформяне на чернодробна цироза и без промяна на общото състояние: по аналогия с т. 1
3.2. с чернодробна цироза: по аналогия с т. 2
4. Състояние след трансплантация на черния дроб:
4.1. до 2 години след трансплантацията: 80 - 95 %
4.2. след втората година в зависимост от състоянието на пациента: 20 - 70 %.
 
Раздел ХVІ
Болести на панкреаса
 
1. Хроничен панкреатит с изразен болков синдром с калцификати и/или псевдокисти и с изразено нарушаване на общото състояние (според степенната му изразеност): 30 - 60 %
2. Хроничен панкреатит с изразена екзокринна недостатъчност, консумативен синдром и увредено общо състояние, състояние след резекция на панкреаса: 70 - 90 %.
 
Раздел ХVІІ
Злокачествени кръвни заболявания
 
1. Миелоидни неоплазии:
1.1. хронични миелопролиферативни заболявания: хронична миелогенна, еозинофилна, неутрофилна левкемия, хронична идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия:
1.1.1. в хронична фаза до 5-ата година: 75 %
1.1.2. в бластна криза: 95 %
1.1.3. от петата до десетата година: 50 %
2. Миелодиспластични (миелопролиферативни) заболявания: хронична миеломоноцитна левкемия, атипична хронична миелогенна левкемия, ювенилна миеломоноцитна левкемия: оценката е като т. 1
3. Миелодиспластични синдроми (рефрактерна анемия със или без ринг сидеробласти, със или без ексцес на бласти, рефрактерна цитопения):
3.1. до постигане на ремисия: 95 %
3.2. до 5 години от постигане на ремисията: 75 %
3.3. при постигната ремисия: 50 %
4. Остра миелоидна левкемия:
4.1. до завършване на лечението, включително консолидационни курсове: 95 %
4.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
4.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
В-клетъчни неоплазии
5. Прекурсорни В-клетъчни неоплазми (прекурсорни В-лимфобластна и В-клетъчна остра лимфобластна левкемия):
5.1. до завършване на лечение, вкл. консолидационни курсове - 95 %
5.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
5.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
6. Периферни В-клетъчни неоплазии (плазмоклетъчен миелом (плазмоцитом), лимфоцитен лимфом):
6.1. без лечение, до 5-ата година: 50 %
6.2. с умерени прояви до завършване на лечението: 75 %
6.3. с тежки прояви (остеолиза, анемия, хронична бъбречна недостатъчност): 95 %
6.4. при постигната ремисия: 50 %
7. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия, В-клетъчна полиморфна левкемия, спленален маргинално зонов В-клетъчен лимфом, косматоклетъчна левкемия, екстранодален маргиналнозонов В-клетъчен лимфом, фоликуларен лимфом:
7.1. до завършване на лечението: 50 %
7.2. без лечение, до 5-ата година: 30 %
7.3. при автоимунна хемолитична анемия и/или тромбоцитопения: 95 %
8. Дифузен едро В-клетъчен лимфом, лимфом на Бъркет:
8.1. до завършване на лечението: 95 %
8.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
8.3. при постигната ремисия: 50 %
8.4. при резистентност към лечението и авансиралост на процеса: 95 %
Т-клетъчни и NK-клетъчни неоплазии
9. Прекурсорни Т-клетъчни неоплазии (прекурсорен Т-лимфобластен лимфом, прекурсорна Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия):
9.1. до завършване на лечението, вкл. консолидационни курсове: 95 %
9.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
9.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
10. Т-клетъчни неоплазии (Т-клетъчна полиморфна левкемия, Т-клетъчна лимфоцитна левкемия, агресивна NК-клетъчна левкемия, екстранодален Т-клетъчен лимфом, хиперспленална гама-делта Т-клетъчна лимфома, микозис фунгоидес-сезари синдром):
10.1. по време на лечение: 95 %
10.2. след лечение до 5-ата година: 75 %
10.3. при ремисия до 10-ата година: 50 %
10.4. при резистентност и авансиралост на процеса: 95 %
11. Лимфом на Хочкин:
11.1. при I и II клиничен стадий до постигане на ремисия: 75 %
11.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 50 %
11.3. при III и IV клиничен стадий до постигане на ремисия: 95 %
11.4. при постигната ремисия от 5-ата до 10-ата година: 50 %.
 
Раздел ХVІІІ
Други болести на кръвта и кръвотворните органи
 
1. Желязо- и други недоимъчни анемии:
1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 20 %
1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от периодично кръвопреливане: 50 - 80 %
2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:
2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 20 %
2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 80 %
2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 - 100 %
3. Апластична анемия - при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 - 100 %
4. Дефекти на коагулацията:
4.1. лека степен - редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5 %): 20 - 30 %
4.2. средно тежка форма - с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 - 5 %): 40 - 60 %
4.3. тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 %: 95 - 100 %
5. Пурпура и други хеморагични състояния
Оценката се прави както по т. 4.
6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):
6.1. при леки стабилизирани състояния: 20 - 30 %
6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 - 80 %
6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 - 100 %
7. Загуба на далака (без наличие на кръвно заболяване):
7.1. за деца при загуба на далака преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно склонността към инфекции и протичането им): 75 %
7.2. при по-късна загуба в първата година от отстраняването: 30 %
7.3. след изтичане на едногодишен период: 0 %
8. Разстройства на имунитета в детска възраст - тежка степен (вродени и придобити имунодефицитни болести): 80 %
9. Костно-мозъчна трансплантация - оценката е както в раздел ХIХ, т. 6.
 
