Определяне на проценти намалена работоспособност при УНГ заболявания

Раздел І
Слухов анализатор
 
1. Нормален социално адекватен слух - слухова загуба (СЗ) до 35 децибела (дб): 0 %
2. Намаление или загуба на слуха:
2.1. тежко чуване:
2.1.1. от 35 до 45 дб: 15 %
2.1.2. от 45 до 55 дб: 35 %
2.1.3. от 55 до 65 дб: 50 %
2.2. практическа глухота (от 65 до 90 дб СЗ): 60 %
Взема се предвид възможността за подобряване на слуха след слухопротезиране.
2.3. пълна глухота (над 90 дб СЗ):
2.3.1. без увреждане на говора: 70 %
2.3.2. с увреждане или липса на говор: 80 %
 
Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след изследване на тонална прагова аудиометрия (костна и въздушна проводимост) с оглед кохлеарен резерв и възможност за слухопротезиране, с корекция на показателя на полезно действие на слуховата протеза с 20 дб, като се ползва таблицата на Клодил Портман. При трудова злополука и професионални увреждания, доказано с Протокол за професионално разследване от НОИ, не се прави корекция с КПД, а се изчислява направо от таблицата. 
 
Таблица на Клодил Портман Глухо ухо или по-малко чуващо ухо Р.Р.
  Р.Р. (1) Р.Р. Р.Р. Р.Р. Ад конхам или
  4-5 м 2-4 м 1-2 м 0,25 не чува,
        до 1 м практически пълна глухота
а) Р.Р. разговорна реч Ш.Р. Ш.Р. Ш.Р. Ш.Р. Ш.Р.
б) Ш.Р. шепотна реч 0,50- 0,25- 0,005 м ад конхам не чува
в) А.З. акустична загуба на слуха в дб 0,80 м 0,50 м   или не чува  
Нормално ухо или А.З. А.З. А.З. А.З. А.З.
по-добре чуващо 35 дб 35-45 дб 45-50 дб 50-65 дб 65 дб
Р.Р. Ш.Р. А.З. 0 % 3 % 8 % 12 % 15 %
нормално нормално 35 дб нормално          
Р.Р.(1) Ш.Р. А.З. 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %
4-5 м 0,50-0,80 35          
Р.Р. Ш.Р. А.З. 10 % 15 % 25 % 30 % 35 %
2-4 м 0,25-0,50 35-45          
Р.Р. Ш.Р. А.З. 15 % 25 % 35 % 40 % 45 %
1-2 м 0,005 45-50          
Р.Р. Ш.Р. А.З. 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
0,25 ад конхам 50-60 %          
до 1 м или не чува            
Р.Р. ад Ш.Р. А.З. 25 % 35 % 45 % 60 % 70 %
конхам или не чува, практически пълна глухота не чува не чува          
               
Пояснение към таблицата:
а) в първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри, от които по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;
б) в трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо;
в) в първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;
г) в трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо;
д) в пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената работоспособност.
 
3. Състояние след радикална трепанация на мастоидната кост с трайно остатъчно увреждане на лабиринта: 20 - 50 %
4. Загуба или обезобразяване на аурикулата - според степента:
4.1. на едното ухо: 1 - 10 %
4.2. на двете уши: 11 - 20 %.
 
Раздел ІІ
Вестибуларни нарушения
 
1. При бързопреходна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, с чувство на световъртеж, шум в ушите, вегетативни явления и леко смутена статокинетика: временна неработоспособност
2. При лица с по-тежко протичащи пристъпи, с манифестна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, със силен шум в ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни и вегетативни реакции, смутена статокинетика, свръхвъзбудимост на лабиринта, хипо- или арефлексия: 10 - 40 %
3. Двустранно изразени вестибуларни арефлексии: 15 - 25 %
4. При лица с тежко протичащи (многократно в месеца) пристъпи, с трайни слухови смущения и субективни шумове, манифестно персистираща вестибуларна симптоматика и смутена статокинетика: 50 - 70 %.
 
Раздел ІІІ
Носни и гърлени заболявания
 
1. Състояние след фрактура на назалните кости с леки остатъчни изменения, непречещи на дишането: 5 %
2. Непоправими вродени или придобити смущения поради обезобразяване на носа:
2.1. без стеноза на носните проходи: 6 - 10 %
2.2. със стеноза на носните проходи и със смущение в носното дишане: 20 - 30 %
2.3. с пълно изключване на носното дишане: 50 - 60 %
3. Състояние след паротидектомия без парализа на лицевия нерв: 5 - 10 %
4. Загуба на обонянието - според степента: 5 - 15 %
5. Загуба на вкуса - според степента: 5 - 10 %
6. Хронично гнойно възпаление на околоносните кухини при засягане на двата синуса: 5 - 10 %
Забележка. При непоправими увреждания на ларингса, трахеята, бронхите и хранопровода степента на намалената работоспособност се определя съобразно обусловения функционален дефицит, доказан обективно.
 
Раздел ІV
Увреждане на говора вследствие засягане на гласните връзки
 
1. Дисфония - според степента: 5 - 15 %
2. Афония без диспнея: 20 - 30 %
3. Афония с диспнея: 40 - 70 %.
 
Раздел V
Дихателни и вокални смущения вследствие увреждане на ларингса и трахеята
 
1. Непоправима ларингеална и/или трахеална стеноза с нарушения на дихателната и/или говорната функция независимо от причината, без трахеостома: 40 - 70 %
2. Трайна трахеостома по повод възпалителни, травматични (включително корозивни и термични) заболявания: 50 - 80 %.
 
Раздел VІ
Злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите
 
1. Неподдаващи се на радикално лечение: 100 %
2. Операбилни:
2.1. до една година: 90 - 100 %
2.2. от 2-рата до 5-ата година оценката се прави в зависимост от състоянието на функционалния дефицит: 50 - 100 %.
Забележка. При доброкачествените тумори на ЛОР органите оценката на намалената работоспособност се определя според степента на функционалния дефицит.
3. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция: 50 - 70 %
4. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайни нарушения на гълтателната функция и/или компенсирана или субкомпенсирана диспнея: 60 - 80 %
5. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайна трахеостома: 80 - 90 %
6. Състояние след тотална ларингектомия без или със едностранна шийна дисекция: 85 - 95 %
7. Състояние след ларингектомия с двустранна шийна дисекция, със съдови застойни явления: 100 %
8. Състояние след ларингектомия и резекция на хипофарингса, с трайно нарушение на гълтателната функция: 100 %
9. Резекция на езика:
9.1. частична резекция на езика: 40 %
9.2. хемиглосектомия: 60 %
9.3. глосектомия: 80 %
10. Парциална резекция на фарингса: 40 - 60 %
11. Резекция на фарингса и ларингса: 60 - 80 %
12. Шийна дисекция: 20 - 40 %.
 
Източник: Наредба за медицинската експертиза