Определяне на проценти намалена работоспособност при психични болести

Раздел І
Органично-мозъчни психични смущения
 
Трябва да се прави разграничение между отслабената годност на мозъчната активност и по-тежки, променящи се органично-мозъчни промени на характера, които често се проецират като преливащи се едно в друго състояния.
1. Към отслабената годност се приемат смущения на вниманието и концентрацията, преждевременна умствена уморяемост, дефекти в оценъчната възможност, възможността за приспособяване и вегетативната лабилност (например главоболие, вазомоторни смущения, нарушения в съня, афективна лабилност): 20 %
2. Органично-мозъчна промяна на личността и нарушения на паметово-интелектуалните и когнитивни функции.
 
Определя се от обедняване и загрубяване на личността със смущения на подтиците и настроението, с ограничаване на критичната оценка, както и на контакта с околната и социалната среда, включително до най-тежки промени на личността.
На базата на органично-психичните промени нерядко се развиват допълнителни психо-реактивни смущения.
 
Степен на изразеност:
2.1. леки: 50 %
2.2. средни: 70 %
2.3. тежки:
2.3.1. сравнително тежки 80 %
2.3.2. значително тежки 90 %
2.3.3. много тежки - 95 %
2.4. тежки невъзвратими: 100 %
 
Раздел ІІ
Затруднено заучаване, умствена ограниченост
 
Оценката на намалена работоспособност/степен на увреждане (НР) при затруднено заучаване и умствена ограниченост не бива да изхожда единствено от степента на понижената интелигентност и съответните резултати от тестовете, тъй като те винаги обхващат затруднението в определен период от време. Едновременно с това трябва да се вземе под внимание и развитието на личността - афективно и емоционално, а така също и в областта на подтиците, паметта и вниманието, способността за интегриране на нови знания и възможността за социално вграждане.
 
1. Лека легастения без значително повлияване на учебните постижения: 10 %
2. Останалите по-тежки форми на легастения: 30 %
3. Ограничени умствени възможности:
3.1. ограничения в умствените възможности, позволяващи обучение само в специални училища, професионално вграждане само в елементарни, т. нар. незаучаеми дейности, леки смущения в развитието на говора, изоставане в интелигентността, отговарящо на интелектуален квотиент (ИК) на около 10 - 12-годишна възраст, отговаряща на лека - средна дебилност (ИК 60 - 70 при възрастни), намален контрол на влеченията и подтиците: 30 - 70 %
3.2. по-тежка ограниченост на интелигентността, със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, значително ограничени езикови умения и нарушен говор, с намалена до загубена възможност за вграждане в елементарни трудови дейности, поведенчески отклонения при ИК под 60:
3.2.1. при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане (частичен успех в специално училище, възможности за елементарни дейности) - 70 - 90 %
3.2.2. при по-силно изразени ограничения на възможностите за вграждане в обществото, с тежка липса на самостоятелност, със затруднен до липсващ говор, възможност за занимание само в заведения за лица с психични заболявания - 91 - 100 %.
 
Раздел ІІІ
Дълготраещи психози с най-малко 6-месечна продължителност; психози от кръга на шизофренните или афективните (ендогенните) психози
 
1. Във флоридния стадий - според увредите на професионалната и социалната възможност за адаптация: 50 - 100 %
2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране):
2.1. с умерени затруднения при социалната адаптация: 60 %
2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация: 80 %
2.3. с тежки затруднения при социалната адаптация: 95 %
2.4. тежка и необратима социална дезадаптация: 100 %
 
Раздел ІV
Афективни психози с относително краткотрайни, но чести, възвръщащи се фази, при една до две годишно, с многоседмична продължителност
 
1. До доказване на оздравяването: 30 %
2. Ако вече са прекарани значителен брой манийни или манийно-депресивни фази: 50 %
Забележки:
1. След отзвучаването на дълготраен психотичен епизод трябва да се изчака доказване на оздравяването, което по правило може да се приеме след две години.
2. Не следва да се изчаква доказване на оздравяването, ако е отзвучала монополарно протекла депресивна фаза, която се е проявила като първа фаза на болестта или се проявява след повече от 10 години от предишната болестна фаза.
 
Раздел V
Неврози и абнормни развития на личността
 
1. Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия - абазия (всички доказани документално преди освидетелстването): 50 - 80 %
2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития), с много тежки затруднения в социалната адаптация: 100 %
Забележка. Невротичното заболяване трябва да се счита за доказано по общите правила за определяне на нозологична принадлежност (анамнеза, статус, изследване и лечение, при системно адекватно лечение и след изчерпване на терапевтичните възможности (медикаментозни, психотерапевтични и др.) амбулаторно и/или стационарно (денонощен стационар), при доказано активно участие на освидетелствания в лечебния процес. 
 
Раздел VІ
Алкохолна болест
 
Оценката на НР зависи преди всичко от трайните органни увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия, психоорганични промени, мозъчно-органични припадъци и др.).
 
При доказана алкохолна зависимост със загуба на контрол, значително снижение на волевата сфера и затруднено социално вграждане общата оценка на НР на базата на алкохолната болест по правило не се оценява по-ниско от 50 %.
 
Забележки:
1. Зависимостта се счита за доказана едва след комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол и въпреки усилията на лицето за въздържане от употреба не се е стигнало до никакъв наличен резултат.
2. При доказана зависимост, ако се е провело последващо лечение за въздържане от употреба на алкохол, задължително трябва да се изчака резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период НР се приема за 30 %, освен ако органната увреда обуславя по-висока оценка.
 
Раздел VІІ
Токсикомания
 
Намалена работоспособност/степен на увреждане при токсикоманите се оценява според психичните промени и трудностите за социално вграждане - от 50 до 100 %.
 
Забележки:
1. Токсикомания има, ако хроничната злоупотреба с наркотични вещества (най-малко една година) е довела до соматична и/или психична зависимост със съответна психична промяна и трудности за социално вграждане. Зависимостта се счита за доказана само ако е било проведено компетентно лечение за отказ от злоупотреба и въпреки усилията на засегнатия за въздържане никакъв траен резултат не е бил постигнат.
2. Ако при доказана токсикоманна зависимост е проведено последващо лечение за отказ, трябва да се изчака задължително резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период се приема оценка на НР 30 %.
 
Раздел VІІІ
Психични отклонения в детска възраст
 
1. Ограничения в умствените възможности и нивото на функциониране, оценени (вкл. психометрично) чрез възрастово подходящи методики:
1.1. лека умствена изостаналост (F70) - 10 - 30 %
1.2. умерена умствена изостаналост (F71) - 30 - 80 %
1.3. тежка умствена изостаналост (F72) - 80 - 100 %
1.4. дълбока умствена изостаналост (F73) - 100 %
2. Генерализирани разстройства на развитието (F84.0 - F84.9):
2.1. леки форми - 40 - 80 %
2.2. със значително нарушено ниво на функциониране - 80 - 100 %
2.3. тежки форми - 100 %
3. Психични разстройства в детско-юношеската възраст:
3.1. с минимални затруднения в социалната адаптация и обучението - 50 - 70 %
3.2. със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 70 - 80 %
3.3. с невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %
4. Непсихотични разстройства в детско-юношеската възраст - от F80 до F83 и F90 до F98 (без F91 Разстройства на поведението) - с продължителни значителни затруднения в социалната адаптация и интегриране в училищната среда - 20 - 90 %