Определяне на процента намалена работоспособност при белодробни болести

Раздел І
Счупвания на ребра и деформации на гръдния кош
 
1. Оздравели, без функционални нарушения, според размера на дефекта:
1.1. до 5 ребра: 0 %
1.2. от 5 до 7 ребра: 5 %
1.3. над 7 ребра: 10 %
2. Дефекти на ребра с диафрагмални сраствания и шварти при запазена белодробна функция (статични показатели над 80 %): 10 %
3. При много разпространени дефекти, включително изразени деформации на гръдния кош:
3.1. без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %
3.2. с хронична дихателна недостатъчност: 30 - 50 %
4. Чужди тела в белия дроб или в стената на гръдния кош, оздравели без последици: 10 %
 
Раздел ІІ
Бронхиектазии като самостоятелно заболяване (доказани бронхологично или с компютърна томография)
 
1. Лека форма - слаба кашлица, оскъдна експекторация, 2 - 3 обостряния годишно: 10 - 20 %
2. Средно тежка форма - умерена кашлица и експекторация, 5 - 6 обостряния годишно: 30 - 50 %
3. Тежка форма - почти непрекъсната кашлица, изобилна експекторация, чести тласъци, включително "сухи" кървящи бронхиектазии:
3.1. при възрастни: 60 - 80 %
3.2. при деца: 80 - 100 %.
 
Раздел ІІІ
Пневмокониози
 
1. Силикоза I стадий - ретикуларна или микронодозна форма: 10 - 20 %
2. Силикоза II стадий: 30 - 50 %
3. Силикоза II - III стадий: 60 - 70 %
4. Силикоза III стадий, туморна форма: 80 - 100 %
5. Азбестоза плеврална форма - единични шварти и вкалцявания: 10 - 20 %
6. Азбестоза с паренхимни промени с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) I степен: 30 - 50 %
7. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН II степен: 60 - 70 %
8. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН III степен: 80 - 100 %
9. Други пневмокониози:
9.1. други пневмокониози с вентилаторни нарушения без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %
9.2. други пневмокониози с вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност I степен: 30 - 50 %
9.3. други пневмокониози с ХДН II степен: 60 - 70 %
9.4. други пневмокониози с ХДН III степен: 80 - 100 %.
 
Раздел ІV
Бронхиална астма
 
1. Персистираща лека астма
дневни симптоми > 1 път седмично, но < от 1 път дневно
нощни симптоми > 2 пъти месечно
ФЕО1/ВЕД > или = 80 % от предвидената стойност
дневна вариабилност на ВЕД 20 - 30 %
за тази форма се определят 20 - 30 %
2. Персистираща средно тежка астма
дневни симптоми ежедневно
нощни симптоми > от 1 път седмично
ФЕО1/ВЕД 60-80 % от предвидената стойност
дневна вариабилност на ВЕД > 30 %
за тази форма се определят 40 - 70 %
3. Персистираща тежка астма
дневни симптоми - постоянни
нощни симптоми - чести
ФЕО1/ВЕД < или = 60 % от предвидената стойност
дневна вариабилност на ВЕД > 30 %
за тази форма се определят 80 - 100 %.
Забележка. Дневната вариабилност на ВЕД се определя по формулата:
Вечерен ВЕД (19 - 21 ч.) минус сутрешен ВЕД (7 - 9 ч.)  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
x 100
Вечерен ВЕД  
      
Раздел V
Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи
 
1. Злокачествени новообразувания на трахеята, на бронхите и белите дробове - независимо от терапевтичното поведение се определя трайна неработоспособност до 5 години:
1.1. при установяване на диагнозата за съкратен срок: 95 %
1.2. при условие че няма данни за рецидив и метастазиране, в зависимост от общото състояние (редукция на тегло, анемия): 60 - 80 % (като процентът се намалява до навършване на 5 години)
2. Късните рецидиви (след 5 години): 90 - 100 %
Забележка. При всички доброкачествени тумори трайната неработоспособност се определя според засегнатите органи и степента на функционалните нарушения.
 
