Определяне на проценти намалена работоспособност при заболявания на опорно-двигателния апарат

Раздел І
Общи правила
 
Процентът на трайно намалената работоспособност при тези заболявания се определя съобразно функционалните ограничения на опорно-двигателния апарат и отражението им върху другите органи и системи.
 
При дегенеративни промени на ставите на крайниците и на гръбначния стълб (артрози, остеохондрози) се вземат под внимание и данните за болка, за приемането на които дава основание клиничната находка (ставни отоци, мускулни контрактури, атрофии).
 
Ограниченията в подвижността на ставите, дължащи се на артроза, могат да се окажат по-значими, отколкото анкилоза във функционално изгодно положение.
 
Рентгеновите данни за дегенеративни промени, както и претърпени оперативни интервенции сами по себе си, без други изменения, не обуславят намалена работоспособност.
 
Чужди тела не обуславят намалена работоспособност, когато не ограничават функцията и не упражняват неблагоприятно влияние върху други органи и системи.
 
Степента на намалената работоспособност при мускулни и сухожилни наранявания се основава на функционалните нарушения и на оценката на съдовата и неврологичната симптоматика.
 
Основен критерий при определяне процента на намалената работоспособност при ампутации на крайниците е нивото на ампутацията.
 
При неблагоприятни характеристики на чукана и при функционални ограничения на съседните стави оценките следва да се завишат средно с 10 на сто независимо от това, дали се носят протези или не.
 
Въпреки съхраняването на крайника може да се установи състояние, което да е по-неблагоприятно, отколкото липсата му.
 
Оценката на намалената работоспособност при псевдоартрозите се базира на това, дали те са стабилни или халтави, и се определя от рентгеновия образ и клиничната находка. 
 
При хабитуални луксации степента на намалената работоспособност се определя освен от обема на подвижността и от честотата на изкълчванията.
 
Процентът на намалената работоспособност при ендопротезираните стави е в зависимост и от ограничението на движенията и възможностите за натоварване.
 
Раздел ІІ
Хроничен остеомиелит
 
1. Лека степен - ограничен, ниска активност, незначителни гноящи фистули: 20 - 50 %
2. Средна степен - разширен процес, чести и трайни фистули, с белези на активност и с лабораторни данни за активност: 50 - 70 %
3. Тежка степен - с чести тежки тласъци, с подчертано инфилтриране на меките тъкани, нагнояване и отделяне на секвестри, подчертани белези на активност в лабораторните данни: 70 - 100 %
Забележки:
1. При оценката на намалената работоспособност при това заболяване се имат предвид локализацията и разпространението на процеса, наличните функционални нарушения, съпътстващата активност и нейното значение за общото състояние на организма и възможните последващи заболявания (анемия, амилоидоза и др.).
2. Значително подобрение поради стихване на процеса може да се приеме едва тогава, когато в продължение на 2 до 5 години в зависимост от продължителността на заболяването няма фистули, а от останалите находки, включително рентгеновите и лабораторните, не се откриват белези на активност. При тези случаи по правило степента на намалената работоспособност трябва да бъде с 20 до 30 % по-ниска. Изчаква се още от 2 до 4 години за по-нататъшна оценка на оздравяването. Намалената работоспособност се определя по остатъчните увреди.
 
Раздел ІІІ
Мускулни заболявания
 
При оценката на намалената работоспособност се имат предвид функционалните ограничения на отделните крайници и трупа.
Допълнително се вземат под внимание отраженията на мускулните заболявания върху вътрешните органи (например ограничена белодробна функция, смутена сърдечна функция при деформация на гръдния кош, смущения при гълтането, говора, очните мускули и т.н.).
 
Раздел ІV
Гръбначни и тазови увреди
 
1. Фрактури на процеси спинози и трансверзи: 0 - 10 %
2. Фрактури на прешленно тяло:
2.1. без статични отклонения: 0 %
2.2. с ограничени статични отклонения и ограничена деформация: 10 %
2.3. със значителни статични отклонения и подчертана деформация: 20 - 30 %
3. Фрактури или деформации на таза:
3.1. слабо затрудняващи движението: 20 %
3.2. значително затрудняващи движението: 30 - 40 %
4. Дегенеративни промени на гръбначния стълб:
4.1. с ограничени функционални нарушения: 0 - 10 %
4.2. с трайни функционални нарушения: 20 - 30 %
 
Забележка 1. При дегенеративни промени без доказани отпадни прояви може да се приеме 30 % загубена работоспособност само в изключителни случаи при необичаен болков синдром.
 