Раздел ХІХ
Болести на бъбреците и пикочните пътища
 
1. Загуба или отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20 %
2. Загуба или отпадане на един бъбрек при увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:
2.1. лесно овладяващи се медикаментозно уроинфекции: 30 %
2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:
2.2.1. при възрастни: 40 - 50 %
2.2.2. при деца: 50 - 80 %
 
Забележка 1. Състоянието след нефректомия заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение, определен в раздел IX на част осма.
 
3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:
3.1. лека степен (интермитираща протеинурия и сигнификантна бактериурия) в зависимост от честотата на възпалителните тласъци: 0 - 10 %
3.2. в останалите случаи: 20 - 30 %
4. Бъбречно-каменна болест без ограничения в бъбречната функция:
4.1. с колики през големи интервали: 0 - 10 %
4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром): 30 - 50 %
5. Функционални нарушения на бъбреците:
5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 - 30 %
5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 - 60 %
5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен - серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 - 90 %
5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромола/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 95-100 %
 
Забележка 2. Пожизнен срок на инвалидността може да се определи само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).
 
6. Състояние след бъбречна трансплантация:
6.1. в първите 2 години: 100 %
6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение: 50 - 100 %
7. Първични и вторични гломерулонефрити (със или без нефротичен синдром) без хронична бъбречна недостатъчност:
7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 - 80 %
7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %
8. Метаболитни нарушения (цистинурия, оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза, хиперкалциурия и др.) - при деца: 30 - 50 %
9. Вродени аномалии на отделителната система (бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при компенсирана бъбречна функция:
9.1. без съществени оплаквания: 0 - 10 %
9.2. с клинична симптоматика:
9.2.1. при възрастни: 20 - 40 %
9.2.2. при деца: 40 - 70 %
10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит в прицелните органи - 40 %
11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:
11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 - 80 %
11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %.
 
Раздел ХХ
Паразитни болести
 
1. Ехинококоза:
1.1. първична, локализирана в един орган, подлежаща на оперативно или медикаментозно лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатия орган: 20 - 50 %
1.2. състояние след операция без рецидив и функционални нарушения: 0 - 10 %
Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза, процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи (черен дроб, бели дробове, централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).
2. Трихинелоза:
2.1. миопатична дисфункция след прекарана трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 - 40 %
2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 - 80 %
3. Амебен абсцес с локализация в черен дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко други органи - оценката се извършва според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи: 20 - 50 %
4. Шистозоматози - хроничен стадий
Процентът на загубена работоспособност се определя съобразно трайния функционален дефицит на засегнатите органи и системи (пикочно-полова, храносмилателна, дихателна и др. системи).
Забележка 2. Всички останали паразитози, които могат да доведат до намалена работоспособност/степен на увреждане, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи.
 
Раздел ХХІ
Инфекциозни болести
 
1. Бруцелоза - III фаза с органни поражения: 10 - 30 %
2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):
2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 - 40 %
2.2. СПИН свързан комплекс - 50 - 80 %
2.3. разгърната форма: 90 - 100 %.
 
Раздел ХХІІ
Хронични професионални отравяния
 
Оценяват се трайните функционални нарушения на засегнатите органи и системи според клиничните прояви (диагнози, синдроми), посочени в списъка на професионалните болести в част I от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.
 
Раздел ХХІІІ
Заболявания на опорно-двигателния апарат
 
1. Инфекциозни артрити:
1.1. моноартикуларно или олигоартикуларно засягане на големи и средни стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %
1.2. моно/олигоартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии или ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %
2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:
2.1. полиартикуларно засягане на големи, средни и малки стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %
2.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии и ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %
 
Забележка 1. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат от другите отдели, включително гръбначен стълб, състоянието се оценява по част първа. Трайният функционален дефицит, който се оценява по част първа, се включва в посочения по-горе диапазон.
 
3. Псориатичен артрит
Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при засягане на периферни стави е аналогична с тази в т. 4 (Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб - с т. 6.2 (Болест на Бехтерев).
4. Ревматоиден полиартрит:
4.1. първи рентгено-анатомичен: 10 %
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20 %
4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 - 50 %
4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 - 100 %
 
Забележка 2. В окончателната оценка влизат трайният функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част първа, и настъпилите усложнения от медикаментозното лечение, както и промените във висцералните органи.
 
5. Системни заболявания на съединителната тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит, възлест периартрит, васкулити и други системни автоимунни болести) в зависимост от формата, протичането, засягането на отделните системи и функционалния дефицит:
5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно имуносупресивно лечение: 80 %
5.2. след постигане на ремисия без траен функционален дефицит и без усложнения от кортикотерапията: 40 - 50 %
5.3. при продължаващо имуносупресивно лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на рецидив: 80 %
5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи: 90 - 100 %
6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):
6.1. ранен стадий (независимо от локализацията - гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10 %
6.2. централна форма (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):
6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 - 40 %
6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 - 70 %
6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 - 100 %
Забележка 3. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.
6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2, които се включват в диапазона.
 
Източник: Наредба за медицинската експертиза