Определяне на проценти намалена работоспособност при хирургични заболявания

Раздел І
Съдови заболявания на горните крайници
 
1. Артериални и венозни заболявания на горните крайници:
1.1. със слаби хемодинамични нарушения в периферното кръвоснабдяване: по 10 % за всяка ръка
1.2. с тежки нарушения в кръвоснабдяването, с трофични промени: 20 % за всяка ръка
1.3. с акрални некрози - 50 % за всяка ръка.
 
Раздел ІІ
Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници
 
1. I стадий (отслабен или липсващ пулс на а. тибиалис, дискомфорт в прасците или ходилата при бързо ходене):
1.1. с интермитиращо клаудикацио над 500 м:
1.1.1. на единия крак: 10 %
1.1.2. на двата крака: 20 %
2. II стадий (бледа и хладна кожа, леки трофични изменения):
2.1. IIа стадий с интермитиращо клаудикацио от 200 до 500 м, ABI>0,5
2.1.1. на единия крак: 30 %
2.1.2. на двата крака: 40 %
2.2. IIб стадий с клаудикацио до 200 м - ABI<0,5
2.2.1. на единия крак: 50 %
2.2.2. на двата крака: 60 %
3. III стадий - исхемична болка в покой артериален Доплер под 50 мм - 71 % за една година
4. IV стадий (некротичен) - некроза: 91 % за една година.
 
Раздел ІІІ
Хронична венозна болест (Варици, посттромботичен синдром) Лимфедем
 
1.1. Варикоза с динамичен оток (II клас по СЕАР) - 0 - 10 %
1.2. трайно оточен крак - 10 - 20 %
1.3. траен оток с пигментация и дермолипосклероза: 30 - 40 %
1.4. венозен улкус - 60 %
2. Лимфедем:
2.1. необратим (твърд), индурирани тъкани, фибросклероза: 20 - 30 %
2.2. елефантиаза (обезформен крайник, тежки изменения на епидермиса) - 71 %
3. Лимфедем на горните крайници - 20 - 30 %
 
Раздел ІV
Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули
 
1. Дисекиращи аневризми на гръдната или коремната аорта:
1.1. некоригирани - 91 %
1.2. коригирани - 70 %
2. Аневризма над 7 см - 91 % за една година
2.1. след корекция - 30 %
3. Аневризма 5 - 7 см - 70 - 90 %
3.1. след корекция - 20 %
4. Аневризма 3 - 4 см - 40 %
5. Артерио-венозни фистули, ангиодисплазии, с изразени хемодинамични и трофични промени: 20 - 50 %
6. Аномалии и тромбози на в. порте - 50 - 71 %.
 
Раздел V
Болести на хранопровода
 
1. Злокачествени тумори на хранопровода:
1.1. радикално отстранен тумор в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 (с пластика) без усложнения:
1.1.1. до първата година след операцията: 91 %
1.1.2. до 5-ата година след операцията: 71 - 90 %
1.2. оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения (стенози, тракционни дивертикули, фистули и др.):
1.2.1. първата година след операцията: 100 %
1.2.2. след първата година след операцията: 80 - 100 %
2. Неоезофаг: 80 - 90 %
3. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %
4. Атрезия на хранопровода и трахео-езофагеални фистули до завършване на етапното лечение: 100 %:
4.1. след първата година - 80 %
4.2. за деца до края на пубертета - 91 %
5. Изгаряне на хранопровода с изведени езофаго- или гастростома до завършване на лечението: 100 %.
 