5. Други гръбначни увреди:
5.1. при леко ограничени функции - 0 - 20 %
5.2. със средностепенни функционални нарушения при сколиоза, с отклонение от 35 до 70 градуса, клиновиден прешлен, пеперудовиден прешлен, фиксиран объл гръбнак, блок-прешлен с гибус на гръбнака - 30 - 50 %
5.3. с тежки функционални ограничения, с продължително обездвижване, обхващащо трите сегмента на гръбнака, екстремна деформация при сколиоза, с ротационно плъзгане, спондилолистеза, с хлъзване повече от 2/3 на прешленното тяло - 50 - 75 %
Забележка 2. При наличие на придружаващи функционални увреди на крайниците (например парестезии) и на вътрешните органи (например нарушаване на дихателната и сърдечната функция) следва да се даде допълнителна оценка.
Забележка 3. Уврежданията на междупрешленните дискове без ортопедичен функционален дефицит се оценяват според неврологичните усложнения по част 7.
 
Раздел V
Болест на Шоерман
 
До края на растежа (обичайно до 18-годишна възраст)
1. С леки функционални ограничения - 0 - 10 %
2. Със значителни функционални ограничения (например необходимост от стабилизиране с корсет) - 20 - 30 %
 
Забележка. След приключване на растежа процентът на ограничената работоспособност се определя съобразно остатъчните функционални нарушения.
 
Раздел VІ
Туморни заболявания на опорно-двигателния апарат
 
Злокачествени тумори на костите и меките тъкани:
1. Неоперабилни: 70 - 100 %
2. Оперирани до петата година в зависимост от състоянието и функционалния дефицит: най-малко 50 %
3. Злокачествени тумори без рецидив след петата година: 30 %
Забележка. При доброкачествени тумори на костите и меките тъкани оценката се определя по общите правила за функционалния дефицит.
 
Раздел VІІ
Асептични некрози
 
1. Болест на Пертес в активен стадий: 70 - 100 %
2. Болест на Чандлър:
2.1. начален стадий: 30 - 50 %
2.2. напреднал стадий: 60 - 80 %
3. Лунатомалация: 30 - 50 %
4. Асептична некроза на ос скафоидеум в активен стадий - обикновено до 2 години: 30 - 50 %
Забележка. След активния стадий процентът на ограничена трудоспособност се определя в зависимост от остатъчните функционални нарушения.
 
