Определяне на процента намалена работоспособност при нервни болести

1. Злокачествени новообразувания на главния и на гръбначния мозък:
 
1.1. до една година от установяването им независимо от неврологичния дефицит: 100 %
1.2. до 3-ата година, в зависимост от неврологичния дефицит: 75 - 95 %
1.3. до 5-ата година, ако няма неврологичен дефицит: 50 - 80 %
1.4. след 5-ата година оценката е в зависимост от неврологичния дефицит. 
 
Забележка 1. При доброкачествени новообразувания процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя:
до 2-рата година от диагностицираното и евентуалното последно оперативно лечение, ако има рецидив: 50 %
след 2-рата година според неврологичния дефицит
 
2. Увреждания на главния и гръбначния мозък с различна етиология и характер, от които е последвало:
 
2.1. параплегия (горна, долна): 100 %
2.2. парапареза (горна, долна):
2.2.1. латентна: 30 %
2.2.2. лека степен: 50 %
2.2.3. средна степен: 75 %
2.2.4. тежка степен: 95 %
2.3. хемиплегия: 100 %
2.4. хемипареза:
2.4.1. латентна: 30 %
2.4.2. лека степен: 50 %
2.4.3. средна степен: 75 %
2.4.4. тежка степен: 95 %
2.5. моноплегия:
2.5.1. горна: 80 %
2.5.2. долна: 90 %
2.6. монопареза:
2.6.1. латентна: 20 %
2.6.2. лека степен: 40 %
2.6.3. средна степен: 60 %
2.6.4. тежка степен: 80 %
2.7. квадриплегия: 100 %
2.8. квадрипареза:
2.8.1. латентна: 50 %
2.8.2. лека степен: 75 %
2.8.3. средна степен: 95 %
2.8.4. тежка степен: 100 %
2.9. пирамидна симптоматика без парези: 10 %
2.10. нарушения на езика (афазия) и съпътстващи речово/говорни нарушения - оценка на базата на количествените и качествените нарушения на спонтанната реч, повторната реч, назоваване, разбиране на устна реч, писмена реч (процент нарушение при тестуването, в съчетание с еволюцията и етапа на обратно развитие на афазийните синдроми):
2.10.1. тежко ограничена комуникация - при стационарни форми на афазия, с липса или слаба динамика на глобална афазия, тежка смесена Брока, Вернике афазия, жаргон афазия, тежка Брока афазия; наличие на тежка речева апраксия, със/без дизартрия; наличие на аграфия/дисграфия, алексия/дислексия; акалк./диск - 100 %
2.10.2. средно към тежко ограничена комуникация - до тежко изразени еволюирани или стационирани афазийни синдроми тип Брока, Вернике, смесени форми; със/без речева апраксия или дизартрия; алексия/дислексия, аграфия/дисграфия - 80 %
2.10.3. умерено ограничена комуникация - умерена степен на езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 60 %
2.10.4. леко към средно ограничена комуникация - до умерени езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 40 %
2.10.5. леко ограничена комуникация - леки езикови нарушения при аномични форми на афазия; остатъчни артикулационни нарушения; със/без дислексия/дисграфия - 20 %
 
Забележка 2. Нарушенията на очните функции и тазово-резервоарните нарушения се оценяват в съответните части (част пета и част осма).
 
3. Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие и тежестта на симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза, дискоординационни синдроми, екстрапирамидни синдроми, нарушения на стволовите функции и редки неврологични синдроми):
 
3.1. патологична симптоматика без двигателен дефицит - 10 - 20 %
3.2. лека степен (форма): 30 - 40 %
3.3. средна степен (форма): 50 - 80 %
3.4. тежка степен (форма): 95 - 100 %
 
4. Епилепсия (според вида, тежестта и честотата на пристъпите с обективизация на пристъпите): 
 
4.1. много редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали повече от една година и парциални пристъпи (прости, комплексни) - 20 %
4.2. с интервали от месеци - 40 %
4.3. редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от месеци и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от седмици - 60 - 70 %
4.4. средно чести - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от седмици и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от дни - 70 - 90 %
4.5. чести припадъци - ежеседмични - 90 %
4.6. епилептични синдроми, резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ (СЧП).
 
Забележка 3. Припадъчното заболяване се счита в ремисия, ако в продължение на 3 години без медикация няма припадък.
 
5. Състояние след мозъчен инсулт (хеморагичен, исхемичен и субарахноидален кръвоизлив) без остатъчен неврологичен дефицит и до една година след тях: 50 %
 
6. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии без неврологичен дефицит:
 
6.1. аневризми и артериовенозни малформации - 50 %
6.2. високостепенни стенози (над 70 %) - 30 %
 
7. Увреждания на ЧМН 
 
7.1. лека степен: 10 %
7.2. средна степен: 20 %
7.3. тежка степен: 30 %
 
8. Псевдобулбарна пареза: 10 - 30 %
 
9. Булбарна пареза в зависимост от тежестта на симптоматиката: 80 - 100 %
 
10. Комплицирана мигрена с чести пристъпи, тежко вторично главоболие с чести пристъпи, тежки невралгии на ЧМН (при документиране на пристъпите) - 40 %
 
11. Увреждания на периферните нерви:
 
11.1. нервус аксиларис
11.1.1. лека степен: 10 %
11.1.2. средна степен: 20 %
11.1.3. тежка степен: 30 %
11.2. нервус улнарис:
11.2.1. лека степен: 10 %
11.2.2. средна степен: 20 %
11.2.3. тежка степен: 30 %
11.3. нервус радиалис:
11.3.1. лека степен: 10 %
11.3.2. средна степен: 20 %
11.3.3. тежка степен: 30 %
11.4. нервус медианус:
11.4.1. лека степен: 10 %
11.4.2. средна степен: 20 %
11.4.3. тежка степен: 30 %
11.5. нервус феморалис
11.5.1. лека степен: 20 %
11.5.2. средна степен: 30 %
11.5.3. тежка степен: 40 %
11.6. нервус исшиадикус
11.6.1. лека степен: 40 %
11.6.2. средна степен: 50 %
11.6.3. тежка степен: 60 %
11.7. нервус фибуларис
11.7.1. лека степен: 10 %
11.7.2. средна степен: 20 %
11.7.3. тежка степен: 30 %
11.8. нервус тибиалис
11.8.1. лека степен: 10 %
11.8.2. средна степен: 20 %
11.8.3. тежка степен: 30 %
 
12. Вибрационна болест:
 
12.1. I - II стадий: 10 %
12.2. II стадий: 40 %
12.3. II - III стадий: 50 %
12.4. III стадий: 65 %
 
13. Тежки дефекти в затварянето на невралната тръба - менингоцеле, менингомиоцеле, менингоенцефалоцеле: 100 %
 
14. Тежка хидроцефалия: 80 %
 
15. Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит: 10 - 30 %.
 
Забележка 4. При увреждане на доминантния горен крайник оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се завишава с 10 %.
Забележка 5. При увреждания с дефинитивен и невъзвратим характер в зависимост от заболяването може да се определи пожизнен срок.