Раздел VІ
Болести на стомашно-чревния тракт
 
1. Малигнен стомашен тумор:
1.1. парциална резекция:
1.1.1. през първата година: 95 %
1.1.2. от втората до петата година: 71 - 80 %
1.2. гастректомия:
1.2.1. първата година: 95 - 100 %
1.2.2. от втората до 5-ата година: 80 - 90 %
1.2.3. след 5-ата година - 50 %
1.3. гастректомия в късен стадий: 100 %
1.4. иноперабилни или с далечни метастази: 100 %
2. Малигнен дебелочревен тумор:
2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0/парциална чревна резекция до 5-ата година:
2.1.1. първите две години: 80 %
2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %
2.2. в ранен стадий с хемиколектомия:
2.2.1. първите две години: 90 %
2.2.2. от третата до петата година: 70 - 80 %
2.3. радикални операции в други стадии:
2.3.1. първите две години: 95 %
2.3.2. от третата до петата година: 75 %
3. Дефинитивен анус претер:
3.1. тънкочревен: 90 %
3.2. дебелочревен: 80 %
4. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %
5. Временен анус претер, изведен по друг повод:
5.1. тънкочревен: 80 %
5.2. дебелочревен: 70 %
5.3. субтотална колектомия - 70 %
5.4. тотална колектомия - 91 %
6. Аноректални малформации с извеждане на провизорен анус претер - до завършване на етапното лечение: 100 %
7. Слабост на аналния сфинктер (вродена или след реконструктивни операции):
7.1. инконтиненцио алве - само при физическо натоварване: 20 - 30 %
7.2. постоянна инконтиненция: 60 %
8. Перианални фистули с постоянна секреция, след оперативни фистули и декубитуси: 20 - 40 %
9. Пролапс на ректума: 10 - 20 %
10. Загуба на анален сфинктер с пролапс на черво: 60 %
11. Малигнен тумор на панкреаса: 100 %:
11.1. първите две години: 100 %
11.2. от третата до петата година: 70 - 80 %
12. Злокачествени заболявания на перитонеума до 5-ата година: 60 - 90 %
13. Рецидивиращи доброкачествени ретроперитонеални тумори - 50 %
14. Радиационен колит - 30 - 50 %
15. Периториални сраствания с чести илеуси - 30 - 50 %
16. Състояние след мезентериална тромбоза - 50 - 70 %.
 
Раздел VІІ
Злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур
 
1. Малигнен чернодробен тумор:
1.1. първата година след операцията: 95 - 100 %
1.2. от втората до 5-ата година след операцията: 70 - 90 %
1.3. с метастази: 100 %
2. Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:
2.1. първите две години след операцията: 91 %;
2.2. втората до петата година: 71 - 90 %
2.3. с метастази: 95 - 100 %.
 
Раздел VІІІ
Хернии
 
1. Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 0 - 30 %
2. Диафрагмални хернии, включително релаксация на диафрагмата:
2.1. без смущения във функцията на храносмилателната система: 0 - 10 %
2.2. диафрагмални хернии с рефлукс-езофагит: 20 - 30 %
2.3. със силно изместване на вътрешни органи според въздействието върху кардиопулмоналната система или с притискане на хранопровода: 40 - 70 %.
 
Раздел ІХ
Пикочни органи
 
1. Смущения в изпразването на пикочния мехур (ретенцио урине, включително и постлъчеви увреждания):
1.1. лека степен - резидуална урина до 100 мл: 10 %
1.2. резидуална урина до 200 мл: 20 - 30 %
1.3. тежка степен - необходимост от мануално изпразване, резидуална урина над 200 мл, болезнено уриниране: 30 - 40 %
1.4. с необходимост от редовно катетризиране, постоянен катетър: 50 %
2. След отстраняване на малигнен тумор на пикочния мехур:
2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 с транс-уретрална резекция (ТУР) до 5-ата година: 50 - 80 %
2.2. в по-късни стадии (с парциална резекция):
2.2.1. до 5-ата година: 70 - 90 %
2.3. иноперабилни тумори или с цистектомия: 100 %
3. При отстраняване на малигнен тумор на бъбрека:
3.1. в ранен стадий Т1-2 Н0 М0 (нефректомия) - до 5 години: 60 - 90 %
3.2. в късен стадий (с метастази) - със или без нефректомия: 100 %
4. Инконтиненция на урината:
4.1. непълно (частично) отделяне на урина (стрес-инконтиненция II - III ст.): 10 - 20 %
4.2. абсолютна инконтиненция: 50 %
5. Постлъчева склероза на пикочния мехур с намаляване на капацитета му: 30 - 50 %
6. Кожно-уретерални фистули (хипоспадия, еписпадия) - до завършване на лечението: 50 %
7. Чревно-уретерални фистули: 50 %
8. Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома: 71 %
9. Ектопия на пикочен мехур: 100 %
10. Енурезис ноктюрна - 40 %.
 