Раздел VІІІ
Увреждания на горните крайници
 
1. Загуба на двете предмишници или ръце: 100 %
2. Загуба на една предмишница и една подбедрица: 100 %
3. Загуба на една ръка в раменната става или с много къс ампутационен чукан на мишницата: 80 %
4. Загуба на едната ръка на ниво мишница или лакътна става: 75 %
5. Загуба на едната ръка на ниво предмишница : 75 %
6. Загуба на едната ръка на ниво предмишница с чукан до 7 см: 60 %
7. Загуба на ръка на ниво радиокарпална става : 70 %
8. Анкилоза (обездвижване) на раменната става в благоприятно положение при запазени движения на раменния пояс: 30 %
9. Анкилоза (обездвижване) на раменната става в неблагоприятно положение или при нарушена подвижност на раменния пояс: 40 - 50 %
10. Ограничения в движенията и контрактури на раменната става (включително на раменния пояс):
10.1. вдигане на ръката до 120 градуса: 0 - 10 %
10.2. вдигане на ръката до 90 градуса: 20 %
10.3. нерепонирана раменна луксация: 50 %
10.4. халтава раменна става: 50 %
10.5. хабитуална раменна луксация:
10.5.1. с редки изкълчвания (през година и повече): 10 %
10.5.2. с чести изкълчвания: 30 - 50 %
11. Псевдоартроза на ключицата:
11.1. стабилна (ригидна): 0 - 10 %
11.2. халтава: 20 %
12. Скъсяване на крайника:
12.1. до 4 см при запазена подвижност на големите стави: 0 %
12.2. над 4 см до 10 см: 10 %
12.3. над 10 см до 20 см: 20 %
13. Псевдоартроза на мишницата:
13.1. стабилна (ригидна): 30 %
13.2. халтава: 50 %
14. Разкъсване на дългата глава на двуглавия мускул: 0 - 10 %
15. Анкилоза (обездвижване) на лакътната става, включително нарушаване на ротаторните движения на предмишницата:
15.1. в благоприятно положение: 30 %
15.2. в неблагоприятно положение: 40 - 50 %
16. Ограничени движения и контрактури на лакътната става:
16.1. лека степен-екстензия-флексия 0 градуса - 30 градуса - 120 градуса при свободни просупинативни движения: 0 - 10 %
16.2. напреднала степен - включително ограничени ротаторни движения на предмишницата: 20 - 40 %
17. Изолирано ограничение на просупинационните движения:
17.1. в благоприятно положение - средно положение на просупинация: 10 %
17.2. в неблагоприятно положение: 20 %
17.3. в крайно супинационно или пронационно положение: 50 %
18. Халтавост на лакътната става: 50 %
19. Псевдоартроза на предмишницата:
19.1. стабилна (ригидна): 30 %
19.2. халтава: 50 %
19.3. псевдоартроза на улната или радиуса: 20 - 30 %
20. Леки ъглови отклонения при оздравели радиус и улна: 0 - 10 %
21. Значително изразени деформации на оздравели фрактури на улна и радиус с функционални нарушения на съседните стави: 20 - 40 %
22. Ограничена подвижност на китката:
22.1. лека степен (например флексия-екстензия до 40 градуса - 0 градуса - 40 градуса): 0 - 10 %
22.2. тежка степен: 20 - 30 %
23. Зле зараснали или незараснали фрактури на една или повече метакарпални кости с вторично повлияване на подвижността на един пръст с изключение на палеца: 10 - 30 %
24. Контрактура на една става на палеца в благоприятно положение: 0 - 10 %
25. Контрактура на двете стави на палеца и карпометакарпалната става във функционално положение: 20 %
26. Контрактура на един пръст във функционално положение: 0 - 10 %
27. Загуба на дисталната фаланга на палеца: 0 - 10 %
28. Загуба на дисталната фаланга и половината от основната фаланга на палеца: 20 %
29. Загуба на един палец: 30 %
30. Загуба на двата палеца: 60 %
31. Загуба на един палец с метакарпалната кост: 40 %
32. Загуба само на показалеца, на средния или на четвъртия пръст: 10 %
33. Загуба на дисталните фаланги само на II, III или IV пръст: 5 %
34. Загуба на петия пръст: 5 %
35. Загуба на два пръста:
35.1. I + II, I + III, I+ IV : 40 %
35.2. I + V : 35 %
35.3. II + III, II + IV, II + V : 35 %
35.4. III + IV, III + V : 30 %
35.5. IV + V : 20 %
36. Загуба на три пръста:
36.1. без палеца : 50 %
36.2. два пръста и палеца : 50 %
37. Загуба на четири пръста:
37.1. I - IV: 60 %
37.2. в останалите случаи: 50 %
38. Загуба на II, III, IV и V пръст на двете ръце: 80 %
39. Загуба на всичките пет пръста на една ръка: 60 %
40. Загуба на всичките десет пръста: 100 %
41.Ендопротезиране на раменна, лакътна и гривнена става:
41.1. едностранно: 50 %
41.2 двустранно: 75 %
 
Забележка 1. За много къс ампутационен чукан на мишницата се приема, когато ампутацията е на ниво колум хирургикум.
 
Забележка 2. Анкилоза (обездвижване) в рамото при абдукция до 45 градуса и лека антепозиция се счита функционално изгодно.
 
Забележка 3. Скъсяване над 20 см се отнася към ампутациите на съответните нива. При децата окончателната оценка се дава след затваряне на фугите на растежа. Дотогава се оценяват пропорционално към критериите за възрастни.
 
Забележка 4. Анкилоза (обездвижване) в ъгъл между 65 и 90 градуса при средно просупинационно положение на предмишницата се оценява като благоприятно.
 
Забележка 5. Контрактурите на пръстите в крайна екстензия или флексия са по-неблагоприятни от липсата им.
 
Забележка 5. Контрактурите на пръстите в крайна екстензия или флексия са по-неблагоприятни от липсата им.
 
Забележка 6. Посочените проценти за различните ампутации се вземат предвид при липса на нарушения в ампутационните чукани. Промените в състоянието на ампутационните чукани следва да се оценяват съобразно отклоненията при възстановителните процеси.
 
Забележка 7. При оценка на намалената работоспособност по повод увреждане на доминантния горен крайник оценката се завишава с 10 %.
 
