Определяне на проценти намалена работоспособност при очни заболявания

Раздел І
Зрителна острота

Процентът на намалената работоспособност при намаление на зрителната острота се определя по следната таблица:

Дясно око 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,15 0,10 от 0,09 Под
до 0,05 0,05
вкл.
Ляво око
1,0 0 % 0 % 0 % 5 % 7 % 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 35 % 45 %
0,9 0 % 0 % 5 % 7 % 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 38 % 48 %
0,8 0 % 5 % 7 % 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 38 % 40 % 50 %
0,7 5 % 7 % 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 37 % 40 % 45 % 55 %
0,6 7 % 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 37 % 40 % 45 % 50 % 60 %
0,5 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 36 % 40 % 45 % 50 % 53 % 63 %
0,4 12 % 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 36 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 66 %
0,3 15 % 18 % 20 % 25 % 30 % 36 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 60 % 70 %
0,2 18 % 20 % 25 % 30 % 37 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 60 % 65 % 75 %
0,15 20 % 25 % 30 % 37 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 60 % 65 % 70 % 80 %
0,10 25 % 30 % 38 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 60 % 65 % 70 % 80 % 85 %
от 0,09 35 % 38 % 40 % 45 % 50 % 53 % 55 % 60 % 65 % 70 % 80 % 85 % 90 %
до 0,05
вкл.
под 0,05 45 % 48 % 50 % 55 % 60 % 63 % 66 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 100 %

Пояснения към таблицата:
1. В първия хоризонтален ред е посочена зрителната острота на дясното око.
2. В първа колона е посочена зрителната острота на лявото око.
3. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на зрителната острота на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.
Раздел ІІ

Периферно зрение
1. Таблица за изчисление на процента на трайно намалената работоспособност при стеснен периметър:
Д.О./ Л.О. над 50 ° До 50 ° до 40 ° до 30 ° до 20 ° до 10 ° до 5 °
над 50 ° 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 25 % 35 %
до 50 ° 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 25 % 40 %
до 40 ° 5 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % 45 %
до 30 ° 10 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 65 %
до 20 ° 15 % 15 % 25 % 40 % 50 % 65 % 80 %
до 10 ° 25 % 25 % 30 % 50 % 65 % 80 % 95 %
до 5 ° 35 % 40 % 45 % 65 % 80 % 95 % 100 %

Пояснение към таблицата: 
1. В първия хоризонтален ред е посочено периферното зрение на дясното око, а в първия вертикален ред - на лявото око.
2. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на периферното зрение на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.
3. Хемианопсии (със запазено централно зрение):
3.1. хомонимна хемианопсия:
3.1.1. дясна: 50 %
3.1.2. лява: 40 %
3.2. хетеронимна хемианопсия:
3.2.1. биназална: 10 %
3.2.2. битемпорална: 30 %
3.3. хоризонтална хемианопсия:
3.3.1. горна: 20 %
3.3.2. долна: 40 %
3.4. отпадане на половината на периметъра при липса или пълна слепота на другото око: 90 %
3.5. при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око: 80 %.
Раздел ІІІ
Парализа
1. Придобита липса на акомодация (афакия, артифакия):
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
2. Смущение във функцията на сфинктера на ириса:
2.1. на едното око: 5 %
2.2. на двете очи: 10 %
3. Офталмоплегия:
3.1. едностранна: 25 %
3.2. двустранна: 60 %.
Раздел ІV
Мидриаза
1. Едностранна (изолирана) мидриаза: 5 %
2. Двустранна (изолирана) мидриаза: 10 %.
Раздел V
Смутена адаптация
На двете очи - вродена или придобита: 15 - 20 %.
Забележка. Процентът е общ за зрителния анализатор, а не се определя за всяко око поотделно.
Раздел VІ
Болести на придатъците на окото и на очните мускули
1. Дефекти или изкривяване на клепачи или клепачния ръб, възпрепятстващи физиологичните им функции:
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
2. Непоправима птоза - при хоризонталното гледане зеницата е напълно закрита:
2.1. на едното око: 40 %
2.2. на двете очи: 90 %
3. Непоправим лагофталм:
3.1. на едното око: 20 %
3.2. на двете очи: 40 %
4. Диплопия: 20 %
5. Непоправимо сълзене:
5.1. на едното око: 5 %
5.2. на двете очи: 10 %
6. Кривогледство:
6.1. съдружно: 10 %
6.2. паралитично: 20 %
7. Нистагъм: 10 %.
Раздел VІІ
Липса на леща
1. Липса на леща:
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
1.3. липса на леща в единственото око: 30 %
2. Имплантирана вътреочна леща на едното или на двете очи: 10 %.
Раздел VІІІ
Общи правила
1. При преценката на степента на трайно намалената работоспособност се имат предвид основните функции на зрителния анализатор (централно зрение, периферно зрение, адаптация, акомодация), както и най-характерните, видими и доказуеми клинични изяви, съпътстващи очното заболяване.
2. Зрителната острота се преценява с поносима корекция.
3. Изследването на зрителните функции се извършва само с уреди и методи, официално приети и практикувани в офталмологичните звена на лечебните заведения.
4. При болезнена и пристъпно протичаща глаукома към процентите за увредено централно или периферно зрение се прибавят от 10 до 20 %:
а) за едното око - 10 %;
б) за двете очи - 20 %.
5. При атрофия на зрителните нерви, напреднала глаукома, обширни разпръснати или конфлуиращи дегенеративни огнища на хориоретината, при условие че са засегнати и двете очи, към процентите на намалената работоспособност за централно и периферно зрение се прибавя и процентът за смутена адаптация - по раздел V.
6. При дистрофични или възпалителни хронични процеси, свързани с чести рецидиви и разязвяване на роговицата, към процентите за намалената работоспособност се прибавят от 5 до 20 %:
а) за едното око - 5 - 10 %;
б) за двете очи - 10 - 20 %.
7. При хронични заболявания, създаващи рискове за внезапно допълнително увреждане на централното и периферното зрение (например ексцесивна дегенеративна миопия, аблационна болест, диабетна ретинопатия и др.), към процента на основното увреждане се добавят от 15 до 30 %.
Забележка. Процентът трайно намалена работоспособност се определя за риск от увреждане и не се обхваща от смисъла на раздели III и IV на Методиката за прилагане на отправните точки, поради което оценката е за зрителния анализатор като цяло с един общ процент. Самите увреждания се оценяват по съответните отправни точки.
8. При невъзвратими морфологични изменения в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент решението е с пожизнен срок, независимо от зрителните функции.
9. При установен злокачествен очен тумор процентът на загубената работоспособност е от 50 до 100 %:
а) до 1 година след диагностицирането му: 90 %
б) до 2 години след диагностицирането му: 70 %
в) до 5 години след диагностицирането му: 50 %
г) при наличие на близки и далечни метастази: 100 %, независимо от периода на диагностицирането.
10. При вродени или придобити помътнявания на роговицата, лещата и стъкловидното тяло и промени в зрителния нерв и ретината оценката на трайно намалена възможност за социална адаптация при децата, които не могат да бъдат оценени по функционален дефицит, се определя от степента на помътняването или промените в очните среди:
10.1. при засягане на едното око: 20 - 50 %
10.2. при засягане на двете очи: 50 - 100 %.

Източник: Наредба за медицинската експертиза