Раздел Х
Мъжки полови органи
 
1. Нео на пениса в първите 5 години: 50 - 75 %.
2. Липса на пенис и двата тестиса, с изтичане на урина: 50 %
3. Липса на двата тестиса (до 40-годишна възраст): 30 %
4. След отстраняване на малигнен тумор на тестиса в първите 5 години:
4.1. тератокарцином:
4.1.1. първите две години: 91 %
4.1.2. от третата до петата година: 80 - 90 %
4.2. семином:
4.2.1. първите две години: 91 %
4.2.2. от третата до петата година: 60 - 80 %
4.3. с метастази - 100 %
5. Аденом на простатата, II - III стадий, със задръжка на урината над 50 мл: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 10 - 20 %
6. След премахване на малигнен тумор на простатната жлеза в първите 5 години:
6.1. в ранен стадий (радикална простатектомия) до 5-ата година:
6.1.1. първите две години: 80 %
6.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %
6.2. локално авансирал процес (кастрация и хормонотерапия):
6.2.1. първите две години: 91 %
6.2.2. от третата до петата година - 60 - 80 %
6.2.3. след петата година: 50 %
7. Тумори на простатата с далечни метастази: 100 %.
 
Раздел ХІ
Женски полови органи
 
1. Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години:
1.1. в ранен стадий, както и след екстирпация на локален рецидив или кожни метастази:
1.1.1. първите две години: 80 %
1.1.2. третата до петата година: 50 - 70 %
1.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %
2. Малигнен тумор на матката или маточната шийка в първите 5 години:
2.1. при отстраняване в ранен стадий:
2.1.1. първите две години: 90 %
2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %
2.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %
3. Малигнен тумор на яйчника в първите 5 години:
3.1. в начални стадии:
3.1.1. първите две години: 91 %
3.1.2. третата до петата година: 70 - 80 %
3.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %
3.3. липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50 години: 50 %
4. Ендометриоза в тежка степен: 20 - 30 %
5. Влагалищни фистули:
5.1. пикочно-влагалищни фистули и влагалищно-ректални - до корекцията им: 50 - 60 %
5.2. оформена клоака: 100 %
6. Десцензус на вагината с инконтингенция на урината - 10 - 20 %
7. Малигнен влагалищен тумор в първите пет години:
7.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %
7.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %
8. Малигнен тумор на външните полови органи:
8.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %
8.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %.
 
Раздел ХІІ
 
1. Вродени цепки на устни, челюсти и небце - до корекцията им: 80 - 100 %
2. Травматичен скалп - 50 %
3. Обезобразяващи състояния (след операция за нео гл. Паротис, резекция на челюст и др.), с нарушения на говора и храненето - 50 %
4. Новообразувания на устни, бузи, език, тонзилии, горна и долна челюст, гл. Паротис до 5-ата година след операцията: 50 - 75 %
4.1. с метастазии до 5-ата година: 71 - 100 %
5. Контрактура на темпоромануибуларните стави, с нарушено хранене - 50 %
6. Злокачествени мекотъканни тумори до 5 година - 60 - 90 %
7. За злокачествено заболяване инситу - 50 % за една година след санирането
8. При синхронни или метахронни злокачествени заболявания: 50 % след 5-ата година.
Забележка. При липса на данни за рецидив и дисеминация всички онкологични заболявания след петата година се оценяват с 50 %.
 
Раздел ХІІІ
Изгаряния
 
Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се прави по функционалния дефицит на различните органи и системи, засегнати от изгарянето.