Раздел ІХ
Увреди на долните крайници
 
1. Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и глезенна става:
1.1. едностранно: 50 %
1.2. двустранно: 75 %
2. Загуба на двата крайника на ниво бедро: 100 % СЧП
3. Загуба на единия крайник на ниво бедро и на другия на ниво подбедрица: 100 % СЧП
4. Загуба на един крак и ръка на ниво подбедрица и предмишница: 100 % СЧП
5. Загуба на един крак в тазобедрената става или много къс чукан на бедрото: 95 % БЧП
6. Загуба на крак на ниво дистално от малкия трохантер на бедрото или дезартикулация на коляно: 90 %
7. Загуба на крайник на ниво подбедрица съобразно функционалната годност на ампутационния чукан и на ставата: 75 %
8. Загуба на крак на ниво подбедрица при незадоволително състояние на функцията на ампутационния чукан и колянната става: 80 %
9. Загуба на двата крака на ниво подбедрица:
9.1. при двустранно благоприятно състояние на чуканите: 95 % БЧП
9.2. при едностранно неблагоприятно състояние на чукана: 80 %
9.3. при двустранно неблагоприятно състояние на чуканите: 100 % СЧП
 
10. Частична загуба на ходилото:
10.1. ампутация по Пирогов:
10.1.1. едностранно и с добър ампутационен чукан: 50 %
10.1.2. двустранно с добър ампутационен чукан: 75 %
10.2. Ампутация по Шопарт:
10.2.1. едностранно при добър ампутационен чукан: 30 %
10.2.2. едностранно при положение на еквинус на ходилото: 30 - 50 %
10.2.3. двустранно с добър ампутационен чукан: 60 %
10.3. ампутация по Листфранк или в областта на метатарзалните кости по Шарп:
10.3.1. едностранно с добър ампутационен чукан: 30 %
10.3.2. едностранно при положение на пес еквинус: 30 - 40 %
10.3.3. двустранно: 50 - 60 %
 
11. Загуба на един пръст, включително палеца: 0 - 10 %
12. Загуба на палеца заедно с главата на метатарзалната кост: 20 %
13. Загуба от втори до пети пръст включително или от първи до трети пръст включително: 30 %
14. Загуба на всички пръсти на двете ходила: 40 %
15. Анкилози (обездвижване) на двете тазобедрени стави според позицията им и възможността за самостоятелно придвижване:
15.1. с възможност за самостоятелно придвижване с помощни средства: 70 - 90 %;
15.2. с невъзможност за самостоятелно придвижване: 91 - 100 %
16. Анкилоза на едната тазобедрена става:
16.1. в благоприятно положение: 30 %
16.2. в неблагоприятно положение: 40 - 60 %
 
17. Ограничени движения на тазобедрената става:
17.1. лека степен - екстензия-флексия до 0 градуса - 0 градуса - 90 градуса със средно положение на ротация и абдукция без други значителни ограничения - едностранно или двустранно: 0 - 10 %
17.2. средна степен - екстензия-флексия 0 градуса - 30 градуса - 90 градуса при средно положение за ротация и абдукция без други значителни ограничения:
17.2.1. едностранно: 20 %
17.2.2. двустранно: 50 %
17.3. тежка степен - с флексионни контрактури по Томас над 30 градуса;
17.3.1. едностранно: 30 - 50 %;
17.3.2. двустранно:
17.3.2.1. с възможност за самостоятелно придвижване с помощни средства: 70 - 90 %;
17.3.2.2. с невъзможност за самостоятелно придвижване: 91 - 100 %.
 
18. Вродена луксация на тазобедрената става:
18.1. за времето на цялостното лечение в абдукция (обикновено 2 години): 100 %
18.2. за срока на допълнителното абдукционно лечение: 50 %
След този период се съобразяват остатъчните функционални нарушения.
18.3. Халтава вродена луксация на тазобедрената става: 30 %
 
19. Псевдоартроза на бедрената шия: 50 - 80 %
20. Резекция на бедрената глава съобразно нарушената функция: 50 - 80 %
21. Ханш а ресор: 0 - 10 %
 
22. Скъсяване на крайника:
22.1. до 2,5 см: 0 %
22.2. над 2,5 до 4 см включително: 10 %
22.3. над 4 до 6 см включително: 20 %
22.4. над 6 см: 30 - 50 %
 