Раздел VІ
Туберкулоза
 
1. Активна форма на белодробна туберкулоза: 80 - 100 %
2. Хронична форма на белодробна туберкулоза: 60 - 80 %
3. Отворено оздравяла каверна според степента на функционалните нарушения: 30 - 50 %
4. Торакопластика в зависимост от степента на функционалните нарушения: 50 - 80 %
Забележка. След проведено адекватно лечение на активните форми на извънбелодробната туберкулоза трайната неработоспособност се определя според засягането на съответния орган и настъпилите функционални нарушения.
 
Раздел VІІ
Саркоидоза
 
1. Увеличение на торакалните лимфни възли с клинична симптоматика и функционални нарушения: 30 - 50 %
2. Паренхимна форма с клинична симптоматика и функционални нарушения според степенната им изразеност: 60 - 80 %
3. Разпространен ръбцов стадий според степента на функционалните нарушения - 50 - 100 %, по реда на т. 5.2, 5.3 и 5.4 от раздел X.
Раздел VІІІ
Белодробен тромбоемболизъм
1. Хронично рецидивираща инфарктна форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.
2. Хронично рецидивираща микроемболична форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.
Забележка. При лица, които работят, се следва временна неработоспособност до овладяване на клиничната симптоматика.
 
Раздел ІХ
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
 
1. ХОББ I ст., с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %
2. ХОББ II ст., с ХДН I ст., със или без хронично белодробно сърце: 30 - 50 %
3. ХОББ III ст., с ХДН II ст. - 60 - 80 %
4. ХОББ III ст., с ХДН III ст. - 90 - 100 %
5. Хроничен бронхит при децата с обструктивен тип на вентилаторна недостатъчност (ВН): 40 - 50 %.
 
Раздел Х
Други болести на белия дроб
 
1. Муковисцидоза: 80 - 100 %
2. Липса на един бял дроб: 80 - 100 %, според степента на дихателната недостатъчност
3. Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните нарушения - ВН или ХДН: 30 - 50 %
4. Алергичен алвеолит (при децата):
4.1. с лек рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 70 - 80 % от нормата): 10 - 20 %
4.2. с умерено изразен рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 60 - 70 % от нормата): 30 - 50 %
4.3. с тежък рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) < 50 % от нормата): 60 - 80 %
5. Разпространени белодробни фибрози независимо от причината - според степента на функционалния дефицит:
5.1. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %
5.2. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност I степен - 30 - 50 %
5.3. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност II степен - 60 - 80 %
5.4. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност III степен - 90 - 100 %.
 
Раздел ХІ
Степени на функционалните нарушения
 
1. Лека степен - задух, превишаващ обикновен, при средно тежко натоварване или натоварване 75 - 100 вата (средно тежка физическа работа); форсиран витален капацитет (ФВК) < 80 - 60 %, Тифно 80 - 60 %; форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1) 80 - 60 %; парциално напрежение на кислорода в кръвта (РаО2) - норма според възрастта 96 - 80 мм живачен стълб (Нg) (12,7 до 10,6 килопаскала (kРа); РаСО2 - норма 45 - 35 мм Нg (6 - 4,6 килопаскала (kРа), Сатурация на кислорода (О2) - норма 95 - 97 %
2. Средна степен - задух, превишаващ обикновен, при ежедневно леко натоварване, изкачване на стълби до един етаж (лека физическа работа), натоварване 50 - 75 вата; форсиран витален капацитет (ФВК) < 60 - 40 %; Тифно 60 - 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) 60 - 40 %; РаО2 - норма или намаление от 80 - 60 - 55 мм Нg (10 - 86 kРа); Сатурация на О2 < 90 % според възрастта
3. Тежка степен - задух при най-леко натоварване или в покой. Форсиран витален капацитет (ФВК) < 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) < 40 %; Тифно < 40 %; РаО2 < 55 мм Нg; РаСО2 > 45; Сатурация на кислорода (О2) < 80 според възрастта.