23. Псевдоартроза на бедрената кост:
23.1. стабилна (ригидна): 50 %
23.2. халтава: 70 - 80 %
24. Мускулни хернии на бедрото (фасциални пролапси): 0 - 10 %
25. Анкилози (обездвижвания) на двете колена: 80 %
 
26. Анкилоза (обездвижване) на едното коляно:
26.1. в благоприятно положение (флексия до 10 градуса): 30 %
26.2. в неблагоприятно положение: 40 - 60 %
 
27. Колянна нестабилност:
27.1. мускулно компенсируема: 10 %
27.2. недостатъчно компенсируема, несигурна походка: 20 %
27.3. необходимост от опорен апарат съобразно нарушението на осите на стабилност: 30 - 50 %
 
28. Фрактура на пателата:
28.1. костно зараснала с функционална слабост на екстензионния апарат: 10 %
28.2. без костно срастване с функционална слабост на екстензорния апарат: 20 - 50 %
 
29. Хабитуална луксация на пателата:
29.1. редки изкълчвания - в интервали на една и повече години: 0 - 10 %
29.2. по-често: 20 %
 
30. Ограничаване подвижността на колянната става:
30.1. лека степен - екстензия-флексия до 0 градуса - 0 градуса - 90 градуса: 0 - 10 %
30.2. средна степен - екстензия-флексия 0 градуса - 10 градуса - 90 градуса: 20 % - екстензия-флексия: 0 градуса - 20 градуса - 90 градуса: 30 %
30.3. тежка степен - екстензия-флексия 0 градуса - 30 градуса - 90 градуса: 40 - 50 %
30.4. тежка степен двустранно - екстензия-флексия 0 градуса - 30 градуса - 90 градуса: 75 %
 
31. Псевдоартроза на тибията:
31.1. стабилна (ригидна): 30 - 40 %
31.2. халтава: 50 - 60 %
 
32. Частична загуба или псевдоартроза на фибулата: 0 - 10 %
 
33. Анкилоза (обездвижване) на горната скочна става в благоприятно положение (плантофлексия от 5 до 15 градуса): 20 %
34. Анкилоза (обездвижване) на долната скочна става в благоприятно положение (неутрално положение): 10 %
 
35. Анкилоза (обездвижване) на долната и горната скочна става:
35.1. в благоприятно положение: 30 %
35.2. в неблагоприятно положение: 40 %
 
36. Ограничени движения в горната скочна става:
36.1. лека степен - дорзи и плантофлексия до 0 градуса - 0 градуса - 30 градуса: 0 - 10 %
36.2. напреднала степен: 20 %
37. Ограничени движения в долната скочна става (талокалканеарна): 0 - 10 %
 
38. Подчертан пес еквинус според функционалните нарушения:
38.1. едностранно: 20 - 40 %
38.2. двустранно: 30 - 60 %
39. Други деформитети на ходилото без значителни статични отклонения (например плоскостъпие, екскавирано ходило, варусно ходило, включително посттравматично): 0 - 10 %
 
40. Криво краче:
40.1. при новородени - за срока на ранното функционално и оперативно лечение и до 1-годишна възраст: 100 %
40.2. след 1-годишна възраст по общите принципи:
40.2.1. лека степен за всяко стъпало: 10 %
40.2.2. тежка степен за всяко стъпало: 20 %
 
41. Контрактура на всички пръсти на едно ходило:
41.1. в благоприятно положение: 10 %
41.2. в неблагоприятно положение: 20 %
 
42. Контрактура на пръстите, с изключение на палеца: 0 - 10 %
 
43. Контрактура на ставите на палеца:
43.1. в благоприятно положение: 0 - 10 %
43.2. в неблагоприятно положение - флексия в основната става повече от 10 градуса: 20 %
 
44. Ръбци и значителни тъканни дефекти на петата и ходилото:
44.1. с незначително ограничаване на функцията: 10 %
44.2. със значително ограничаване на функцията: 20 - 40 %
 
Забележка 1. За благоприятно се счита положението на тазобедрената става при 10 градуса абдукция, средно положение на ротация и лека флексия. Неблагоприятни са положенията на тазобедрената става при подчертана абдукция над 15 градуса и флексия над 30 градуса.
 
Забележка 2. При комбинация на посочените състояния с аддукторна контрактура до 15 градуса към оценката се добавят по 10 %, а за аддукторна контрактура, по-голяма от 15 градуса - по 20 %.
 
Забележка 3. Вродените заболявания на опорно-двигателния апарат се оценяват съобразно наличния функционален дефицит.